Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku
  Aktualności
 
Słupsk
Spotkanie z Andrzejem Rozenkiem
Zaproszenie na Koncert WZW WiarusyRedzikowo
Zebranie Koła nr 4
O godzinie 17.00, 20 lutego 2018 roku w sali zabaw budynku Przedszkola w Redzikowie rozpoczęło się zebranie Koła nr 4. Głownym elementem zebrania było uzyskanie przez Zarząd koła absolutorium za działalność w 2017 roku oraz przyjęcie Planu działania w roku 2018 roku.
Zebranie prowadził Prezes Koła Kolega Zdzisław Orluk. Na wstępie przywitał wszystkich uczestników  i omówił porządek zebrania, ponadto poinformował zebranych, że w okresie od ostatniego zebrania przyjęto jednego nowego członka Koła Kolegę Darka Barańskiego.
Prezes Koła przedstawił sprawozdanie Zarządu za działalność w 2017 roku, w którym poinformował zebranych między innymi o: stanie ubezpieczonych w programie PZU Życie, o możliwości nowego ubezpieczenia zdrowotnego zaoferowanego członkom Związku bez ograniczeń wiekowych. Informację tą rozszerzył Kolega Sławomir Waniewski, który poinformował, że składka w tym ubezpieczeniu to 36 zł/ miesiąc, w ramach ubezpieczenia PZU zapewnia szybkie przyjęcie osób ubezpieczonych do lekarzy specjalistów (do 5 dni).
Prezes kontynuując sprawozdanie poinformował zebranych o bardzo ważnej sprawie jaką jest pomoc koleżeńska i sąsiedzka osobom – członkom koła, które ze względu na stan zdrowia takiej pomocy bezwzględnie potrzebują. Zaapelował o zgłaszanie takich spraw do Zarządu Koła.
Protokół Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił jej Przewodniczący Kolega Bronisław Grzywnowicz. Jego wystąpienie zakończone było wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutoriom za jego działalność w 2017 roku. Zebranie przyjęło ten wniosek udzielanie absolutorium i wyróżnienie Pani Skarbnik jednogłośnie.
Wszyscy członkowie Koła otrzymali pisemną informację o przedsięwzięciach ujętych w „Planie zamierzeń Koła na 2018 rok”. Najważniejsze z tych przedsięwzięć omówił Prezes Koła, są to min.:
-         Organizacja uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
-         Udział w zawodach wędkarskich,
-         Organizacja spotkania integracyjnego z okazji rocznicy powstania Związku, w Leśnym Kocie w Lasku Północnym,
-         Udział w wycieczkach planowanych przez Zarząd Rejonowy oraz Klub Wojskowy 7 BOW,
-         Udział w Weekendzie Weterana i Rezerwisty,
-         Akcja stawiania zniczy na grobach kolegów w dniu 1 listopada,
Prezes Koła poinformował zebranych o planowanej uroczystości otwarcia Klubu Osiedlowego w Redzikowie, która ma się odbyć w dniu 28 kwietnia 2018 roku. W klubie tym ma się znaleźć również miejsce na pomieszczenie dla Koła nr 4, w którym Zarząd może urządzić swoje biuro, a zebrania Koła będą mogły odbywać się w dużej sali konferencyjnej.
Wiceprezes Zarządu Rejonowego i jednocześnie opiekun Koła z ramienia Zarządu podziękował Zarządowi Koła oraz wszystkim członkom za działalność w 2017 roku, za liczne uczestnictwo w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy zmieniającą ustawę represyjną w stosunku do policjantów, przedstawił informację o pracach w rządzie nad tzw. ustawą degradacyjną dotyczącą żołnierzy, przedstawił również informację o niektórych przedsięwzięciach planowanych do realizacji w 2018 roku a organizowanych przez Zarząd Rejonowy. Zaapelował również o dokonywanie odpisów 1% podatku na rzecz Związku i poinformował o zorganizowaniu punktów sporządzania rozliczeń podatkowych w Biurze Zarządu Rejonowego, które będą funkcjonowały we wtorki i środy w godzinach 9,00 – 12.30.
Kolega Teofil Przysowa poinformował wszystkich o możliwości uzyskania zapomóg finansowych z funduszu socjalnego Wojskowego Biura Emerytalnego i o warunkach jakie trzeba spełnić by taką zapomogę otrzymać.
Tekst i foto: Jan Karaś

Czarne, Człuchów, Debrzno
Walne zebrania w kołach nr 8, nr 9 i nr 11.
Pierwszy kwartał nowego roku to czas podsumowań, oceny i analizy minionego roku. Nie inaczej dzieje się w kołach rejonu słupskiego, gdzie na 16 lutego 2018 roku zaplanowano zebrania kół w Czarnem, Debrznie i Człuchowie.
Swój udział w tych zebraniach zaplanowali również Prezes ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romuald DETMER i sekretarz ZR, a jednocześnie opiekun w/w kół kol. Dariusz IWIŃSKI.
Początek był niespodziewany, gdyż w Czarnem przyjezdnych ze Słupska Prezesa i sekretarza ZR powitał tylko sekretarz Koła kol. Jerzy WRÓŻ. Okazało się, że zdecydowana większość członków Koła nr 9 pracuje zawodowo i organizacja zebrań, szczególnie w godzinach przedpołudniowych stanowi kłopot. Pomimo wielkiego zaangażowania kol. Jerzego WRÓŻA w działalność Koła (praktycznie samodzielnie prowadzi dokumentację Koła, a też pracuje) nie jest on w stanie sam wszystkiego zorganizować i zabiegać o cokolwiek na potrzeby Koła.
Gorzkie słowa Prezesa ZR (w Czarnem jest CZARNO) w rozmowie z Prezesem Koła są nadzieją na poprawę sytuacji w zakresie działalności naszych kolegów w Czarnem.
Całkowicie inaczej sytuacja wygląda w kołach w Debrznie i Człuchowie, gdzie Prezesi w sposób profesjonalny przygotowali i poprowadzili walne zebrania swoich kół. W każdym z nich przegłosowano porządek zebrania, przedstawiono sprawozdania prezesów z działalności zarządów kół w minionym roku, sprawozdania o dochodach i wydatkach kół oraz sprawozdania komisji rewizyjnych, przedstawiono zamierzenia na bieżący rok. Odbyły się niezbędne głosowania, w trakcie których zatwierdzono przedstawione sprawozdania oraz przegłosowano udzielenie absolutorium dla Zarządów kół. Zarówno w kole nr 8 jak i nr 11 wszyscy głosowali za udzieleniem absolutorium.
Na każdym z zebrań prezesi apelowali o większą aktywność członków w działalności związkowej, podejmowanie wszelkich inicjatyw czy to lokalnych czy naszego środowiska związkowego, szeroki udział w przedsięwzięciach organizowanych przez koło i ZR ZŻWP w Słupsku.
Ponadto w Kole nr 11 przyjęto podczas zebrania dwóch nowych członków oraz przegłosowano kandydaturę kol. Andrzeja PYRY na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej Koła, gdyż poprzednik zrezygnował z członkostwa w Kole nr 11.
Podczas zebrań głos zabierał Prezes ZR kol. Romuald DETMER omawiając kłopoty naszego Związku, które są konsekwencją braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony wojska, a czasami również ze stron władz lokalnych.
Jednak Związek to nie tylko problemy, nasze szeregi w rejonie słupskim rosną, pomimo ogólnego spadku szeregów ZŻWP w kraju. Mamy osiągnięcia na szczeblach lokalnych. Wspaniałym przykładem jest Plac Lotnika przy ul. Wojska Polskiego w Debrznie, gdzie dzięki staraniom i osobistej pracy członków Koła nr 8 stoją, na pięknych cokołach, odrestaurowane samoloty MiG-21 i TS-11 Iskra. Kol. Romuald DETMER wysunął propozycję by Koło nr 8 w Debrznie przyjęło imię „9 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego” – to już powinna być jednak decyzja walnego zebrania Koła w Debrznie.
Prezes ZR przypomniał o możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest ZŻWP. Ten przekazany 1% naszego podatku to pieniądze, które w dużej części wracają do nas i ułatwiają nam coroczną działalność. Poza tym dla członków ZŻWP rejonu słupskiego istnieje możliwość przystąpienia w PZU do ubezpieczenia grupowego, które jest wynikiem porozumienia między PZU Życie, a ZR ZŻWP w Słupsku.
Zebrania w Debrznie i Człuchowie to koleżeńskie zebrania w bardzo przyjaznej atmosferze. Każdorazowo podczas odwiedzin tych kół widać zaangażowanie członków w te koleżeńskie spotkania, które obfitują w wiele kreatywnych rozmów pobudzających inicjatywę, cieszą „podsłuchane” wspomnienia z lat służby, a i porównania do systemu pełnienia obecnej służby wojskowej. Nasi ojcowie w przeważającej części mówili do nas, gdy byliśmy czynnymi zawodowo żołnierzami, „teraz to wy macie przedszkole w tym wojsku” i tak samo my mówimy teraz o pełniących aktualnie służbę wojskową – historia kołem się toczy.
Cieszyć się należy, że nasze środowisko potrafi się jednoczyć, integrować, zwyczajnie spotykać by pokazać swoją, swego rodzaju, odrębność ale także przynależność do społeczności emerytów i seniorów.
Wspólny posiłek umilił ostatnie minuty spotkania w gościnnych progach PZW w Człuchowie.
 
Test i foto Dariusz IWIŃSKI

Ustka
Sprawozdawcze zebranie Koła nr 5
Kolejnym kołem, które odbyło walne zebranie sprawozdawcze za 2017 rok było Koło nr 5 w Ustce. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 16.30 w dniu 16 lutego 2018 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustce.
Na zebranie oprócz członków Koła przybyli zaproszeni goście w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Pan Jan Olech oraz Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku i jednocześnie opiekun Koła Jan Karaś.
Zebranie prowadził Prezes Koła kmdr ppor. Czesław Grzybowski.
Na początku zebrania odbyła się ceremonia wręczenia specjalnego podziękowania Pani st. insp. Lucynie Duszyńskiej ze Straży Miejskiej w Ustce za zaangażowanie i pomoc w organizacji spotkań Kolegi Tadeusza Konopackiego z młodzieżą szkolną oraz grupami środowiskowymi miasta Ustki. Podziękowanie wręczył Prezes koła Kolega Grzybowski.
Sprawozdanie z działalności Koła w 2017 roku przedstawił jego Prezes Kolega Czesław Grzybowski. W sprawozdaniu stwierdził, że na koniec ubiegłego roku Koło liczyło 83 członków. W ciągu roku przyjęto 11 nowych członków, a ubyło 8 członków. Koło pozyskało lokal na siedzibę biura Zarządu Koła, który aktualnie jest urządzany i w którym od 1 marca członkowie Zarządu będą pełnić dyżury w określone dni. Koło nawiązało współpracę z Usteckim Uniwersytetem III Wieku, Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z którymi współorganizowało różne imprezy integracyjne na terenie Ustki, w których członkowie Koła aktywnie uczestniczyli. Ponadto poczet sztandarowy oraz delegacje Koła uczestniczyły we wszystkich uroczystościach zorganizowanych z okazji obchodów świąt państwowych i ważnych rocznic historycznych na terenie miasta Ustki. W ramach pamięci o Kolegach, którzy odeszli już na wieczną wartę Koło zorganizowało akcję „Znicz”, w ramach której, w Święto Zmarłych, delegaci Koła stawiali znicze na grobach Kolegów na cmentarzach w Ustce i Zimowiskach. Prezes Koła został powołany i aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego uroczystych obchodów 100 lecia Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.
Sprawozdanie finansowe za działalność w 2017 roku przedstawił Skarbnik Koła Kolega Jan Freus.
Po sprawozdaniu Zarządu koła Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kolega Roman Sulima, przedstawił Protokół Komisji Rewizyjnej, w którym zawarł wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. W jawnym głosowanie członkowie Koła jednogłośnie poparli ten wniosek.
Projekt Planu działania na 2018 rok przedstawił Sekretarz Koła Stanisław Dorywalski, którą po krótkiej dyskusji, walne zebranie zatwierdziło jednogłośnie.
W ramach dyskusji Wiceprezes Zarządu Rejonowego Jan Karaś, podziękował za sprawne działanie i złożył gratulacje władzom Koła, życzył sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym oraz przedstawił sytuację dotyczącą procedowania rządowych ustaw zmieniających ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … a także o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin.
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.
Przedstawił również zamierzenia Zarządu Rejonowego planowane do realizacji w 2018 roku, w których mogą uczestniczyć członkowie Koła z Ustki. Zachęcał gorąco do udziału w tych imprezach.
Głos w dyskusji zabrali również Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Olech, który poinformował członków Koła o przywróceniu całodobowej opieki lekarskiej w Ustce, której przez pewien okres brakowało, o dyżurach w Urzędzie Miejskim w Ustce we wtorki i czwartki pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Słupsku, gdzie będzie można załatwiać na miejscu wszystkie sprawy związane z rejestracją samochodów. Poinformował również zebranych o planie modernizacji ulicy Darłowskiej od mostu aż do granicy powiatu – przed Postominem.
Głos w dyskusji zabrał również Kolega Tadeusz Konopacki, który poinformował zebranych o podejmowanej przez Związek Sybiraków inicjatywie zorganizowania spotkania z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Bazie w Redzikowie oraz o podziękowaniu jakie otrzymał od kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za owocną współpracę z tym Muzeum. Ponadto zachęcał wszystkich do walnego udziału w nadchodzących wyborach samorządowych.
Na zakończenie Prezes Koła poinformował  o przyjęciu dwóch nowych członków Koła kolegów Pawła Moralewicza i Wiesława Kamińskiego oraz zapoznał z planami obchodów 100 lecia Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk

BAL JUBILEUSZOWY!!!
Wojskowy Zespół Wokalny „WIARUSY” ogłosił rok 2018 jako jubileuszowy i kierownictwo Zespołu zaplanowało szereg przedsięwzięć jubileuszowych,  a WIARUSY mają co świętować i tak:
-   50 rocznica powstania Męskiego Zespołu Wokalnego WIARUSY  /1968/
-   10 rocznica reaktywacji Zespołu i nadanie nowej nazwy „Wojskowy Zespół Wokalny WIARUSY” im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha /2008/
-   30 lat śpiewania na scenie Zespołu „ WIARUSY” /1968-1988; 2008-2018/
-   100 rocznica odzyskania niepodległości /1918/
Jako pierwsze przedsięwzięcie z rocznego kalendarza, które się odbyło 8.02.2018 r.  to Bal Jubileuszowy zorganizowany w Restauracji „AUREUS” przy ul. Bohaterów Westerplatte 4. Zorganizowanie tego balu w tej restauracji to nie był przypadek ponieważ w tym budynku właśnie w 1968 roku powołany został do życia przez kpt. lek. Stanisława Szarmacha „Męski Zespół Wokalny WIARUSY” ponieważ wówczas mieścił tam się Garnizonowy Klub Oficerski.
Reaktywacja Zespołu również została dokonana przy ul. Bohaterów Westerplatte, ale już w innym budynku aczkolwiek też w Wojskowym Klubie Garnizonowym 7. BOW.
Bal  był bardzo udany ponieważ restauracja „AUREUS” to wysoka pułka, poziom europejski, jedzonko bardzo smaczne, przygotowane i podane w sposób bardzo profesjonalny z wysoką kulturą i estetyką, załoga uprzejma, grzeczna i bardzo uczynna, sala przepiękna i bardzo obszerna, animacja świateł przecudna.
W Balu uczestniczyło 66 osób byli to członkowie Wojskowego Zespołu Wokalnego WIARUSY         z małżonkami lub osobami towarzyszącymi oraz zagożali sympatycy „WIARUSÓW”
Profesjonalnie bawił nas człowiek-orkiestra Pan Stanisław Grudziński ze Sławna, balowaliśmy od godz. 18.00 do 2.18.
Następne przedsięwzięcie oczywiście w ramach obchodów jubileuszowych to Koncert charytatywny WIARURÓW na rzecz słupskiego hospicjum, który się odbędzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Grodzkiej 3 w dniu 23.02.2018 r. o godz. 18.00 – ZAPRASZAMY!!!

Foto: Andrzej Kowalewski

Ja na tym balu byłem i się wspaniale bawiłem
Romuald Detmer - kierownik WZW WIARUSY

Słupsk
Zebranie sprawozdawcze Koła nr 3
W dniu 06.02.2018r o godzinie 12.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się zebranie Koła nr 3 "Niebieskie Berety" im. gen. SOWIŃSKIEGO.
Zebranie rozpoczął i poprowadził prezes kol. Leon Kozłowski. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego przywitał przybyłych.
Skarbnik Koła zdał sprawozdanie z działalności finansowej za 2017 rok i omówił wnioski do działania oraz przedstawił preliminarz na 2018 rok. Preliminarz poddano głosowaniu i przyjęto do realizacji jednogłośnie.
Następnie kol. Kozłowski złożył wniosek o rezygnacji ze stanowiska prezesa koła nr 3 "Niebieskie Berety", a także o wypisanie z ewidencji deklaracyjnej członkostwa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kole nr 3 "NB" z dniem 6.02.2018r.
Obecny na zebraniu Prezes Zarządu Rejonowego kol. Romuald Detmer poinformował o formalnościach przekazania obowiązków. Wniosek kol. Kozłowskiego poddano głosowaniu. Zebranie przyjęło wniosek jednogłośnie i nastąpiło przekazanie obowiązków kol. Adamowi Żurawskiemu.
Prezes koła kol. Adam Żurawski podziękował obecnym za zaufanie i wybór na stanowisko prezesa. Jednocześnie przedstawił plan przeprowadzenia dalszej części zebrania.
W związku z ubyciem kol. Kozłowskiego ze składu Zarządu Zebranie jednogłośnie przegłosowało, aby dokooptować do składu kol. Franciszka Ciszewskiego. Jednocześnie w związku z rezygnacją kol. Jana Fąfary z dalszego uczestnictwa jako członka ZŻWP, który był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Zebranie jednogłośnie wybrało do składu tejże komisji kol. Bogdana Sienkiewicza.
Następnie Prezes udzielił głosu kol. Detmerowi, który podziękował kol. Kozłowskiemu za dotychczasowe wieloletnie przewodniczenie w Kole nr 3 i przedstawił jego osiągnięcia oraz wręczył dyplom i podziękowanie. Prezes ZR zaapelował do wszystkich członkiń i członków Koła o włączenie się do aktywnej działalności na rzecz Koła i ZŻWP. Przedstawił też kilka propozycji spotkań i imprez organizowanych przez Zarząd Rejonowy.
Na zakończenie zebrania członek naszego koła i jednocześnie Prezes Koła nr 29 w Słupsku Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, kol. Lech Stefański wręczył odchodzącemu Prezesowi kol. Kozłowskiemu pamiątkowy medal.
Kol. Kozłowski serdecznie podziękował wszystkim członkiniom, członkom i Zarządowi koła nr 3 "Niebieskie Berety" za dotychczasową owocną współpracę.

Tekst – Ryszard Bednarz
Zdjęcia – Grzegorz Leśniak

Słupsk
Diamentowe Gody Państwa Iwanowskich
11 stycznia 2018 roku Państwo Halina i Ignacy Iwanowscy obchodzili jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Dzień ten „Państwo Młodzi” obchodzili uroczyście w obecności rodziny i przyjaciół.
W związku z faktem, że ppłk Ignacy Iwanowski jest członkiem Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku, nie zapomnieli o tej rocznicy koledzy ze Związku. W imieniu przyjaciół z Koła nr 1, w dniu 17 stycznia do domu Dostojnych Jubilatów udała się delegacja Koła w osobach: Prezesa Koła Kolegi Józefa Wróblewskiego oraz Sekretarza Koła Kolegi Janusza Kiecza ze specjalnie przygotowanym na tą okazję listem gratulacyjnym z okolicznościowymi życzeniami.
Delegaci zostali bardzo mile przyjęci przez Jubilatów, a po złożeniu życzeń i wręczeniu okolicznościowej laurki i kwiatów, stosownie ugoszczeni.
Ppłk Ignacy Iwanowski urodził się 29 grudnia 1934 roku w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Warszawie do Powstania Warszawskiego. Potem ojca Niemcy zabrali na roboty, a on z matką i dwoma nieletnimi braćmi tułali się od wioski do wioski aby przeżyć. Matka potrafiła szyć w związku z tym była z dziećmi przygarniana przez potrzebujących takiej pomocy.
Po wojnie ojciec wrócił z Niemiec a młody Ignacy poszedł do szkoły podstawowej. Potem uczył się w Liceum Pedagogicznym w Bartoszycach.
Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej skierowano go do jednostki w Olsztynie, a następnie służył ponownie w Koszalinie w szkole, gdzie pełnił kolejno funkcje: dowódcy plutonu, baterii i dywizjonu podchorążych.
Tam poznał swoją żonę, instruktorkę pielęgniarek. Tam też pobrali się, mają dwoje dzieci, córkę i syna, które ukończyły studia. Doczekali się czwórki wnuków (Krzysztof, Michał, Piotr i Maciej) również już absolwentów wyższych uczelni. Obecnie cieszą się z prześlicznej prawnuczki i czekają z niecierpliwością na kolejne.
Małżonka przepiękna i dobra kobieta, przepracowała 38 lat w zawodzie pielęgniarki.
W ostatnich latach pracowali w Słupsku, Ignacy jako Komendant WKU, a żona jako pielęgniarka.
Halina mając dziewięć lat utraciła swoją mamę w Powstaniu Warszawskim. Potem był obóz w Pruszkowie, następnie pobyt w gospodarstwie i uczęszczanie do szkoły podstawowej, średniej i Szkoły Pielęgniarskiej w Olsztynie. Potem nakazem pracy została szczęśliwie skierowana do Koszalina jako instruktorka pielęgniarstwa, gdzie poznała Ignacego.
W dniu 11 stycznia bieżącego roku minęło właśnie 60 lat ich wspólnego życia, a że tak dostojne jubileusze nie zdarzają się często,  stąd i małżonkowie i ich najbliżsi postanowili, że jubileusz ma być obchodzony uroczyście co miało miejsce w dniu 13 stycznia w restauracji „Intryga” w Słupsku. W hucznych obchodach szacownej rocznicy uczestniczyła rodzina z całej Polski oraz grono przyjaciół ze Słupska i okolic.
Tą drogą jeszcze raz składamy Jubilatom serdeczne gratulacje wspólnych osobistych, rodzinnych i zawodowych osiągnięć oraz życzymy Im wielu jeszcze szczęśliwych lat i kolejnych dostojnych małżeńskich jubileuszy. 
Tekst i foto: Józef Wróblewski.

Słupsk - praca Biura.

Zmiana dyżurów Zarządów kół nr 2 i 4.


Aktualnie czas pracy Biura ZŻWP przedstawia się następująco:Kołczygłowy
Pogrzeb ppłk Mariana Cierpickiego
5 stycznia 2018 roku odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, członek Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku ppłk Marian Cierpicki.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandaru i kompanii honorowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz sztandaru Zarządu Rejonowego ZŻWP odbyły się na Cmentarzu Parafialnym w Kołczygłowach w dniu 10 stycznia2018 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz rzesza przyjaciół, znajomych i kolegów zmarłego.
Ceremonię pogrzebową poprowadził Proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Kołczygłowach ksiądz Paweł Młyński.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pożegnania dokonał Prezes Koła nr 1 Związku Żołnierzy WP w Słupsku Kolega Józef Wróblewski, Koła do którego zmarły należał..
Kolega ppłk Marian Cierpicki urodził się w Nowogródku (obecnie na Białorusi), syn Franciszka i Stanisławy z d. Popławskiej. Z zawodu magister farmacji. Uczestnik II Wojny Światowej. Służył w 1 Armii Wojska Polskiego.
Zawodową służbę wojskową pełnił od połowy czerwca 1944 roku do maja 1960 roku. Został zwolniony z tej służby ze względu na stan zdrowia, w stopniu majora.
Za bardzo aktywną działalność na rzecz obronności został mianowany do stopnia podpułkownika już w rezerwie, na wniosek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Podczas działań wojennych, w czasie ostrzału artyleryjskiego, został przysypany ziemią, w wyniku czego doznał licznych urazów. Od tego czasu miał problemy ze słuchem.
W Wojsku Polskim pełnił obowiązki na stanowiskach Kierownika Apteki w szpitalach wojskowych w: Katowicach, Olsztynie, Puławach, Częstochowie i Łodzi. Był Szefem Farmacji Wojskowej Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy oraz Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.
Był żonaty, ma córkę i wnuczkę.
W 1972 roku ze względów rodzinnych zamieszkał w Słupsku, gdzie był Kierownikiem Apteki przy ul. Wojska Polskiego, w której pracował do osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli do 1986 roku.
Poza pracą angażował się w działalność społeczną w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, między innymi: Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Motorowy, Związek Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, a ostatnio w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Bardzo lubił podróże. Swoim ulubionym trabantem zwiedził całą Europę.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami państwowymi, wojskowymi, kombatanckimi i związkowymi.
Kolega Marian miał bogaty życiorys. Żył w trudnych czasach, po zakończeniu wojny ukończył Akademię Medyczną o kierunku farmacji. Całe życie poświęcił tej dziedzinie, najpierw na odcinku wojskowym potem w cywilu.
Kolega Marian był zawsze koleżeńskim, spokojnym, pogodnym, zrównoważonym, uczciwym, rozsądnym, obowiązkowym, solidnym i odpowiedzialnym człowiekiem.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Koła nr 1 ZŻWP w Słupsku były serdeczne podziękowania za wszystko co Marian zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swoich najbliższych, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnający zmarłego Kolega Józef Wróblewski podziękował również wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie podpułkownika Mariana Cierpickiego. Oddzielne podziękowania zostały skierowane do asysty wojskowej i komendanta garnizonu Słupsk oraz księdza Proboszcza Parafii w Kołczygłowach, a także pracowników zakładu pogrzebowego.
Tą drogą Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz Kolegi ppłk  Mariana Cierpickiego pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Cześć Jego Pamięci!

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-411.htm
Tekst i foto: Jan Karaś

Komunikat z
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
 Biuro Związku
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa
KOMUNIKAT PREZYDENTA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH
 
Koleżanki i Koledzy !
Kieruję te słowa do wszystkich, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w akcję zbierania podpisów poparcia dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP. Nie tylko do byłych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz ich rodzin objętych ustawą represyjną, ale także do tych, których ona bezpośrednio nie dotyczy, a którzy nie pozostali obojętni na dziejące się bezprawie i krzywdę ludzką, którzy rozumieją, że zawsze służyliśmy Polsce i Polakom a nie tej, czy innej partii politycznej, i że nie może być zgody na łamanie prawa przez władzę dla realizacji chorych, populistycznych haseł.
Możecie być z siebie dumni !
To, że udało się zebrać ponad wymagane prawem 100 000 podpisów to Wasza zasługa. Nie moja i osób działających społecznie w Federacji, ani nawet członków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Tylko Wasza !

Dlatego apeluję do Was ! 
Zakończmy wspólnie akcję zbierania podpisów naprawdę mocnym akcentem. 11 stycznia RAZEM z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej FSSM złóżmy zebrane podpisy obywateli w Kancelarii Sejmu RP. Możliwie jak najliczniej zamanifestujmy determinację w walce o nasze prawa i godność, i uczcijmy pamięć tych, którym ustawa represyjna odebrała życie.

Bądźcie 11 stycznia o 13.00 pod Sejmem !

Prezydent FSSM RP
Zdzisław Czarnecki

Związek Żołnierzy organizuje zbiorowy wyjazd do Warszawy
Autobus będzie podstawiony w Lęborku o godz. 5.45, 11 stycznia.
Dojazd ze Słupska własnym transportem.
Szczególy u Sekretarza ZR Kolegi Darka Iwińskiego. tel. 792 501 744

 

Informacja i apel!
Rozliczenia podatków za 2017 rok!

Szanowne Koleżanki i Koledzy członkowie naszego Związku  i  jego sympatycy.
Zbliża się coroczny okres rozliczania się z podatków dochodowych od osób fizycznych, który trwa do końca kwietnia.

Osoby, które pobierają świadczenia emerytalne i rentowe są rozliczane z podatku z urzędu przez:

- byli żołnierze - przez Wojskowe Biuro Emerytalne,
- osoby cywilne - przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

1) jeżeli posiadają tylko jedno źródło dochodu (oprócz pobierania emerytury nie pracują dodatkowo zarobkowo)
2) nie mają żadnych odpisów podatkowych z innych względów (np. odliczeń na leki, rehabilitację, dostosowania lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej itp.)

nie muszą wypełniać dodatkowego zeznania podatkowego (przeważnie PIT-37) i zanosić go do urzędu skarbowego.

Z drugiej strony, ustawa o podatku dochodowym pozwala dokonać odpisu 1% ze swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, która może wykorzystać te środki finansowe na realizację swoich zadań statutowych. Jest to jednak dodatkowy kłopot dla podatnika ponieważ aby dokonać tego odpisu należy sporządzić dodatkowe zeznanie podatkowe  i dostarczyć go do urzędu skarbowego lub wysłać przez internet do systemu podatkowego (Ministerstwa Finansów).

By ułatwić podatnikom przekazanie 1% na organizację pożytku publicznego, Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku, w swojej siedzibie przy al. H. Sienkiewicza 20 p. 402 będzie udzielał pomocy  przy wypełnianiu zeznań podatkowych za 2017 rok, we wtorki i środy w godzinach 9.00 - 12.00 zainteresowanym osobom, które:

1) muszą obowiazkowo wypełnić zeznanie podatkowe, w celu:
    - dokonania odpisów od podatku, jako osoby niepełnosprawne (osoby o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
    - osobom, które oprócz świadczeni emerytalno - rentowych mają dodatkowe dochody finansowe,

2) chcą dokonać odpisu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (np. Związkowi Żołnierzy WP).

Osoby, które chcą by ich rozliczyć elektronicznie (przez internet), bez potrzeby zanoszenia zeznania do urzędu skarbowego, muszą przynieść zeznanie podatkowe z roku poprzedniego (2016).

Osoby, które posługują się internetem, mogą rozliczyć się samodzielnie. W tym celu mogą pobrać i zainstalować na swoim komputerze e-Deklaracje ze strony internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje  , lub zainstalować aplikację podatkową z płyt dołączanych jako dodatki do niektórych gazet.

Osobom, które bedą rozliczać się samodzielnie podaję  nr KRS Związku Żołnierzy WP:  0000141267.
z prośbą o przekazanie jednego procenta podatku na nasz Związek.

Zapraszamy do nas!

Ustka
Spotkanie wigilijne Koła nr 5
W dniu 21.12.2017 r. w sali usteckiego Domu Kultury odbyło się uroczyste zebranie Koła nr 5. Zebranie połączone było  z integracyjnym spotkaniem wigilijnym członków Koła. Oprócz członków Koła i ich rodzin na spotkanie przybyli: Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy RP w Słupsku  płk w st. spocz. Jan Karaś,  Burmistrz Ustki Pan Jacek Graczyk, Przewidniczacy Rady Powiatu Słupskiego płk w st. spocz. Jan Olech, Dowódca Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej kmdr por. Dariusz Cebulka, Zastępca Wójta Gminy Ustka Pan Krzysztof Wysocki, Prezes Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Władysława Graniak oraz Ksiądz Kapelan Garnizonu Ustka kmdr por. Grzegorz Golec.
Na wstępie Prezes Koła kmdr ppor. w st. spocz. Czesław Grzybowski przywitał zebranych członków Koła oraz zaproszonych gości.
Po czym krótkie wystąpienie wygłosił Burmistrz Ustki Pan Jacek Graczyk. W krótkim wystąpieniu życzył zebranym oraz  całemu Związkowi dalszych sukcesów, oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w czasie Swiąt Bożego Narodzenia oraz w nadchodzącym nowym roku.
Następnie Wiceprezes Zarządu Rejonowego i jednocześnie opiekun Koła płk Jan Karaś przedstawił informację związaną z aktualnym sprawami wynikającymi z akcją zbierania podpisów poparcia projektu ustawy zmierzającej do złagodzenia skutków ustawy represyjnej, która weszła w życie z dniem 1 października, a która z znaczący sposób zmniejsza albo całkowicie pozbawia świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na określonych stanowiskach i w określonych jednostkach organizacyjnych Policji, bądź innych służb.
Projekt tej ustawy przygotowała i przesłał do Marszałka Sejmu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej powołany przez Federację Służb Mundurowych RP. Do początku stycznia 2018 roku Komitet ten musi zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia aby ustawa mogła wejść pod obrady Sejmu. Dlatego apeluje się aby ci co jeszcze nie złożyli swojego podpisu dokonali tego w najbliższym czasie. Zarząd Koła ma zapewnić możliwość w tym względzie. Listy z podpisami muszą wpłynąć do Zarządu Rejonowego ostatecznie do 2 stycznia.
Wiceprezes poinformował również zebranych o akcji zbierania datków dla poszkodowanych przez letnie wichury w powiatach chojnickim i człuchowskim. Zarząd rejonowy od kół w Rejonie Słupskim zebrał prawie 3.000 złotych z czego przekazał po 1.500 zł do gmin: Chojnice i Parchowo. W akcji tej uczestniczył cały Związek. Zarząd Główny po zebraniu wpłat z zarządów wojewódzkich, rejonowych oraz kół i indywidualnych darczyńców przesłał do Gminnego Ośrodka Pomocy w Chojnicach kwitę 8.930 zł
Przekazał również informację o najważniejszych przedsięwzięciach zaplanowanych przez Zarząd Rejonowy w Słupsku i zaprosił członków Koła nr 5 do aktywnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach.
Na zakończenie wystąpienia Wiceprezes ZR przekazał wszystkim obecnym życzenia świąteczno – noworoczne życząc spokojnych świąt dla członków Koła oraz wszystkich uczestników spotkania, a nowy rok niech sprzyja naszej społecznej działalności, której celem jest integrowanie naszego środowiska i szukanie swojego miejsca w społecznościach wśród których żyjemy.
Pozostali zaproszeni goście również przekazali życzenia świąteczno – noworoczne życząc Kołu nr 5 w Ustce wielu sukcesów w dalszej działalności, tym bardziej że dzięki przychylności władz miasta Ustki Koło będzie mogło korzystać z pomieszczenia, w którym będzie mogło urządzić biuro Zarządu Koła, gdzie członkowie Zarządu Koła będą pełnić dyżury w określone dni.
Ksiądz kapelan kmdr por. Grzegorz Golec odczytał fragment ewangelii i odmówił stosowną modlitwę, podkreślając rolę Świąt i tradycji w życiu człowieka.  Ksiądz poświęcił opłatki oraz  przygotowane  potrawy. Zebrani dzieląc się opłatkiem życzyli sobie wzajemnie zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku.
Po zakończeniu oficjalnej części spotkania przystąpiono do spożywania przygotowanych potraw wigilijnych, na które złożyły się pierogi z kapustą z grzybami, pierogi ruskie, paszteciki i barszcz czerwony, ciasta, słodycze oraz kawa i herbata.
Na zakończenie Prezes Koła Kolega Czesław Grzybowski podziękował wszystkim przygotowującym to spotkanie, wymieniając personalnie osoby, bez których zaangażowania, spotkanie wigilijne nie miałoby takiej oprawy i sprawności organizacyjnej.
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-409.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk
Świąteczne walne zebranie Koła nr 2 „Czarne Berety”
Koniec roku to zazwyczaj okres podsumowania 12 miesięcy działalności, ale również planowania jej na przyszłość. Nie inaczej dzieje się w Kole nr 2 „Czarne Berety”, które trzeci raz zorganizowało zebranie w gościnnych progach „Piwnicy Anny de Croy”
15 grudnia, punktualnie o godzinie 17.00 zebranych powitał prezes Koła kol. Marek Piaskowski dziękując za liczne przybycie członków Koła szczególnie tych, którzy dotarli spoza Słupska.
Przedstawiony przez Prezesa porządek zebrania został jednomyślnie przegłosowany przez zebranych, a następnie przystąpiono do jego realizacji.
Na wstępie głos zabrał sekretarz Koła kol. Jacek Kozera zapoznając zebranych z Planem zamierzeń Koła na 2018 rok. Zwrócił uwagę na najważniejsze przedsięwzięcia, a przede wszystkim na udział członków Koła w miejskich uroczystościach rocznicowych podczas których Koło nr 2 zobowiązane jest wydelegować swoich przedstawicieli do składu pocztu sztandarowego ZŻWP w Słupsku oraz wsparcia w tym samym celu ZIW w Słupsku.
W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał kol. Dariusz Iwiński przypominając o „leżącym” w sejmie projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, będący niemal kalką tzw. ustawy „dezubekizacyjnej” (represyjnej). Jeśli projekt przerodzi się w ustawę część (nie wiemy jak duża) naszych kolegów może dotkliwie odczuć jej skutki. Podobnie mogą odczuć rozliczanie za minione lata byli żołnierze zawodowi, którzy pełnili służbę poza granicami kraju, gdyż pojawił się projekt „zlustrowania” przebiegu ich służby poza granicami państwa.
Kol. Dariusz Iwiński jako sekretarz ZR ZŻWP w Słupsku na koniec swojego wystąpienia zachęcał zebranych do brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych nie tylko przez Zarząd Koła nr 2, ale również przez ZR.  
Następnie głos zabrała skarbnik Koła, kol. Katarzyna Czuj. Dziękowała za dyscyplinę członków w zakresie terminowego opłacania składek członkowskich, w czym swój wielki udział miał były skarbnik kol. Józef Opaliński, który najlepiej jak potrafi wspomagał kol. Katarzynę w zbiórce składek.
Na zakończenie części roboczej zebrania głos zabrał Prezes kol. Marek Piaskowski prosząc w pierwszej kolejności o wpisywanie się na listę poparcia akcji zmiany tzw. ustawy dezubekizacyjnej, którą organizuje FSSM. Podziękował za dyscyplinę w opłacaniu składek członkowskich, co umożliwia Kołu bezpieczeństwo finansowe w realizacji swoich zamierzeń (zakup materiałów biurowych, wiązanek pogrzebowych dla zmarłych kolegów, zniczy na święto zmarłych, nagród dla laureatów zawodów strzeleckich itp.). Ale jednocześnie zaapelował o większą frekwencję podczas zebrań, których terminy przedstawił sekretarz Koła oraz aktywniejszy udział w działalności Koła czy ZR. Przedstawił również nowe możliwości i warunki ubezpieczenia jakie PZU zaoferowało członkom ZŻWP w Słupsku.
Nie wszyscy, ze względu na stan zdrowia jak i podeszły już wiek, mogą uczestniczyć w zebraniach Koła, szczególnie w tak wyjątkowym jak zebranie grudniowe. Takim właśnie nestorem naszego Koła jest kol. Jan Pastuszko (89 lat), którego odwiedził kol. Józef Opaliński życząc mu w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów Koła nr 2 Wesołych Świąt, duuuuuużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wszystkiego co najlepsze w zbliżającym się 2018 roku jak i w kolejnych latach.
Krótka przerwa w porządku zebrania umożliwiła obsłudze Piwnicy Anny de Croy przygotowanie stołów do drugiej części zebrania. Nakrycie stołów wigilijnymi potrawami wzbudziło radość ale i obudziło apetyt wśród zebranych. Nim zasiedliśmy do stołów podzieliliśmy się tradycyjnie opłatkiem życząc sobie wzajemnie przede wszystkim dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, rodzinnego szczęścia oraz wszelkiej radości na co dzień i od święta. Smaczne potrawy umiliły drugą część zebrania, podczas której żywe rozmowy przeplatały się z kolędami śpiewanymi przez zebranych.
 
Tekst: Dariusz Iwiński;
Foto: Henryk Warzocha, Henryk Sułek.

Dobra robota!!!
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2018, prezesi kół organizują różnego rodzaju przedsięwzięcia takie jak m.in. zebrania grudniowe, spotkania wigilijne, ale na te spotkania integracyjne nie wszyscy mogą przybyć są tacy członkowie, którzy nie chcą, ale są i tacy, którzy nie mogą i tu prezesi kół ”powołali patrole świąteczne” z zadaniem odwiedzenia te koleżanki i tych kolegów, którzy z uwagi na stan zdrowia i wiek przybyć na spotkanie grudniowe nie mogą.
Prezes koła nr 1 kol. chor. szt. Józef Wróblewski wraz z kol. Detmerem w dniu 6.12.2017 r. odwiedzili   kol. ppłk Aleksego Zięciaka /90 lat/ oraz kol. ppłk Mariana Dziergowskiego /87 lat/ zakupił kwiaty doniczkowe /gwiazda betlejemska/, na doniczce nakleił logo Związku składając życzenia w imieniu zarządu i członków koła wręczył te kwiaty. Radość była wielka wprost nie do opisania. Następnie w dniu 8.12.2017 r. ten sam patrol udał się do Domu Seniora „Magnolia” w Lęborku i odwiedzając najstarszego członka koła kol. ppłk farm. Mariana Cierpickiego /lat 97/ , następnie udaliśmy się do miejscowości Krępa Słupska odwiedzając małżeństwo kol. st. sierż. Marię Jakowiec i kol. płk Jana Jakowiec /lat 94/ wszystkim również wręczono gwiazdę betlejemską. Pani Maria postawiła ten kwiat w najważniejszym punkcie swego mieszkania. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, radośni i szczęśliwi, częstowano nas kawą, herbatą ciastkami, czekoladą, a Państwo Jakowiec w błyskawiczny sposób zastawili stół i urządzili ucztę. Nikt nie chciał nas z domu wypuścić, wszyscy prosili zostańcie jeszcze parę chwil, a kol. Zięciak dużo opowiadał o czasach wojennych natomiast Pani Dziergowska o czasach jak była z całą rodziną na Syberii. Wszyscy, których odwiedziliśmy opłacili składki członkowskie za rok 2018.
Również prezes koła nr 10 „Radar” kol. st. chor. szt. Jan Odziomek zorganizował patrol świąteczny gdzie w dniu 11.12.2017 r. odwiedzili kol. płk Zdzisława Lewandowskiego w skład patrolu weszli kol Jan Odziomek, kol. Marek Kul i kol. Romuald Detmer wielka radość przywitała nas  córka Danuta  z mężem Krzystofem. Również były wspomnienia i wielka wdzięczność za to, że Związek pamięta o swoich członkach nawet wówczas gdy już są nie aktywni. Pan Zdzisław w dowód wdzięczności i radości poczęstował lampką koniaku. Ponadto kol. prezes koła wcześniej odwiedził również kol. płk Tadeusza Panasiuka /lat 86/. Tu również wielka radość i gościnność Polska.
W dniu 15.12.2017 r. prezes koła nr 4 im. 28 splm kol. st. chor. szt. Zdzisław Orluk wraz z kol. Ryszardem Kurasem również jako patrol świąteczny udali się do swoich kolegów, którzy na spotkanie wigilijne, które odbyło się w dniu 12.12.2017 r. przybyć chcieli , ale stan zdrowia im na to nie pozwolił odwiedzającym w imieniu członków koła wręczono małe symboliczne prezenty tj.  kubek z logo Związku i czekoladę.
W pierwszej kolejności pojechali do szpitala ponieważ tam przebywa kol. ppłk pil. Marian Winciaszek /lat 88/ następnie odwiedzili kol. ppłk Stanisława Kobylarza /lat 84/ oraz udano się do kol. st. chor. szt. Stanisława Tyczyńskiego /lat89/ i kol. st. chor. szt. Adolfa Dołotki /lat 80/ Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i w pełni zadowoleni również częstowano kawą, herbatą, ciastem i prosili aby jeszcze nie wychodzić tylko pragneli aby z nimi pozostać jak najdłużej.
Uprzejmie informuję, że to kilka wybranych zdarzeń w tym temacie, ponieważ w naszym słupskim rejonie wszyscy prezesi kół, a jest ich 12, organizują takie odwiedziny /oczywiście tam gdzie zachodzi taka potrzeba/ na pewno podzielą się tymi zacnymi i godnymi przedsięwzięciami na łamach GWiR i naszej stronie internetowej również.
Wszystkim odwiedzającym i odwiedzanym w imieniu prezydium ZR i swoim własnym składam serdeczne żołnierskie podziękowanie i życzę bardzo dużo zdrowia, miłości i szczęścia wiele, wesołych i ciepłych Świąt w zimowej scenerii oraz szczęśliwego Nowego 2018 Roku, a ponadto każdemu po 102 lata życia w dobrobycie absolutnym.

U Kolegi Lewandowskiego

U Państwa Jakowców

Romuald Detmer – prezes ZR ZŻWP w Słupsku
Foto: Józef Wróblewski, Marek Kul

Słupsk
Zebranie Koła nr 1 i spotkanie wigilijne
Grudniowe zebranie Koła nr 1 składało się z dwóch części:
-         pierwsza część standardowe zebranie organizacyjne, odbyła się, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6,
-         druga część to spotkanie wigilijne, zorganizowane dla chętnych, w restauracji „Mikołajek”.
W pierwszej części, na wstępie przybyłych członków przywitał Prezes Koła st. chor. szt. Józef Wróblewski, który również poprowadził zebranie.
Na początku zebrania Prezes Zarządu Rejonowego wręczył Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP kolegom: Andrzejowi Czerwińskiemu i Franciszkowi Podolskiemu.
Następnie z najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanym przez Koło w 2017 oraz z planowanymi zamierzeniami na 2018 rok zapoznał prowadzący zebranie Kolega Wróblewski.
Kolega Detmer, jako Prezes Zarządu Rejonowego ocenił, że działalność koła w 2017 roku była dobra dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu Koła a w szczególności Prezesa. Przedstawił również sytuację emerytów policyjnych po wejściu w życie ustawy dezubekizacyjnej.
Zaapelował do zebranych o maksymalny wysiłek przy zbieraniu podpisów pod projektem ustawy wniesionej do Sejmu przez Komitet Ustawodawczy powołany przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczania się z podatkiem dochodowym, skierował apel do członków Związku o odpisy 1% swojego podatku na rzecz naszego Związku, gdyż 70% z tej kwoty wraca do Rejonu Słupskiego i poprzez składanie ofert na realizację zadań publicznych, jest wykorzystywane do finansowania przedsięwzięć, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Związku.
W nawiązaniu do apelu Kolegi Detmera o dokonywanie odpisów podatkowych na nasz Związek Jan Karaś poinformował zebranych, że w tym roku, z Koła nr 1, odpisu 1% podatku dokonało 37 składających PIT. Uważamy, że w kole liczącym ponad 80 członków jest to wynik zdecydowanie niezadowalający.
Na zakończenie zebrania prowadzący poinformował, że ustalono terminy zebrań na przyszły rok, a sekretarz rozdał kartki z terminami zebrań.
W drugiej części, na spotkaniu wigilijnym w restauracji „Mikołajek”, obecnych było 21 członków Koła. Zebranych przywitał oraz złożył życzenia świąteczno – noworoczne Prezes Zarządu Koła Kolega Józef Wróblewski, jako gospodarz spotkania.
Załoga restauracji przygotowała dla uczestników spotkania dania wigilijne. Był barszcz czerwony, pierogi z kapustą i grzybami, smażony dorsz, śledzie, jajka faszerowane, sałatki i inne specjały.  

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-405.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk
Spotkanie Koła nr 10 "Radar"
Jak co roku w grudniu, w tym roku dnia 15 grudnia o godzinie 16,00 w sali bankietowej „Oktan” odbyło się uroczyste zebranie członków Koła nr 10 „Radar”.
Zebranie rozpoczął Prezes Koła kol. Jan Odziomek powitaniem wszystkich uczestników oraz zaproszonego gościa którym był Prezes ZR ZŻWP kol. Romuald Detmer.
W swoim wystąpieniu podsumował rok 2017 który do łatwych nie należał oraz przedstawił zamierzenia Koła na rok 2018. Zwrócił się do wszystkich członków o uczestnictwo w organizowanych uroczystościach świąt państwowych i wojskowych. Prosił również o odprowadzanie 1% podatku na rzecz ZŻWP z ukierunkowaniem na Zarząd Rejonowy w Słupsku, a także o propagowanie naszego ubezpieczenia w PZU Życie. Podziękował kol. Markowi Kul za prowadzenie Kroniki Koła. Kronika Koła nr 10 w tym roku zdobyła 4 miejsce na szczeblu ZR ZŻWP w Słupsku.
Następnie głos zabrał Prezes ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romuald Detmer, który przedstawił zebranym sytuację w jakiej znajduje się środowisko żołnierskie w Polsce. Przedstawił również problemy z którymi boryka się Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.
W dalszej części uroczystości Prezes Koła wraz z Zarządem wyróżnili wręczając:
-        odznaki „Za zasługi dla ZŻWP” kolegom:
Krystian Bulla
        Zbigniew Głowacki
        Zygmunt Steinmetz
-        brązowych krzyży „Za Zasługi dla ZŻWP” kolegom:
Józef Lalewicz
        Tomasz Potwardowski
-        złoty „Medal 35-lecia ZŻWP” koledze Leszek Waśkow, otrzymał on również dyplom okolicznościowy.
Nowo przyjętym członkom Koła: kol. Halinie Słania, kol. Jerzemu Porzega i kol. Lucjanowi Korzeniowskiemu uroczyście wręczone zostały legitymacje członkowskie i znaczki organizacyjne.
Po uroczystej części spotkania Prezes Koła kol. Jan Odziomek złożył wszystkim życzenia świąteczno - noworoczne i następnie przy dźwiękach kolęd wszyscy przystąpili do dzieleniasię opłatkiem składając sobie życzenia a następnie do degustacji potraw wigilijnych przygotowanych przez załogę restauracji „Oktan”.
Atmosfera była miła, koleżeńska. Wspomnień i opowiadań z lat służby nie było końca.
Zarząd Koła nr 10 składa tą drogą pozostałym członkom Koła i ich Rodzinom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i szczęścia w Nowym Roku 2018. 

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-406.htm
Tekst i foto: Marek Kul.

Lębork
Przedświąteczne spotkanie
Koła nr 6 im. mjr. H. Sucharskiego
W czwartek o godzinie 17.00 dnia 14 grudnia 2017 r. w Restauracji  „Kaskada” odbyło się spotkanie wigilijne członków Koła nr 6 wraz z rodzinami i zaproszonych gości.  
Spotkanie  rozpoczął i poprowadził Prezes Koła nr 6 – kol. Andrzej DYKTYŃSKI .  
Wśród zaproszonych uczestników byli między innymi :
Starosta Lęborski Pani Teresa Ossowska-Szara , Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak z małżonką Haliną , Pani Alicja Zajączkowska - Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Ksiądz kapelan kmdr por. Adam ROGACKI.
Po tradycyjnej wigilijnej celebrze Księdza kapelana zaintonowano i odśpiewano wspólnie znane polskie kolędy. Następnie wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia dzieląc się tradycyjnym opłatkiem, będącym gestem miłości i życzliwości wobec siebie.
W trakcie spotkania Ksiądz kapelan otrzymał honorowe odznaczenie Burmistrza Miasta Lęborka Medal św. Jakuba Apostoła . Wręczył go osobiście Pan Witold NAMYŚLAK.
Dość interesującą dla zebranych uczestników tego wieczoru była część słowno – muzyczna z życzeniami wykonana z dużymi przedświątecznymi emocjami przez  kol. Andrzeja Dyktyńskiego, koleżanki:  Ewę Soboń i Jolantę Maderską.
Wspólne kolędowanie i wspólna kolacja uczestników  przy specjałach Restauracji ,,Kaskada” odbyła się w bardzo miłej przedświątecznej i przyjaznej atmosferze.
 
Tekst – kol. Eugeniusz Bobliński przy współudziale kol. Andrzeja Dyktynskiego
Foto – kol. Ryszard Kazanecki

Lębork
Grudniowe Zebranie Koła nr 12 „Lotników Morskich”
W czwartek o godzinie 17.00 dnia 7 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej „Perła” odbyło się zebranie członków, wraz z piątym już spotkaniem o charakterze przedświątecznym opłatkowo – życzeniowym.
Zebranie rozpoczął i poprowadził kol. Eugeniusz Bobliński – Wiceprezes Koła witając wszystkich przybyłych, a w szczególności byłych żołnierzy 15 elr MW w Siemirowicach – sympatyków: kmdr por. pil. Jacka Gombińskiego, kmdr ppor. nawig. Zbigniewa Majewskiego i kmdr por. nawig. Jerzego Stelmachowicza, który był także inspiratorem powstania koła w 2013 roku.
W tym dniu wyróżniono kol. Ryszarda Ciocha Złotym Medalem XXXV-LECIA ZŻWP.
Wiceprezes koła zdał sprawozdanie z działalności Zarządu za mijający 2017 rok i omówił główne przedsięwzięcia do realizacji w 2018 roku, które zostały przyjęte bez korekt jako wiążące, a wraz z rocznym planem ZR będą tworzyć całość.
Przedstawił ponadto:
-         informację o możliwości podjęcia nauki języków obcych /angielskiego i niemieckiego/ w ramach ZŻWP na terenie Lęborka przez kolejne 2 lata,
-         nową ofertę ubezpieczenia ambulatoryjnego PZU, jako dodatek do istniejącego ubezpieczenia grupowego na życie,
-         informację o zakończonej akcji zbierania podpisów w ramach ZR ZŻWP w Słupsku.
Po zakończonym zebraniu o godzinie 17.30 rozpoczęło się spotkanie wigilijne, poprzedzone po raz kolejny wspólnym kolędowaniem przy dźwiękach akordeonowych. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć uczestnicy tego przedświątecznego spotkania łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne i zasiedli do wspólnej kolacji, która odbyła się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze przy specjałach specjalnie przygotowanych na ten wieczór.
 
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-404.htm
Tekst – kol. Eugeniusz Bobliński
Foto – kol. Janusz Cynk.

Słupsk
Grudniowe posiedzenie Zarządu Rejonowego
Tradycyjnie, jak co roku, na ostatnim posiedzeniu Zarządu Rejonowego, które odbyło się 13 grudnia w Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej  przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, zrealizowano:
-        Przyjęto „Roczny plan zamierzeń Zarządu Rejonowego w Słupsku oraz terenowych Kół ZŻWP na 2018 rok”.
-        Wydano wytyczne w zakresie przygotowania i przekazania sprawozdań statystycznych i finansowych kół do Zarządu Rejonowego,
-        Poinformowano zebranych o wynikach akcji pozyskiwania odpisów podatkowych 1 %na organizacje pozarządowe, w tym Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w 2016 roku,
-        Przedstawiono informację dotyczącą stanu opłacalności składek członkowskich przez poszczególne koła oraz stanu finansowego Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.
Ponadto przyjęto uchwały w zakresie:
-        Zatwierdzenia Planu zamierzeń ZR ZŻWP w Słupsku na 2018 r.,
-        Preliminarzu finansowego Zarządu rejonowego na 2018 rok,
Oprócz członków Zarządu Rejonowego w posiedzeniu uczestniczyli także: członkowie Rejonowej Komisji Rewizyjnej i Rejonowego Sądu Koleżeńskiego.
Na posiedzenie przybyli też prezesi kół ze Słupska oraz z obszaru działania całego Rejonu Słupskiego Związku.
Posiedzeniu przebiegało według następującego porządku:
1.      Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku ppłk w st. spocz. Romualda Detmera, z sytuacją ogólną w państwie oraz miejscem Związku w nowej sytuacji politycznej.
2.      Przedstawienie projektu Planu zamierzeń ZR na 2018 rok,
3.      Wydanie wytycznych dla komisji rewizyjnych kół.
4.      Przekazanie informacji w zakresie pozyskiwanie 1% odpisu podatkowego na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
5.      Przekazanie informacji w zakresie opłacania składek członkowskich w 2017 roku oraz przedstawienie Preliminarza finansowego na 2018 rok.
6.      Podjęcie uchwał będących konsekwencję realizacji porządku posiedzenia.
Po zakończeniu części roboczej posiedzenia Zarządu Rejonowego, o godzinie 13.00 rozpoczęło się spotkanie wigilijne w restauracji Mikołajek, gdzie uczestnicy posiedzenie łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia .
Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk

Zebranie Koła Nr 4 w Redzikowie im. 28 SPLM
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, w dniu 12 grudnia 2017r., w restauracji „Browaria” w Słupsku, odbyło spotkanie świąteczno – noworoczne Koła nr 4 im. 28 splm w Redzikowie. Na spotkanie oprócz  członków Koła zostali zaproszeni: Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Romuald Detmer, opiekun Koła z ramienia Zarządu Rejonowego płk dypl. Jan Karaś, Wiceprezes zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM Kolega st. chor. szt. Wacław Łunkiewicz oraz ksiądz Kapelan Garnizonu Słupskiego kmdr ppor. Bolesław Leszczyński.
W części wstępnej spotkania Prezes Koła Kolega Zdzisław Orluk przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie, jako że zbliża się koniec roku, podziękował wszystkim członkom za aktywne uczestnictwo w życiu Koła w bieżącym roku oraz życzył wszystkim wielu sukcesów i osiągnięć w życiu osobistym oraz w działalności związkowej w przyszłym roku.
Po tym wystąpieniu Ksiądz kapelan kmdr ppor. Bolesław Leszczyński zmówił stosowną do wigilii modlitwę, poświęcił opłatek i przygotowane na spotkanie potrawy, zaintonował kolędę „Wśród nocnej ciszy”, którą zebrani gromko odśpiewali.
Następnie zebrani złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.
Po tym głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego Kolega Detmer, który poinformował zebranych o sytuacji w jakiej znajduje się aktualnie środowisko byłych służb mundurowych oraz ocenił aktywność koła w akcjach, które ogłaszał i prowadził w ostatnim czasie Zarząd Rejonowy w Słupsku.
Wystąpił również Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM Kolega st. chor. szt. Wacław Łunkiewicz, który przekazał życzenia od Prezesa swojego stowarzyszenia.
Następnie zebrani zasiedli do wieczerzy przygotowanej przez załogę restauracji, według menu zamówionego przez Zarząd Koła.
Atmosfera spotkania była bardzo miła i życzliwa, stosowna do spotkań kolegów po latach wspólnej służby. Wspomnień o ciekawych zdarzeniach z lat wspólnej służby nie było końca.
Również tą drogą składam serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne Koleżankom i Kolegom oraz zaproszonym gościom, którzy brali udział w tym integracyjno – wigilijnym spotkaniu.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-402.htm
Tekst i foto: Jan Karaś

Słupsk
Zebranie Koła nr 3 “Niebieskie Berety”
W dniu 07.12.2017 o godzinie 16.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej rozpoczęło się zebranie Koła nr 3 “Niebieskie Berety” im. gen. SOWIŃSKIEGO.
Zebranie rozpoczął i poprowadził Prezes kol. Leon Kozłowski. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego przed miesiącem członka Koła kol. Andrzeja Michalczaka. Następnie przywitał przybyłych gości w osobach Prezesa ZR kol. Romualda Detmera i opiekuna Koła Nr 3 kol. Sławomira Waniewskiego oraz przedstawił nowo przyjęte członkinie i członków.
Prezes Koła zdał sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok i omówił wnioski do działania w roku następnym.
Członek Komisji Rewizyjnej kol. Bogdan Zemmler przedstawił sprawozdanie z realizacji celów statutowych i planu finansowego oraz wskazał kierunki do działalności na 2018 rok.
Prezes Zarządu Rejonowego kol. Romuald Detmer w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o akcji Związku Żołnierzy WP zbierania podpisów w ramach poparcia dla projektu ustawy antyrestrykcyjnej dotyczącej obniżenia emerytur i rent. Zaapelował do członkiń i członków Koła do zebrania tych podpisów jak najwięcej.
Przedstawił również informację o możliwości nauki języków obcych (angielski i niemiecki) w ramach dwuletnich kursów organizowanych przez Słupski Uniwersytet III Wieku. Z kursów mogą skorzystać osoby w wieku 40 do 70 lat. Kursy trwają przez 2 lata, 2 razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne z wyłączeniem okresów, w których studenci mają wolne. Kursy są bezpłatne, a organizatorzy zapewniają pomoce naukowe.
Wspomniał też o nowej ofercie grupowego ubezpieczenia ambulatoryjnego PZU opieka medyczna dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku
Spotkanie zostało zakończone podzieleniem się opłatkiem i skromnym poczęstunkiem w miłej i przyjaznej atmosferze.

Tekst i foto: Ryszard Bednarz.

 
UWAGA!!!
NOWA OFERTA
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA AMBULATORYJNEGO
PZU OPIEKA MEDYCZNA
dla
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP W SŁUPSKU


Szanowne koleżanki i koledzy!!!

W wyniku bardzo dobrej współpracy w relacji „ZR ZŻWP-PZU-Życie”  otrzymaliśmy nowe propozycje w ramach grupowego ubezpieczenia z których możemy skorzystać już od 1.02.2018r., a mianowicie podajemy szczegóły i tak:

D
LA KOGO?
1.      Musisz być członkiem w kole podległym ZR ZŻWP w Słupsku;
2.      Członkowie Związku, którzy nie ukończyli 67 lat (zmiana warunków - bez względu na wiek);

C
O ZYSKUJESZ?
1.      Masz gwarancje dostępu do lekarzy specjalistów bez limitu i bez skierowań;
2.      Czekasz maksymalnie 2 dni robocze – internista, pediatra i lekarz rodzinny ;
3.      Czekasz maksymalnie 5 dni roboczych – pozostali specjaliści;
4.      Możesz korzystać z opieki medycznej w całej Polsce

J
AK DZIAŁA UBEZPIECZENIE?
1.      Dodatkowo pobierasz w ZR ZŻWP i wypełniasz formulasz pzu.pl/zdrowie i po załatwienu wszystkich formalności ewidencyjno-finansowych korzystasz wówczas z usług medycznych;
2.      W razie potrzeby dzwonisz na infolinię 801405905 lub 22 5665666;
3.      PZU przyjmuje zgłoszenie i umawia termin wizyty lub badań;
4.      Ubezpieczony udaje się na umówioną wizytę lub badanie.
 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI!
1.      Miesięcznie 38.00,-zł;
2.      Stała składka pozostaje bez zmian 52.00,-zł miesięcznie.

WAŻNE!!!
Szczegółowe informacji w tym zakresie udziela oraz formularze wydaje i przyjmuje   Kol.Bożena Waniewska- ZR ZŻWP we wtorki i środy w godz. 9.30-13.00.

UWAGA:
1.      Aby to ubezpieczenie zadziałało musi być chętnych minimum 31 osób;
2.      Nie ma obowiązku łączenia tych dwóch grupowych ubezpieczeń można tylko wybrać to dodatkowe ubezpieczenie grupowe za 38.00,-zł.
Romuald DETMER - Prezes ZR ZŻWP

Szczegóły w zakładce PZU Opieka Medyczna
lub kliknij w poniższy link:
zzwpslupsk.pl.tl/PZU-Opieka-Medyczna.htm
 

Protest
w dniu 5 grudnia o godz. 19.00!!!

Panie i Panowie!!! Koleżanki i koledzy!!!  
Zapraszam wszystkich członków naszego Związku z rodzinami!!!
Pozdrawiam radośnie i ciepło. Romuald DETMER - prezes ZR ZŻWP
Czy chcesz żyć w bezpiecznej i stabilnej Polsce?
Czy chcesz żyć w Polsce, która będzie częścią europejskiej wspólnoty?
Boisz się, że nam to zabiorą?
Przyjdź na Zgromadzenie Narodowe 5.12.2017 o godzinie 19:00 na
ul.Szarych Szeregów 13 w Słupsku!
Jeśli nie jest Ci obojętne, jak wygląda Twoja Ojczyzna, jaka będzie
Polska najbliższych miesięcy i lat.
Jeśli wierzysz we wspólne wartości – wolność, równość, solidarność, na
których oparta jest nasza Konstytucja.
Jeśli chcesz żyć w swojej ojczyźnie, w której wiesz, że będzie ktoś, kto
właśnie Ciebie przed opresyjną władzą obroni.
Przyjdź i pokaż to, pokaż swój sprzeciw, Twój brak zgodny na:
- zmianę Konstytucji,
- autorytarne rządy,
- opresyjne państwo,
- wyjście z Unii Europejskiej,
- partyjne sądy,
- obniżania emerytur i rent,
Oczy całego wolnego i demokratycznego świata są właśnie skierowane na
Polskę. Pokażmy tym wszystkim szczerze zatroskanym sąsiadom, że jest tu
wielu myślących demokratycznie tak jak oni!
Nie możemy pozwolić PiS-owi na zniszczenie polskiej Konstytucji,
demokracji i wolności obywatelskich. Oni muszą wiedzieć, że za tymi
sejmowymi ścianami, stoi wkurzony naród.
Wkurzony i gotowy na to, by zmieść PiS na śmietnik historii, na który
zasłużył swoim postępowaniem przez dwa lata rządów.
Gdy oni będą siedzieć tam na sali plenarnej, my staniemy przed Sejmem i
pod Sądami i głośno upomnimy się o to, na co wszyscy zasługujemy:
- o szacunek i godność, którą władza nam odbiera,
- o zasady i wartości, w które wierzymy,
- o prawa i wolności, których nie pozwolimy sobie odebrać,
Przyjdź i walcz, pokaż swój sprzeciw! Jeśli nie wyjdziesz teraz, później
będzie za późno!
Będziemy wzywać Prezydenta Andrzeja Dudę do rozmów z nami. Obiecał, że
nie będzie się bał dialogu ze społeczeństwem, że wetując ustawy w lipcu
porozmawia z nami i po raz kolejny słowa nie dotrzymał.
 
Być może, 5 grudnia PAD ogłosi projekt nowej Konstytucji, musimy tam
być, by powiedzieć twarde i głośne NIE!
                                           KOMITET OBRONY DEMOKRACJI

Romuald DETMER - Prezes ZR ZŻWP w Słupsku
-------------------------------------------------------------------------------------
Protesty w sprawie ustaw „sądowych”
Od kilku dni procedowane są w Sejmie kolejne dwie ustawy dotyczące systemu sądownictwa w Polsce. Przyjęta procedura i przebieg całego procesu legislacyjnego dotyczącego ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym urąga przyzwoitości i rozwiązaniom obowiązującym w państwie prawa. Dlatego od kilku dni w całej Polsce trwają protesty wszystkich tych, którym zależy by w Polsce przestrzegano obowiązującego prawa, w tym w szczególności Konstytucji
Podobnie jak w całej Polsce tak i w Słupsku w dniu 28 listopada o godzinie 19.00, pod Sądem Rejonowym na ulicy Szarych Szeregów, również zgromadzili się obywatele, zatroskani o los naszego kraju, którzy protestowali przeciwko łamaniu prawa przez obecną większość sejmową, która nie ma upoważnienia od Suwerena do zmiany obowiązującej Konstytucji RP. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale nie ma wystarczającej większości by zmieniać Konstytucję, a próbuje to zrobić uchwalając ustawy, w których umieszcza się regulacje z Konstytucją niezgodne. 
Ludzie, którzy dzisiaj wychodzą na ulice i protestują tworzą alternatywę dla opozycji, która w Sejmie nie jest w stanie zablokować wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w prawie. Po przejęciu przez PiS Trybunału Konstytucyjnego nie ma już niezależnej instytucji, która byłaby upoważniona do wykazania niezgodności z Konstytucją wprowadzanych ustaw, nawet wtedy gdy wyraźnie widać, że są one niezgodne z Konstytucją.
W Słupsku co wtorek, o godzinie 19.00, pod Sądem Rejonowym, na ulicy Szarych Szeregów będą zbierać się słupszczanie, którzy protestują przeciwko procedowaniu ustaw w sposób urągający procedurze i regulaminowi Sejmu.
Zarząd Rejonowy zaprasza wszystkich członków Związku Rejonu Słupskiego wraz z rodzinami do udziału w tych manifestacjach zarówno w Słupsku, jak i w innych miastach, w których prowadzą działalność statutową nasze koła, a protesty te będą tam organizowane.
Kolejne protesty w każdy wtorek o godzinie 19.00.
W jedności siła, razem możemy wiecej.

Informacje z Zarządu Głównego
Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 
Szanowni Koledzy Prezesi
Uprzejmie informuję, że resort obrony narodowej nowelizuje ustawę o weteranach działań poza granicami kraju w taki sposób, by żołnierze i funkcjonariusze, który choć jeden dzień służyli w organach bezpieczeństwa PRL-u, a mają status weterana za udział w misjach po 1990 r., stracili część uprawnień.

Weterani będą musieli składać dyrektorowi Domu Weterana oświadczenia. Następnie mają one być wysyłane „niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Szczegóły:http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/mon-chce-lustrowac-weteranow-byli-szefowie-grom-niewyobrazalne-dranstwo-jakas-kpina/jfc4zq6

Powyższe należy poddać pod rozwagę tym członkom Związku, którzy mają problemy ze złożeniem podpisu pod projektem zmiany ustawy dezubekizacyjnej. Niech zastanowią się kto będzie następny.


Uwaga – wielka okazja !!!
Nauka języków obcych ze Związkiem Żołnierzy WP


Jest możliwość zorganizowania kursów językowych angielskiego i niemieckiego 3 stopni czyli dla kursantów na poziomie:  podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym, dla członków Związku, na terenie ich zamieszkania (o ile teren mieści się w granicach administracyjnych województwa pomorskiego), ale także dla sympatyków oraz ewentualnie spoza Związku.

 

Warunkiem jest stworzenie grupy 12 osobowej, żeby można było ruszyć z nauką (w grupie musi być conajmniej 2 członków ZŻWP).
Kurs jest bezpłatny, 2 letni, podręczniki i ćwiczenia za darmo.
Odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, z uwzględnieniem wolnych okresów akademickich (ferie, wakacje).
Godziny zajęć do ustalenia pomiędzy grupą i lektorem.
Przedział wiekowy od 40 do 70 lat.
Prezesi kół - bardzo ważne aby informacja ta dotarła do jak największej liczby osób.
 
Za taki 2 letni kurs dla seniora w Słupsku trzeba zapłacić 2.800 zł, np. w Globo oraz plus za podręczniki i ćwiczenia we własnym zakresie - to około 3 tysiące złotych.
 
Kontakt zainteresowanych do kol. Sławomira WANIEWSKIEGO: tel 606 701 886,
Szczegóły kursu (miejsce, dni tygodnia i godziny) ustalone zostaną, gdy zbiorą się odpowiednia liczba chętnych.
 

Zbieramy podpisy poparcia dla ustawy
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP
o zmianie ustawy represyjnej

Koleżanki i Koledzy.

Proszę  przy każdej nadarzającej się okazji informować środowisko emeryckie (nasze i "cywilne") oraz znajomych o możliwości złożenia podpisów pod projektem ustawy uchylającej "ustawę represyjną" (w siedzibach Kół  ) - zwłaszcza w trakcie dyżurów, niezależnie od akcji zbierania podpisów przez naszych członków. 

Po raz kolejny przypominam o obowiązku szczególnej staranności przy zbieraniu podpisów :  
- jak ktoś ma dwa imiona w dowodzie, muszą być wpisane obydwa,
- adresy muszą być pełne, a nie w formie skrótów,
- w przypadku pomyłki lepiej wykreślić całą pozycję  i wpisać  ponownie w nowej linii tabeli,
- nie "wjeżdżać" z wpisami  na inne rubryki.

Będziemy bardzo szczegółowo sprawdzani i byle pretekst wystarczy do dyskwalifikacji nawet całej listy.

Dokumenty związane z inicjatywą ustawodawczą można pobrać ze strony Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP: fssm.pl/dokumenty-oiu
a sam wzór listy do zbierania podpisów:
fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OIU/3.WYKAZ-Tabela.v2.pdf

Listy z zebranymi podpisami należy dostarczyć do Biura Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku
ul. H. Sienkiewicza 20 p. 402
Czas pracy biura: wtorek - środa w godzinach 9.00 - 12.00


Romuald DETMER
Projekt ustawy i wiecej dokumentów w zakładce "Ustawy represyjne": zzwpslupsk.pl.tl/Ustawy-represyjne.htm

Redzikowo
Zebranie Koła nr 4
O godzinie 17.00, 14 listopada 2017 roku, w sali zabaw budynku Przedszkola w Redzikowie rozpoczęło się zebranie Koła nr 4. Poświęcone było aktualnej sytuacji Związku i problematyce ustaw restrykcyjnych dotyczących emerytów służb mundurowych i inicjatywie ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, która przygotowała projekt ustawy antyrestrykcyjnej mającej na celu złagodzenie skutków ustawy represyjnej dotyczącej funkcjonariuszy Policji z 16 grudnia 2016 roku..
Zebranie prowadził Prezes Koła Kolega Zdzisław Orluk. Na wstępie przywitał wszystkich uczestników i omówił porządek zebrania.
Następnie Prezes Koła poinformował zebranych o najbliższych przedsięwzięciach, w których mogą uczestniczyć członkowie Koła, a przygotowywanemu wigilijnemu spotkaniu członków Koła, które ma się odbyć przed świętami Bożego Narodzenia. Postanowiono dokonać zmiany terminu spotkania, które koliduje terminem spotkania wigilijnego organizowanego w Redzikowie przez Gminę Słupsk oraz ustalono wysokość składki jaką uczestnicy spotkania będą musieli dopłacić do kosztów spotkania. Poinformował także o przedsięwzięciach planowanych przez współpracujące z Kołem Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, w których będą mogli uczestniczyć członkowie Koła nr 4. Zaapelował także o wpłacenie jeszcze zaległych składek członkowskich za rok 2017.
Wiceprezes Zarządu Rejonowego i opiekun Koła z ramienia Zarządu Rejonowego płk Karaś w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o akcji Związku Żołnierzy WP zbierania podpisów w ramach poparcia dla projektu ustawy antyrestrykcyjnej dotyczącej obniżenia emerytur i rent określonym byłym funkcjonariuszom Policji, w ramach której Komitet Inicjatywy Ustawodawczej musi zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia w terminie do końca grudnia. Zaapelował do wzmożenia wysiłku wszystkich kół Związku w celu zebrania tych podpisów jak najwięcej. Zaangażować należy do tego członków rodziny, znajomych, sąsiadów by osiągnąć ten ważny cel.
Przedstawił również informację o możliwości nauki języków obcych (angielski i niemiecki) w ramach dwuletnich kursów organizowanych przez Słupski Uniwersytet III Wieku. Z kursów mogą skorzystać osoby w wieku 40 do 70 lat. Kursy trwają przez 2 lata, 2 razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne z wyłączeniem okresów w których studenci mają wolne. Kursy są bezpłatne, a organizatorzy zapewniają podręczniki.
Opiekun Koła podziękował również za akcję dokonywania odpisów 1% podatku na rzecz Związku Żołnierzy WP. W 2017 roku 47 osób z Koła dokonało takich odpisów, czyli można powiedzieć że prawie połowa członków Koła. Szkoda że pozostali nie odpowiedzieli na apel Związku, bo byłoby więcej pieniędzy na realizację statutowych przedsięwzięć związkowych.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Ustka
Święto Niepodległości
W dniu 11 listopada  przypadła kolejna 99 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Pomimo złej pogody na uroczystości zjawiło się wielu mieszkańców Ustki, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje wojska, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, delegacje organizacji pozarządowych, młodzież usteckich szkół oraz poczty sztandarowe instytucji i organizacji uczestniczących w uroczystości.
Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele Najświętszej Panny Marii Gwiazdy Morza. Po mszy uczestnicy udali się pod „Pomnik państwa podziemnego”. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy garnizonu komandorowi Cebulce przez dowódcę kompanii honorowej. Następnie przy dźwiękach hymnu granego przez "Ustecką orkiestrę dętą" i odśpiewanego przez zebranych, wciągnięto na maszt flagę państwową.
Po wciągnięciu flagi przemówienie wygłosił wiceburmistrz Ustki  Pan Sepetkowski, który w skrócie przedstawił drogę Polski do odzyskania niepodległości w 1918 roku.
Kmdr ppor. Biernaczyk odczytał apel poległych, po czym kompania honorowa oddała salwę honorową.
Delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.
Na zakończenie uroczystości odegrana została pieśń Wojska Polskiego czyli „Marsz pierwszej brygady” oraz „Hymn do Bałtyku”
Po części oficjalnej delegacje i zebrani mieszkańcy przemaszerowali ulicami Ustki na plac przed Urzędem Miasta, gdzie odbyły się imprezy towarzyszące obchodom Święta Niepodległości

Tekst i foto: Jan Freus.

Święto Niepodległości w powiecie lęborskim
Lębork
Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie święto narodowe obchodzone 11 listopada było kolejną okazją upamiętnienia 99 –ej rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku.
Święto to corocznie od 1989 roku pokazuje polski patriotyzm w różnych jego wymiarach i kolorytach, zarówno podczas głównych obchodów w Warszawie, jak też podobnych w całym kraju z Lęborkiem włącznie. Po zakończonej mszy świętej w Sanktuarium św. Jakuba ok. godziny 11-ej barwny pochód przystrojony w narodowe symbole wraz z orkiestrą dętą „Ziemia Lęborska” przeszedł pod Obelisk Niepodległości przy Rondzie Solidarności.
Jak co roku w tym symbolicznym miejscu w centrum miasta przy niesprzyjającej pogodzie odbyły się:
-         wystąpienie Wicewojewody Pomorskiego Pana Mariusza Łuczyka oraz Burmistrza Lęborka Pana Witolda Namyślaka,
-         montaż słowno-muzyczno-patriotyczny z elementami nieco wzruszającymi w wykonaniu uczniów SP nr 5 w Lęborku, nawiązującymi do wydarzeń sprzed 99 laty,
-         apel pamięci i salwa honorowa 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego,
-         składanie symbolicznych wiązanek kwiatów przez władze samorządowe powiatu, miasta i duchowieństwa, przedstawicieli instytucji, szkół, miejskich spółek, stowarzyszeń oraz służb mundurowych.
Ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystości uczestniczyła delegacja z dwóch Kół nr 6 i 12 w składzie: mjr Jerzy Potyra z małżonką Zofią, kmdr por. pil. Zbigniew Panek, kmdr por. Jarosław Wacnik i kpr. Kazimierz Adamczyk oraz kmdr por. Eugeniusz Bobliński – jako wykonawca fotorelacji.
Poczet sztandarowy ZŻWP był w składzie: kpt. Andrzej Dyktyński, st. chor. sztab. Sławomir Ilach i sierż. Zbigniew Damaszek.
Zwieńczeniem uroczystości był przejazd zabytkowych pojazdów wojskowych w wykonaniu lęborskich pasjonatów historycznych m.in. Pana Stanisława Mazurka z firmy „Amicus”, natomiast w LCK „Fregata” miało miejsce wspólne śpiewanie pieśni patriotyczno – żołnierskich przez chętnych mieszkańców z rodzinami.
Cewice
W godzinach wieczornych w Cewicach tuż po godzinie 18-ej w Gminnym Centrum Kultury odbył się okolicznościowy i niecodzienny koncert Wojskowego Zespołu Wokalnego im. ppłk lek. Stanisława SZARMACHA ze Słupska. W sali widowiskowej GCK zebrali się bardzo licznie mieszkańcy Cewic /ok.150 osób/, garnizonu Siemirowice i zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz Lęborka Pan Witold Namyślak z małżonką oraz delegacje z lęborskich Kół ZŻWP nr 6 i 12 wraz z Prezesami.
W roli gospodarza tego wieczoru byli: Wójt Pan Jerzy Pernal oraz Dyrektor GCK Pani Dominika Bardowska. Wielu uczestników tej wieczornicy znało repertuar, ale też wielu miało okazję uczestniczyć w koncercie pierwszy raz i to na własnym „podwórku”. Ten patriotyczny nastrój po 15 minutach koncertu podjęła 6 osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ks. E. Roszczynialskiego z Cewic przedstawiając bardzo interesujący i emocjonalny program słowno-muzyczny pod kierunkiem opiekunki młodzieży  Pani Jolanty Mielewczyk.
Po udanym występie uczniów 18 osobowy Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” przystąpił dziarsko do fantastycznego w swoim rodzaju, jako jedyni w kraju - śpiewania przeróżnych pieśni, piosenek żołnierskich m. innymi Chabry z Poligonu, My Pierwsza Brygada, Gdzie są chłopcy z tamtych lat, Polskie zlatują orły.
Miłą i specyficzną atmosferę stworzyli wszyscy członkowie zespołu pod kierunkiem ppłk Romualda Detmera, tryskającym w trakcie występu specyficznym humorem i wesołością otrzymując gromkie brawa oraz licznie zgromadzona publiczność. Miłe wrażenia wokalno - artystyczne zrobili swoim indywidualnym śpiewem Pani Eliza Prasowska i kpt. nawig. Mirosław Wychadańczuk /aktualnie członek Koła nr 12/, który nie tak dawno latał w dzisiejszej 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Tym razem dwie godziny koncertowania na deskach GCK w Cewicach dostarczyło publiczności bardzo przemiłe wrażenia artystyczno - patriotyczne i zakończyło się bisowaniem, a także ciepłymi słowami.
Lokalna społeczność, w tym dawni żołnierze z rodzinami mieszkający w Gminie Cewice złożyła serdeczne podziękowania za udany koncert, życząc szczerze WIARUSOM także wielu sukcesów w czasie przeróżnych występów w kraju i poza granicami.
Ten okolicznościowy koncert zakończył się także okazjonalnym przyjęciem w murach GCK i przybrał biesiadny charakter z dużą dawką wesołości, a przy tym także w rodzinnych nastrojach oraz z wieloma przysmakami i napitkami.
Na całość organizacyjno – logistyczną złożyły się wcześniejsze starania i działania Wójta Gminy Cewice Pana Jerzego Pernala, Dyrektor GCK Pani Dominiki Bardowskiej oraz Prezesa Koła nr 7 kmdr ppor. pil. Wiesława Dąbrowskiego, który umiejętnie zgrał wszystkie ustalenia w całość i czuwał nad realizacją programu z okazji Święta Niepodległości, za co należą się GRATULACJE i ŻOŁNIERSKIE PODZIĘKOWANIA!
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-396.htm
Tekst i foto: Eugeniusz Bobliński.
Foto: Ryszard Kazanecki

Słupsk
Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości – najbardziej znaczące polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
W dniu 11 listopada przeżywamy Narodowe Święto Niepodległości, święto upamiętniające odzyskanie niepodległej państwowości, wojska i wszelkich struktur wolnej Ojczyzny po 123 latach zniewolenia przez zaborców. Niech to Święto będzie okazją do refleksji o Ojczyźnie.. o naszej miłości do Niej.
Podobnie jak całym kraju i w Słupsku odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości.
O godzinie 10, w kościele Mariackim, rozpoczęła je msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona przez księży słupskich parafii pod przewodnictwem Honorowego Obywatela Miasta Słupska księdza prałata Jana Giriatowicza.
Przed godziną 12, rozpoczął się przemarsz uczestników ulicami Słupska na Plac Zwycięstwa, gdzie najpierw dokonano podniesienia flagi państwowej oraz wysłuchano Hymnu Państwowego, a następnie Prezydent Słupska Robert Biedroń wygłosił krótkie okolicznościowe przemówienia.
Po przemówieniu odbył się apel pamięci i salwa honorowa.
Po apelu pamięci przybyłe na uroczystość delegacje władz państwowych, samorządowych, wojskowych, przedstawiciele związków i towarzyszeń kombatanckich, społecznych, gospodarczych, regionalnych oraz młodzieży złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowała delegacja Zarządu Rejonowego pod przewodnictwem jego Prezesa ppłk w st. spocz. Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja pod przewodnictwem jego Przewodniczącego płk dypl. w st. spocz. Jana Karasia.
Oprócz powyższych głównych słupskich uroczystości w dniach 10 i 11 listopada odbywały się inne wydarzenia towarzyszące Świętu Niepodległości, w tym; pokaz sprzętu wojskowego przygotowany przez 7 Brygadę Obrony Wybrzeża i Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznych Grzmot. Wojskowi też częstowali uczestników uroczystości gorącą, wojskową grochówką.
Oprócz tego na Placu Zwycięstwa przygotowano stoisko Małych Patriotów – Przedszkola Miejskiego 12 Niezapominajka i 19 Słupski Chłopczyk.
W godzinach 13.00 – 15.00 zaplanowano atrakcje artystyczne: koncert „Pieśni Rzeczypospolitej” w aranżacji Słupskiej Sinfonietty w wykonaniu słupskich artystów oraz występy chórów: „Fantazja” „Kantele” i „Akolada”.
Zaplanowano dużo wydarzeń towarzyszących uroczystościom związanym ze Świętem Niepodległości w szkołach, bibliotekach, Młodzieżowym Centrum Kultury oraz sportowych.
Jednak pogoda spłatała figla organizatorom i uczestnikom świętującym Dzień Niepodległości. Cały dzień 11 listopada był zimny i dżdżysty a podczas głównych uroczystości rozpętała się burza z piorunami, gradem i deszczem co bardzo zakłóciło ich przebieg.
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Marek Kul.

Słupsk
Rondo im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Posłanka i wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, została uhonorowana przez radnych miasta Słupska i prezydenta Biedronia.

W dniu 10 listopada, przy rondzie u zbiegu ulic Sobieskiego i Piłsudskiego odbyła się oficjalna, miła i podniosła uroczystość odsłonięcia tablic z nazwą: Rondo Izabeli Jarugi-Nowackiej.
Na uroczystość oprócz władz miasta z Prezydentem Robertem Biedroniem, przedstawicielami partii politycznych, organizacji pozarządowych i mieszkańców Słupska przybyli najbliżsi Izabeli Jarugi-Nowackiej: małżonek Jerzy Nowacki, córka Barbara Nowacka oraz wieloletni przyjaciel rodziny Nowackich Ryszard Kalisz.

W toku uroczystości Prezydent Robert Biedroń przedstawił informację o Izabeli Jarudze-Nowackiej, jej działalności, piastowanych funkcjach państwowych, partyjnych i społecznych oraz osiągnięciach w tej działalności. Izabela Jaruga-Nowacka była przewodniczącą Unii Pracy i Unii Lewicy. W rządzie Marka Belki pełniła funkcję wicepremier. Zginęła w katastrofie smoleńskiej. W chwili śmierci miała 60 lat. Była ona posłanką ziemi słupskiej, tutaj miała swoje biuro poselskie, była bardzo aktywna. Miasto Słupsk uhonorowało ją nadając jej imię temu ważnemu w Słupsku rondu.

Z inicjatywy władz Słupska cieszy się Barbara Nowacka, córka posłanki, która również aktywnie funkcjonuje w polityce. - Dla mojej rodziny jest to bardzo miłe, że ludzie pamiętają o pracy mojej matki. Urodziła się w Gdańsku, ale miała też olbrzymi sentyment do Gdyni i Słupska. Do tej pory w Słupsku spotykam ludzi, którzy ją dobrze wspominają. Taką osobą jest przecież prezydent Biedroń, który współpracował z moją matką – powiedziała przybyła na uroczystość Barbara Nowacka, szefowa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inicjatywa Polska.

Po przemówieniach odsłonięcia tablic z nazwą ronda dokonał Prezydent Robert Biedroń w towarzystwie męża i córki oraz przyjaciół i znajomych Izabeli.

W uroczystości brali udział również członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Rejonu Słupskiego pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku Kolegi ppłk. Romualda Detmera.

Wieczorem, korzystając z pobytu Pani Barbary Nowackiej, słupski Komitet Obrony Demokracji zorganizował z nią spotkanie w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie zebrani przedstawiciele organizacji pozarządowych wysłuchali jej informacji na temat obecnej sytuacji społecznej w kraju, aktualnych problemów którymi żyje nasz kraj oraz zadaniach ruchów społecznych i opozycji w celu odwrócenia konsekwencji decyzji podejmowanych przez obecną władzę.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Pamięci zmarłych kolegów
Dzień 1 listopada każdego roku licznie odwiedzamy groby naszych bliskich, chcąc uczcić ich pamięć zatem przed tym dniem ozdabiamy nagrobki, wcześniej je myjemy i ustawiamy znicze, które mają przypominać o naszej pamięci.
Ciekawa historia wiąże się z nazwą tego święta w Polsce. Według Kościoła jest to bowiem wspomnienie wszystkich świętych. Skąd więc wzięło się „Święto Zmarłych”? Odpowiedź jest dosyć prosta - z PRL-u.
Już wtedy 1 listopada był dniem wolnym od pracy, choć starano się mu wtedy nadać charakter świecki, przez co nazwano go Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Nazwa zakorzeniła się w pamięci wielu osób i wciąż jest przekazywana młodym pokoleniom, które nawet nie zdają sobie sprawy, dlaczego mówią o pierwszym listopada tak, a nie inaczej.
-----------------------------------------------------------------------
Ustka
Koło nr 5 „akcja znicz"

tradycyjnie jak co roku w dniu święta zmarłych członkowie naszego koła  odwiedzili groby naszych zmarłych kolegów byłych żołnierzy.

W dniu 1 listopada  członkowie koła w trzech zespołach odwiedzili na cmentarzach w Zimowisku oraz w Ustce (stara  i nowa część cmentarza) mogiły zmarłych stawiając na nich symboliczne, zapalone znicze, upamiętniając w ten sposób pamięć o nich.

W akcji wzięli udział  koledzy: Grzybowski Czesław, Dorywalski Stanisław, Krawczyk Hugon, Krawczyk Lech, Frus Jan, Kiedrowicz Czesław, Gralak Józef, ponadto wielu członków wzięło udział w tej akcji indywidualnie.

W sumie odwiedzono ponad dwieście grobów i postawiono 204 znicze. Akcja spotkała się z zadowoleniem społeczeństwa. Wiele osób znajdujących się na cmentarzach dziękowało za pamięć o ich zmarłych. Wielu nie spodziewało się że taka akcja ma miejsce.

,,Życie  przemija pamięć zostaje"

Tekst i foto: Jan Freus.

-----------------------------------------------------------------------
Słupsk
Pamięć o kolegach w Kole nr 10
1 listopad jest wyjątkowym dniem w którym poświęcamy nasze myśli i działania tym, którzy działali, pracowali i żyli z nami, a teraz odeszli na wieczną wachtę.
Tak też było w tym roku gdy Zarząd Koła nr 10 oraz jego członkowie odwiedzili groby członków naszego Koła, na których zapalili, opatrzone organizacyjnymi plakietkami, znicze które mają przypominać że o Nich pamiętamy.
Wcześniej na Starym Cmentarzu komunalnym w Słupsku groby nieżyjących członków Koła odwiedzili członkowie Zarządu Koła koledzy: Jan Odziomek, Stanisław Kopyciński oraz Zygmunt Steinmetz.
Natomiast na Nowym Cmentarzu komunalnym groby odwiedził kolega Stanisław Kopyciński, do którego dołączył Marek Kul wraz z żoną Jadwigą.
W tym roku jak w wielu poprzednich latach był dniem pochmurnym i deszczowym.
Tekst: Marek Kul.
Foto: Marek Kul, Jan Odziomek
------------------------------------------------------------------------
Redzikowo
Światełko przy pomniku lotników 28 splm
Jak w wielu miejscach w Polsce w przeddzień Święta Zmarłych, już 31 października, przy Pomniku Muzeum 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie, które powstało dzięki wysiłkowi środowiska wojskowego Redzikowa i Ziemi Słupskiej, byłych żołnierzy 28 splm, złożono kwiaty i zapłonęły znicze przed tablicą upamiętniającą pilotów tego Pułku, którzy zginęli w czasie służby.
Przed godziną 15.00, przy tablicy, stanęła  warta honorowa wystawiona przez Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie, a o godzinie 15.00 przybyłe do Muzeum delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
W tej skromnej uroczystości uczestniczyły delegacje:
Batalionu Ochrony Bazy, której przewodniczył Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu Batalionu mjr Mariusz Warta,
Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego reprezentowali: Prezes płk dypl. pil. Franciszek Klimczuk, były Dowódca 28 splm oraz Wiceprezes Stowarzyszenia st. chor. szt. Wacław Łutowicz, towarzyszył im Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku płk dypl. Jan Karaś, reprezentujący jednocześnie Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, do którego należą wszystkie stowarzyszenia pozarządowe uczestniczące w tej uroczystości .
Koło nr 4 Związku Żołnierzy WP im. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Wiceprezesa st. chor. szt. Zbigniewa Olszewskiego oraz Prezesa Honorowego ppłk pil. Witolda Lengiera.
Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Wiceprezesa Stowarzyszenia płk dypl. pil. Ireneusza Bijaty, również byłego Dowódcy 28 splm.
Przybyli również koledzy pilotów, którzy są wyszczególnieni na tablicy pamiątkowej, by oddać im hołd i dać świadectwo pamięci o tych, którzy odeszli już na wieczną wartę.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy zrobiono wspólną, pamiątkową fotografię, a kilka okolicznościowy słów wygłosił płk dypl. pil. Franciszek Klimczuk, który podziękował przybyłym za pamięć o kolegach, których już nie ma wśród żyjących i za przybycie, a Dowództwu Batalionu Ochrony Bazy, za wystawienie posterunku honorowego i uczestniczenie w uroczystości upamiętniającej tych, którzy pełnili służbę w 28 Słupskim Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a którego Batalion Ochrony Bazy teraz kultywuje tradycje.
Pan mjr Mariusz Warta – Szef Sztabu Batalionu, jako przedstawiciel jednostki wojskowej, która teraz realizuje swoje zadania w Redzikowie, podziękował uczestnikom zebranym na uroczystości w Muzeum i zadeklarował dalszą współpracę ze stowarzyszeniami zrzeszającymi członków wojskowego środowiska Ziemi Słupskiej, którzy są poprzednikami żołnierzy pełniących aktualnie służbę wojskową w Redzikowie.

Tekst i foto: Jan Karaś.
----------------------------------------------------------
Słupsk
Wszystkich Świętych u „CZARNYCH BERETÓW” Koło nr 2
Początek listopada... Niby każdy z nas wie, że jest to czas zadumy i wspominania zmarłych, lecz spytajcie przyjaciół, spytajcie sami siebie… Dlaczego? Jakie to święto? Zróbcie to, a przekonacie się, że większość z nas rusza na groby swych przodków głównie z jednego powodu. Bo tak wszyscy robią, tak wypada, bo taka jest tradycja. Taka, to znaczy jaka? To tradycja głównie rzymskokatolicka, ale na cmentarze w tym szczególnym czasie przychodzą również wierni innych kościołów, a także ateiści.
1 listopada jest dniem wolnym od pracy, więc korzystają z niego wszyscy, większość oczywiście aby dochować tradycji wspominania zmarłych. Dekorują mogiły kwiatami, palą znicze.
1 listopada kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei" na wiecznej warcie.
Już czwarty rok członkowie Koła nr 2 „CZARNE BERETY” odwiedzają groby kolegów którzy odeszli. Pamiętamy o nich i mimo coraz większych problemów finansowych oraz coraz mniejszego zaangażowania członków Koła w działalność zawsze znajdą się ludzie, którzy podtrzymają tę zacną tradycję.
30 listopada 2017 roku byli to: Dariusz Iwiński, Józef Opaliński, Jacek Kozera, Jacek Słomiński, którzy odwiedzili stary cmentarz oraz małżeństwo Warzocha, którzy oddali cześć w Kobylnicy.
Razem zapaliliśmy 28 zniczy ku pamięci naszych kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę.
Cześć ich pamięci !!!!
 
Tekst Jacek Słomiński
Foto: Dariusz Iwiński, Jacek Słomiński

Zbieranie podpisów

poparcia ustawy policyjnej ..., uchylajacej "ustawę represyjną"

Koleżanki i Koledzy !
 
Proszę  przy każdej nadarzającej się okazji informować środowisko emeryckie (nasze i "cywilne") oraz znajomych o możliwości złożenia podpisów pod projektem ustawy uchylającej "ustawę represyjną" (w siedzibach Kół  ) - zwłaszcza w trakcie dyżurów, niezależnie od akcji zbierania podpisów przez naszych członków. 

Po raz kolejny przypominam o obowiązku szczególnej staranności przy zbieraniu podpisów :  
- jak ktoś ma dwa imiona w dowodzie, muszą być wpisane obydwa,
- adresy muszą być pełne, a nie w formie skrótów,
- w przypadku pomyłki lepiej wykreślić całą pozycję  i wpisać  ponownie w nowej linii tabeli,
- nie "wjeżdżać" z wpisami  na inne rubryki.

Będziemy bardzo szczegółowo sprawdzani i byle pretekst wystarczy do dyskwalifikacji nawet całej listy.
 
Romuald DETMER

Jarosławiec.
Doroczne spotkanie weteranów
Jak co roku, w słotne jesienne miesiące, weterani i rezerwiści ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Rejonu Słupskiego, w tym weterani Sił Powietrznych a także sympatycy 36 Pułku Artylerii, stacjonującego kiedyś w Budowie koło Złocieńca zorganizowali spotkanie środowiskowe w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym "ARKA". W tym roku było to w dniach 20 – 22 października.
Organizatorem „XVI Weekendu weterana i rezerwisty” i „X Spotkania Sympatyków 36 Pułku Artylerii” był Komitet organizacyjny z Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku, w składzie Prezes ppłk w st. spocz. Romuald Detmer, Wiceprezes kpt. w rez. Sławomir Waniewski oraz Skarbnik Zarządu Rejonowego mjr Andrzej Kowalewski. To dzięki ich staraniom mogliśmy się spotkać nad pięknym polskim Bałtykiem i spędzić ze sobą niezapomniane weekendowe chwile.
Jarosławiec co roku jest piękniejszy i bardziej przygotowany do przyjmowania letników. Władze tej wczasowej miejscowości czynią starania by przyjezdnych zaskakiwać coraz to nowymi obiektami, ku zadowoleniu przyjeżdżających tu coraz większej rzeszy kuracjuszy - przez cały rok - oraz wczasowiczów - w sezonie letnim. Pięknie wyremontowano ulice i deptaki, które zachęcają do spacerów wzdłuż morskiego klifu.
W celu ochrony tego klifu, ale i również plaży, w Jarosławcu zrealizowana została duża inwestycja polegająca na zbudowaniu wzdłuż najbardziej zagrożonych odcinków brzegu tzw. łamaczy fal usypanych z kamieni i drewnianych pali, mająca na celu zapobieżenie podmywania klifu i zabierania w czasie sztormów piasku z nadmorskiej plaży. Efekty wykonanych prac już widać, gdyż w tych odcinkach przybyło plaży i jest znacznie więcej piasku niż było jak tych obiektów brakowało.
Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Jarosławca - i zarazem największą atrakcją - jest oczywiście latarnia morska, której światło widoczne jest z odległości 24 mil morskich.
Ośrodek „Arka”, który nas gościł jest pięknie położony, blisko morza, posiada wspaniałe warunki zakwaterowania i wyżywienia. Personel ośrodka miły i uczynny. Szkoda tylko, że spotkania weekendowe możemy  tam organizować tylko w dniach kiedy nie ma kuracjuszy.
Z zaproszenia do wspólnego spędzenia weekendowych dwóch dni na koleżeńskich spotkaniach, rozmowach i wspólnej zabawie skorzystali też sympatycy 36 Pułku Artylerii, w którym służbę wojskową odbywał Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku i główny organizator spotkania ppłk w st. spocz. Romuald Detmer. Było to już X spotkanie środowiska kadry tego Pułku.
Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego na spotkanie stawiło się 141 osób, z całego pomorskiego województwa, ze Słupska, Lęborka, Gdyni, Bydgoszczy, Torunia, Złocieńca, Szczecinka, Sopotu, Stargardu Szczecińskiego, Człuchowa i innych miejscowości.
Po przybyciu i zakwaterowaniu, w piątek 20 października, uczestnicy zostali zaproszeni na kolację połączoną ze spotkaniem w formie dansingu. Do tańca przygrywał, związany od 6 lat - czyli od początku - z naszymi weekendami, człowiek orkiestra Stanisław Grudziński ze Sławna. Zabawa była przednia, wszyscy bawili się wyśmienicie do długich godzin nocnych.
W sobotę do południa uczestnicy mieli czas na wypoczynek i zwiedzanie okolicy, natomiast o godzinie 15.00 organizatorzy zafundowali gościom ponad 2 godzinny koncert Wojskowego Zespołu Wokalnego Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku „Wiarusy” im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha. Zespół wykonał kilkadziesiąt znanych i lubianych piosenek wojskowych wzbudzając entuzjazm zgromadzonych słuchaczy. Zebrani podziękowali członkom Zespołu brawami na stojąco. Nie obyło się bez bisów.
Natomiast wieczorem organizatorzy zaproponowali uczestnikom kolejne spotkanie taneczne przy piwie. Zabawa i w tym dniu była również wspaniała i trwała do północy. 
W niedzielę po obiedzie goście pożegnali wspaniały ośrodek i Jarosławiec wracając na odpoczynek do domu.
Na podkreślenie zasługuje fakt zapewnienia uczestnikom bardzo dobrych warunków zakwaterowania, a w szczególności wspaniałego wyżywienia (gratulacje dla szefa kuchni): śniadania i kolacji zorganizowanego w formie szwedzkiego stołu, a obiadu podanego przez obsługę kelnerską.
Tą drogą jeszcze raz gorąco dziękujemy organizatorom za wspaniałe spotkanie, a kierownictwu Ośrodka za zapewnienie doskonałego zabezpieczenia potrzeb jego uczestników. 
Pozdrawiam wszystkich uczestników tego niezapomnianego wydarzenia.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-385.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk
Pomoc dla poszkodowanych w sierpniowych wichurach
Po huraganach jakie przeszły w miesiącu sierpniu przez powiaty bytowski i chojnicki Prezydium Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku podjęło inicjatywę aby jednostki organizacyjne Zwiazku włączyły się w udzielanie pomocy poszkodowanym przez te wichury, oczywiście w miarę naszych możliwości.

Wśród terenowych jednostek organizacyjnych Związku Rejonu Słupskiego zorganizowano akcję zbierania dobrowolnych datków na ten cel i zebrano łącznie prawie 3.500 zł.

W wyniku konsultacji z Starostwami Powiatowymi ustalono, że zebrane pieniądze należy przekazać do gmin: Chojnice w powiecie chojnickim i gminy Parchowo w powiecie bytowskim. Gminy rozdzielą te pieniądze według swojego uznania dla najbardziej potrzebujących.

W dniu 24 października 2017 roku Zarząd Rejonowy spośród zebranych funduszy przekazał:
- 1.750 zł do Gminy Chojnice,
- 1.750 zł do Gminy Parchowo.

Dla transparentności przeprowadzonej akcji poniżej publikujemy przelewy bankowe do wyżej wymienionych gmin.
Jan Karaś

Ustka
Pożegnaliśmy Kolegę chor. szt. Władysława Obiegałę

W dniu 21 października, na Cmentarzu Komunalnym z Zimowiskach, pochowany został chorąży sztabowy w stanie spoczynku Władysław Obiegała, który zmarł po długotrwałej chorobie w wieku 84 lat. 

W czasie wieloletniej służby wojskowej pełnił ją w różnych jednostkach Marynarki Wojennej m.in. w  Gdyni, Darłowie i w Ustce. Po przybyciu do Ustki służył krótko jako szef  pododdziału w Wydziale WSW, a następnie jako szef  kompanii funkcyjnych w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

Uczestniczył w pokojowej misji na Bliskim Wschodzie.

Chor Obiegała był żołnierzem zdyscyplinowanym i sumiennym wzorowym szefem kompanii. Wyróżniany odznaczeniami resortowymi i państwowymi.

Po odejściu na emeryturę podjął prace w zakładzie przetwórstwa rybnego, gdzie pracował aż do jego zamknięcia. Ostatnie lata zmagał  się z chorobą.

Zmarłego w imieniu zebranych pożegnał Jerzy Wysoczański.

W pogrzebie uczestniczyła rodzina zmarłego oraz liczne grono kolegów i dawnych współpracowników z okresu służb wojskowej.

Trumnę w ciszy złożono do grobu brak było asysty wojskowej, której odmówiono zmarłemu.

Tekst i foto: Jan Freus


Ustka
Spotkanie integracyjne

W  dniu 14 października  w ośrodku wypoczynkowym Przylesie odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Oddział w Ustce.  Na spotkanie to zostało zaproszone nasze koło ZŻWP. W imprezie z naszego koła wzięła udział grupa członków koła w liczbie 22.

Przewodnicząca Związku pani Anna Żelska przywitała zebranych i zaproszonych gości . Następnie zapoznała zebranych z zamierzeniami do końca roku i zachęcała do dalszej współpracy naszych organizacji oraz korzystania i udziału  w niektórych zamierzeniach.

Następnie przewodnik wycieczek przedstawił szczegółowy plan wycieczki do Włoch i Watykanu, która będzie w najbliższym czasie organizowana.

Po wystąpieniu przewodnika przewodnicząca  Anna Żelska odczytała petycję do Burmistrza Ustki o przywrócenie w Ustce całodobowej opieki medycznej, której aktualnie miasto jest pozbawione, wszyscy uczestnicy spotkania petycje podpisali.

Po tej części oficjalnej zebrani świetnie się bawili przy muzyce. Można było zjeść kaszankę i kiełbasę z grilla, wypić kawę czy herbatę.  Spotkanie było udane a uczestnicy byli zadowoleni.  Około godz. 22 spotkanie zakończono.


Tekst i foto: Jan Freus


Ustka
Pogrzeb kmdr. por. Romana Pasierba

W dniu 14 października odszedł od nas na wieczną wachtę członek naszego koła Kolega kmdr por w stanie spoczynku Roman Pasierb, miał 87 lat.

Roman Pasierb pełnił służbę wojskową w jednostce w Przemyślu, skąd przeniósł się do Ustki do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

W czasie swojej służby pełnił szereg funkcji dowódczych, na różnych szczeblach dowodzenia. Ostatnie lata swojej służby pełnił na stanowisku Szefa Szkolenia w Wydziale Ogólnowojskowym.

Był cenionym oficerem o dużej wiedzy i doświadczeniu. Wielokrotnie odznaczany odznaczeniami resortowymi. Na uroczystości pogrzebowej obecna była rodzina zmarłego, koledzy z okresu służby w CSMW, oraz poczet sztandarowy koła i kompania honorowa z pocztem sztandarowym CSMW, która oddał salwę honorową.

Tekst i foto: Jan Freus 


Słupsk
54 rocznica powstania
7 Łużyckiej Dywizji Desantowej
13 października 2017 roku odbyła się rocznicowa uroczystość w związku z faktem, że w dniu 8 października minęło 54 lata od powstania 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej (8 października 1963 r.). Stowarzyszenie Przyjaciół „Niebieskich Beretów” i środowisko byłych żołnierzy jednostek 7 Dywizji, uczciło tą rocznicę uroczystą zbiórką przed pamiątkowym pomnikiem przed sztabem 7 Brygady Obrony Wybrzeża.
Uroczystość rozpoczęło krótkie wystąpienie okolicznościowe głównego inicjatora obchodów rocznicowych Kolegi ppłk. Adama Żurawskiego, który przedstawił zebranym powód i cel spotkania.
Następnie głos zabrali pierwszy dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża płk Mieczysław Koziński, który nawiązał do tradycji kontynuowania dorobku jednostek 7 Dywizji oraz potrzebie ścisłej więzi obecnych żołnierzy Brygady z tymi, którzy pełnili służbę wojskową zarówno w słupskich jednostkach byłej 7 Dywizji jak i 7 Brygady Obrony Wybrzeża.
Płk Jan Karaś, Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku, przekazał zebranym rocznicowe pozdrowienia i gratulacje od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i życzył środowisku „Niebieskich Beretów”, zarówno tym którzy są jeszcze w służbie jak i kolegom, którzy już ją zakończyli wielu sukcesów w służbie jak i w społecznej działalności na rzecz środowiska tych, którzy mieli zaszczyt nosić niebieskie berety.
Dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża płk Rafał Ostrowski podziękował zebranym za przybycie i pamięć o historii i tradycjach, które dzisiaj kontynuuje 7 Brygada a które przejęła głównie po słupskich jednostkach „Niebieskich Beretów”, ale i również po jednostkach 8 Dywizji Zmechanizowanej (16 Pułk Czołgów).
W imieniu zebranych na uroczystości kwiaty pod pomnikiem pamiątkowym złożyła delegacja pod przewodnictwem płk Mieczysława Kozińskiego.
Następnie poproszono zebranych o przejście do Sali Tradycji 7 Brygady, gdzie płk Koziński, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Niebieskich Beretów, wręczył Dowódcy Brygady pamiątkowy „Pierścień Niebieskich Beretów” od kolegów byłych żołnierzy 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej wraz z „Aktem Przekazania”.
Dowódca Brygady podziękował za wyróżnienie Brygady tym pierścieniem i zapewnił, że znajdzie on godne miejsce na Sali Tradycji Brygady.
Po tej uroczystości zebrani z zaciekawieniem oglądali stare i nowe eksponaty wystawione na Sali Tradycji. Na wielu z nich rozpoznawali siebie, swoje pododdziały oraz sprzęt, który był na ich wyposażeniu, a także wiele fotografii z miejsc szkolenia i ćwiczeń w których uczestniczyły słupskie jednostki „Niebieskich Beretów”.
O godzinie 16.00 uczestnicy uroczystości przewidzieli środowiskowe, doroczne spotkanie integracyjne w barze „U Gabrysia”, w ramach którego przy golonce i innych specjałach mogli powspominać czasy wspólnej służby, ciekawe, radosne a nieraz i wielce stresujące zdarzenia wojskowego życia w jednostkach „Niebieskich Beretów”, które były jedyną taką formacją w Wojsku Polskim.
Dziękujemy organizatorom tego przedsięwzięcia za chwile refleksji, zadumy i radości ze spotkania. Składamy podziękowania inicjatorom tego przedsięwzięcia, a szczególnie Koledze ppłk. Adamowi Żurawskiemu za jego pracę i wysiłek, aby spotkania te odbywały się co roku i uczestniczyło w nich coraz więcej tych, którzy mieli zaszczyt służyć w tych elitarnych jednostkach.
Więcej foto, klinknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-383.htm
Tekst i foto Jan Karaś.

Lębork
Zebranie Koła nr 12 Lotników Morskich w Lęborku
W pierwszych dniach października tj. 5.10.2017 r. w Lęborskiej PERLE o godzinie 16.30 odbyło się  zebranie członków Koła nr 12 Lotników Morskich wraz ze spotkaniem integracyjnym.
Prezes Koła kol. Zbigniew Panek po powitaniu przybyłych członków dalsze prowadzenie zebrania powierzył Wiceprezesowi kol. Eugeniuszowi Boblińskiemu.
Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania przystąpiono do wręczenia wyróżnień związkowych:
1.Odznaki Honorowe za zasługi dla Związku Żołnierzy WP kolegom:
- Jarosław Klimik
- Kazimierz Bednarski
- Sławomir Ilach
2.Złote Medale XXXV-Lecia Związku Żołnierzy WP kolegom :
- Jarosław Andrychowski
- Ryszard Cioch
- Andrzej Peitler
- Maciej Buczkowski
- Witold Lipiec
- Mirosław Wychadańczuk
- Kazimierz Adamczyk.
Wręczenia dokonał Prezes Koła kol. Zbigniew Panek wraz z Wiceprezesem kol. Jarosławem Wacnikiem.
Po tej części kol. Jarosław Andrychowski, przy wykorzystaniu sprzętu audiowizualnego, wykonał prelekcję nt. ,,Trochę historii Lotnictwa Morskiego MW” z cyklu zbliżającego się 100-lecia jego istnienia. Z dużym zainteresowaniem odebrano szczegóły i historię lat dwudziestych II-ej Rzeczypospolitej, kiedy powstawał Morski Dywizjon Lotniczy i jak rozwijał swoją działalność lotniczą w oparciu o wodoloty w Pucku. Było to świetne nawiązanie do naszej wycieczki do Pucka 16 lipca 2017 r. gdzie oprócz inscenizacji bombardowania MDLot. w dniu 1 września 1939 roku eksponowany był na wodzie zrekonstruowany samolot Lublin R. XIII G z nb. 714.
Po zakończeniu bardzo ciekawej prelekcji Wiceprezes Koła kol. Eugeniusz Bobliński omówił bieżące problemy naszego środowiska. Poinformował o spotkaniu FSSMRP w dniach 13-15.10.2017r. w Soczewce k/Płocka i tematach do omówienia oraz podjęcia właściwych sposobów działania w aspekcie już funkcjonującej ustawy restrykcyjnej oraz dwóch innych planowanych ustaw do procedowania w Sejmie – dotyczących tym razem żołnierzy z zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej. Spotkanie ma wypracować założenia działalności do marca 2020 r. oraz pokazać skutki funkcjonującej ustawy represyjnej.
Zaapelował ponadto do zebranych o wpłaty dobrowolnych składek na fundusz pomocowy dla poszkodowanych po huraganie 11 / 12 .08.2017 r.w gminach Parchowo i Chojnice. Apel był skuteczny i zebrana kwota została przekazana do ZR ZŻWP w Słupsku w uzgodnionym terminie.
Omówił także akcje: koszulkowe w kole oraz zakupowe związane z wydaną już książką o 15 elr MW z Siemirowic, autorstwa Krzysztofa Kirschenstein z Gdyni. Poinformował o zakupie nowej kroniki na drugą kadencję Koła nr 12 w drewnianej oprawie z lotniczą grawerką.
Zaproponował aby w 2018 roku zrealizować wycieczkę do pobliskiego Muzeum Saperskiego w Dąbrówce / Gm. Luzino / podobną do tej ostatniej z 16.07.2017 r. wraz z Kołem nr 7 w Cewicach.
W zakończeniu przedstawił program uroczystości odsłonięcia pomnika generała brygady Stanisława Sosabowskiego w dniu 7 października 2017 r. w Lęborku przy ul. Ar.Krajowej 16 .
Po uwagach sekretarza i skarbnika koła zakończono zebranie członków i po małej przerwie przystąpiono do II-ej części integracyjnej przygotowanej przez personel Lęborskiej Perły.
Uczestnicy dyskutowali o ostatniej wycieczce Kół nr 12 i 7 do Pucka i prelekcji poświęconej MDLot oraz o zasługach trzech lotniczych pasjonatów w osobach: Ireneusz Makowski, Krzysztof Kężel i Mariusz Konarski.
Tekst i foto – Eugeniusz Bobliński.

Lębork
Wernisaż wystawy i odsłonięcie pomnika
generała brygady Stanisława SOSABOWSKIEGO
W ramach ,,Lęborskich Dni Pamięci” dnia 29 września 2017 roku w Muzeum miasta odbył się wernisaż wystawy ,,Generał Stanisław Sosabowski twórca i dowódca 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej”/wystawa ma potrwać do końca 2017 r./.
Na zaprezentowanej wystawie wykorzystane są liczne zbiory z Muzeum WP w Warszawie i II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Jacka Dziadzieli z Łodzi, Dariusza Krakowiaka ze Szczecina.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchano prezentacje Pana Krzysztofa Siwki i Konrada Chmiela wraz z pokazem multimedialnym dotyczącym generała - uważanego w Polsce za patrona spadochroniarstwa wojskowego, które rozpoczął w wieku 50 lat.
Generał Stanisław Sosabowski urodził się 8 maja 1862 roku i jest aktualnie patronem 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów ZHP w Lęborku, która kultywuje tradycje już od 1983 roku. Nieco wcześniej 25 września 2017 r. w 50 rocznicę śmierci generała Stanisława Sosabowskiego wmurowana była urna z ziemią z pól bitewnych, m.in. z Arnhem w Holandii, gdzie miała miejsce największa w historii operacja powietrznodesantowa.
W tym wyjątkowym wernisażu udział wzięli członkowie lęborskich kół ZŻWP : kol. Andrzej Dyktyński, Ryszard Kazanecki, Zbigniew Cebula, Eugeniusz Małachowski, Ewa Soboń, Jolanta Maderska oraz Jarosław Wacnik i Eugeniusz Bobliński.
Zwieńczeniem Lęborskich Dni Pamięci było odsłonięcie pomnika generała brygady Stanisława SOSABOWSKIEGO dnia 7 pażdziernika 2017 roku przy ul. Armii Krajowej 16, autorstwa lęborskiego rzeźbiarza Tomasza Sobisza i dzięki 7 Harcerskiej Drużynie Czerwonych Beretów w Lęborku. Wokół popiersia generała posadzono wrzosy i cebulki czerwono-żółtych tulipanów wyhodowanych przez Holendrów odmiany Generał Sosabowski.
Wcześniej odbyły się: piknik Militarno-Historyczny na Placu Pokoju, projekcja filmu ,,Honor Generała” w kinie FREGATA, spotkanie autorskie z Joanną Pieciukiewicz - reżyserem filmu, wykład Pawła Kudzia nt. 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz uroczysta Msza Św. w Diecezjalnym Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lęborku.
Po uroczystościach w kościele odbył się przemarsz uczestników do miejsca pomnika przy ul. Armii Krajowej. Swoim udziałem zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, służb mundurowych, organizacji z terenu miasta i nie tylko, liczna grupa harcerzy, młodzież szkolna, zaproszeni goście z Holandii, dawni żołnierze spadochroniarze oraz członkowie rodziny generała oraz mieszkańcy miasta Lęborka, m. innymi członkowie z Kół ZŻWP nr 6 i 12.
Podniosła i wyjątkowa uroczystość patriotyczna odbyła się według ceremoniału wojskowego i harcerskiego z udziałem orkiestry reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, przy dość znośnej jesiennej pogodzie.
O samym generale jako wyjątkowym bohaterze II wojny światowej mówiono, że wymagał od siebie, a przykład był najważniejszy, co więcej wg Generała należało zawsze ,,równać do najlepszych”, a słabszym należało pomagać. Więcej szczegółów i fotorelacji można znaleźć na stronie internetowej miasta Lęborka.
ZŻWP w Lęborku reprezentował poczet sztandarowy Koła nr 6 im. mjr H. Sucharskiego pod dowództwem kpt. w st. spocz. Andrzeja Dyktyńskiego wraz z delegacją, która złożyła symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem gen. brygady Stanisława Sosabowskiego.
Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-382.htm
Tekst i foto : Eugeniusz Bobliński
Foto : Ryszard Kazanecki.

Słupsk
Strzeleckie sukcesy naszych członków
W sobotę, 7 września 2017 roku Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Słupsku, zorganizował kolejny już doroczny „IX Turniej Strzelecki Emerytów Służb Mundurowych. Uczestnicy walczyli o puchar Przewodniczącego Koła Terenowego KZEiRSW przy Areszcie Śledczym w Słupsku”. Turniej odbył się w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy Klubu Strzeleckiego "Gryf Słupski" w Słupsku. Sędzią głównym był Dyrektor Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” Pan Henryk Jaśkowski
W Turnieju uczestniczyły zespoły reprezentujące związki i stowarzyszenia sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych (5 zespołów) oraz Koła Terenowe KZEiR SW przy ZK Szczecinek, przy AŚ Koszalin i przy ZK Koszalin, razem 8 zespołów, każdy w trzyosobowym składzie.
Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy.
Nasz zespół stanowili koledzy: Janusz Grochowski z Koła nr 1 oraz Janusz Zblewski i Robert Krawczyk z Koła nr 2 „Czarne Berety”.
Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach:
- strzelanie z karabinka sportowego,
- strzelanie z pistoletu sportowego.
Klasyfikacji podlegały wyniki osiągnięte indywidualnie przez poszczególnych zawodników w obu konkurencjach oraz liczba punktów zdobytych przez całą drużynę.
Zespół nasz zaprezentował się prawie znakomicie ponieważ indywidualnym zwycięzcą Turnieju został Kolega Janusz Grochowski wynikiem 83 punkty, Kolega Krawczyk zajął 5 miejsce wynikiem 78 punktów, a Kolega Janusz Zblewski był 11 z wynikiem 71 punktów.
Drużynowo zajęliśmy 2 miejsce z wynikiem 232 punkty, tylko o 1 punkt mniej niż drużyna zwycięska, którą był zespół Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, uzyskując wynik 233 punkty.
Dziękujemy Zarządowi Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Słupsku, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Koledze kpt. w st. spocz. Stefanowi Pawlinie za przygotowanie i zorganizowanie tego Turnieju, a Koledze Markowi Wojtowiczowi za jego przeprowadzenie.
Również bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektorowi KS "Gryf Słupski" Panu Henrykowi Jaśkowskiemu i jego załodze za umożliwienie organizacji Turnieju w oparciu o obiekty i wyposażenie strzelnicy, a także osobiste zaangażowanie w organizację i przebieg zawodów.

Tekst i foto: Jan Karaś.


Słupsk
Echa Słupskich Dni Seniora
Od 28 do 30 września słupscy seniorzy obchodzili swoje specjalne dni Słupskie Dni Seniora pod hasłem „Seniorzy Siłą Słupska. Organizatorem przedsięwzięć składających się na atrakcje dla seniorów była Słupska Rada Seniorów i Stowarzyszenie „Horyzont”, a imprezie patronował Prezydent Miasta Słupska. Patronat medialny sprawowały portal GP24.pl, Polskie Radio Koszalin, Kanał 6 i Radio Słupsk. Partnerami imprezy było wiele instytucji, organizacji i stowarzyszeń w tym również i Związek Żołnierzy WP Region Słupski.
Przez trzy dni seniorzy, i nie tylko, mogli uczestniczyć w wielu imprezach organizowanych: w czwartek 28 września w Akademii Pomorskiej przy ul. Westerplatte 64, w piątek w Akademii Pomorskiej przy ul. Arciszewskiego 22A do południa a po południu w Słupskim Centrum Kultury przy ul. Braci Gierymskich, gdzie był wspaniały koncert: najpierw „Słupskiej Symfonietty”, potem solowy Patrycji Baczyńskiej i na zakończenie Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy”, który był oklaskiwany na stojąco, za wykonanie znanych i lubianych wojskowych przebojów wszechczasów.
Wkładem naszego Związku w organizowanie przedsięwzięć Dni Seniora była również pomoc przy organizowaniu wydarzeń w Akademii Pomorskiej przy ul. Arciszewskiego, gdzie członkowie Związku pomagali przy zorganizowaniu miejsc do prezentacji dla stowarzyszeń i organizacji oraz Bralu udział w pokazie mody jako modele różnych strojów z epoki: XIX wiek, lata 20-te XX wieku, okres powojenny oraz moda współczesna. Jako modele wystąpili koledzy: Romuald Detmer, Sławomir Waniewski, Dariusz Iwiński, Jacek Kozera i Jack Słomiński.
W sobotę 30 września seniorzy spotkali się najpierw o 10.00 pod pomnikiem Szymanowskiego prze Filharmonią, a następnie kolorowym korowodem z transparentami i balonikami przemaszerowali do Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie odbyła się międzypokoleniowa dyskoteka z darmowym poczęstunkiem uczestników herbatką oraz specjałami z grilla a także chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Dyskotekę prowadziła najstarsza w Polsce DJ Wika, która puszczała wspaniałe przeboje z lat młodości większości uczestników tej dyskoteki. W czasie dyskoteki odbył się przyspieszony kurs tańca nowoczesnego zorganizowany at hoc przez młodych wolontariuszy, współpracujących na co dzień ze Stowarzyszeniem Horyzont. Było bardzo wesoło ale gdyby jeszcze ze dwie takie dyskoteki seniorzy dorównaliby młodym instruktorom.
Do organizacji Dni Seniora włączyło się wiele słupskich instytucji i organizacji organizując u siebie wydarzenia towarzyszące. Każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie i brać udział czy to jako współtwórca czy tylko jako uczestnik przedsięwzięcia. Były to wystawy, wernisaże, spotkania integracyjne, spotkania informacyjne, wykłady, występy artystyczne, pokazy, filmy, itp. W przedsięwzięcia te zaangażowały się: Muzeum Pomorza Środkowego, Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, MOPR, Miejska Biblioteka Publiczna, Dom Pomocy Społecznej ‘Leśna Oaza” SPMZOZ, WSS im. Korczaka, Bank Żywności, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Młodzieżowe Centrum Kultury, Fundacja Indygo, Klub Kwadrat, Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, Teatr Nowy, Teatr Rondo.
Jak z powyższego wyliczenia widać wybór imprez był bardzo duży, szkoda tylko że wśród członków naszego Związku było niestety małe zainteresowanie udziałem w dobrze i z wielkim wysiłkiem organizacyjnym przygotowanym programem obchodów Słupskich Dni Seniora.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-380.htm
Tekst i foto: Jan Karaś.

PRZEBIEG
obchodów 50 rocznicy ustanowienia święta 4. Pułku Desantowego
i nadania miana „Pomorski“
Jednostce Wojskowej w Lęborku

23 września 2017 roku minęło 50 lat od nadania przez Ministra Obrony Narodowej 4. Pułkowi Desantowemu w Lęborku zaszczytnego miana "Pomorski" i ustanowienia święta pułku na dzień 23 września. Z tej wyjątkowej okazji Zarząd Koła Nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lęborku przygotował uroczystość, na którą zaprosił byłych i obecnych żołnierzy, pracowników cywilnych, przedstawicieli Starostwa, Rady Miasta oraz sympatyków naszych ,,Niebieskich Beretów,,.

Uroczystość o godzinie 12:00 rozpoczęła msza w Kościele Garnizonowym na terenie 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego, w którym umieszczono tablicę pamiątkową ufundowaną przez żołnierzy 4 pdes, pracowników cywilnych jednostki oraz:

-        Starostę Lęborskiego p. Teresę Ossowską- Szarą,

-        Burmistrza Miasta Lęborka p. Witolda Namyślaka,

-        Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska p. Ryszarda Wittke,

-        Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków "Niebiebieskich Beretów",

-        Sympatyków 4. pdes- p. Zbigniewa Cybulę i p. Mariusza Gustowskiego.

Projekt graficzny tablicy pamiątkowej opracował ppłk Henryk Dąbrowski i kpt. Andrzej Dyktyński. Mszę celebrował kapelan komandor ppor. Adam Rogucki w asyście pocztu sztandarowego w składzie: kpt. Jarosław  Wróblewski, chor. szt. Bronisław Wdowiak i sierż. Zbigniew Damaszek.

Do uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poproszono:

-        gen. dyw. Zygmunta Dominikowskiego – byłego dowódcę 4. Pułku Desantowego,

-        chor. szt. Zygmunta Młynarkiewicza – pełniącego służbę od lat pięćdziesiątych w lęborskim garnizonie,

-        p. Annę Osowską- pracownika cywilnego jednostki.

Kwiaty pod tablicą pamiątkową złożyli: kpt. Andrzej Dyktyński, st. kpr. Piotr Wilbrott, p. Halina Dominkowska oraz przedstawicielki społeczeństwa.

Następnie poproszono gości o przejście na teren jednostki, gdzie pod pomnikiem czołgiem ppłk Bogusław Kazanecki, mjr Henryk Mielczarczyk i p. Ewa Soboń, złożyli piękną wiązankę kwiatów, a nasz fotograf Ryszard Kazanecki zrobił nam wszystkim pamiątkowe zdjęcie.

O godz. 13:00 zostaliśmy przewiezieni do świetlicy Wartowni Nr 2 w Drętowie, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie przybyłych tłumnie gości, odczytanie rozkazu okolicznościowego Nr 01/09/2017 ZŻWP Koła Nr 6 w Lęborku oraz fantastyczny występ zespołu wojskowego "Wiarusy“ ze Słupska pod kierownictwem ppłk Romualda Detmera. Razem z zespołem śpiewaliśmy znane piosenki wojskowe, zaangażowane i biesiadne. Było dużo humoru i radości przy wspólnym pałaszowaniu grochówki.

Po wielu bisach zespołu "Wiarusy" ok. godz. 16:30 zawitaliśmy do Restauracji "Babilon"  w Lęborku na uroczysty obiad. Nastąpił wieczór wspomnień, na którym ppłk Bogusław Kazanecki i jego brat chor. Ryszard Kazanecki w swoim pokazie medialnym ukazali historię powstania 4. pdes oraz dawne zdjęcia pamiątkowe byłych i obecnych żołnierzy i pracowników cywilnych zatrudnionych w naszej jednostce. Słychać było z sali okrzyki radości, zdziwienia i zaskoczenia na widok twarzy z tamtych lat. Była to miła dla nas niespodzianka.

Dzień 23 września 2017 roku na długo pozostanie w naszej pamięci. Mogliśmy zobaczyć dawno niewidzianych kolegów, przyjaciół, wrócić wspomnieniami do młodości, morskiej przygody, posłuchać jak im się żyje teraz, co robią. Były to nasze piękne, młode lata i byliśmy jedną, wielką społecznością garnizonową. Goście, żegnając się z nami obiecywali, że wrócą tu, do nas, za rok i w każdą następną rocznicę naszego święta. Zapraszamy.

Dziękujemy sponsorom i organizatorom tego wspaniałego przedsięwzięcia za chwile refleksji, zadumy i radości ze spotkania. Składamy podziękowania Zarządowi Kola ZŻWP Nr 6 – kpt. Andrzejowi Dyktyńskiemu, ppłk Henrykowi Dąbrowskiemu, chor. szt. Bronisławowi Wdowiakowi  i  p. Ewie Soboń za zabezpieczenie logiczne obchodów oraz członkom koła mjr Zbigniewowi Cybuli i p. Jolancie Maderskiej za przygotowanie informacji o historii  powstania i funkcjonowania zasadniczych jednostek wojskowych w lęborskim garnizonie w latach 1967-2017.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-379-1.htm
Tekst: Jolanta Maderska, foto: Ryszard Kazanecki.

Lębork, 23 września 2017 r.


Słupsk:
Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Rejonowego
27 września 2017 roku, w siedzibie Biura Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku ul. H. Sienkiewicza 20 w Słupsku, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Rejonowego. Poświęcone było bieżącym problemom związanym w funkcjonowaniem Związku oraz sytuacji w jakiej znajdzie się część emerytów służb mundurowych po uchwaleniu i wejściu w życie ustaw restrykcyjnych.
Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu ppłk Romuald Detmer.
Na wstępie Prezes Zarządu zapoznał zebranych z zagadnieniami będącymi przedmiotem ostatniego posiedzenia Zarzadu Głownego, w tym:
1.        Informacją przekazaną przez Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP płk Ryszarda Czarneckiego:
-         do Federacji należy obecnie 14 organizacji,
-         głowne zadanie Federacji to obrona godności i honoru objetych ustawami restrykcynymi emerytów służb mundurowych, którym odmawia się asyst wojskowych prz pogrzebach, 51 000 byłych funkcjonariuszy zostało objętych obniżeniem emerytur i rent,
-         na kolejną grupę społeczną to jest emerytów i  rencistów wojskowych szykuje się dwie ustawy restrykcyjne, które mają być uchwalone w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, są to ustawa „degradacyjna” i ustawa „restrykcyjna” dotycząca obniżenia emerytur,
-         wobec środowisk służb mundurowych stosuje się czarny pijar rozpowszechniając w mediachz jednej strony kłamliwe i  nieprawdziwe informacje o niebotycznych emeryturach i oszałamiających przywilejach, a z drugiej opluwając te środowiska zarówno w samych ustawach jak i w wystąpieniach osób sprawujacych władzę, nazywając te grupy zbrodniarzami i oprawcami,
-         należy jednoczyć nasze środowiska i współnie występować przeciwko działaniom władz urągającym zasadom państwa prawa, wprowadzajacym odpowiedzialność zbiorową bez dania możliwości obrony swoich praw.
2.        Przezes Zwiazku płk Marek Beielec:
-         uchwały i apele Zarządu Głównego w sprawie zaprzestania dyskryminowania emerytów i rencistów wojskowych skierowano do naczelnych władz państwa,
-         do EUROMILU skierowano również informację o szykanach rządu i władz polskich wobec byłych żołnierzy, którzy pełnili służbę w okresie PRL. Delegacja Związku była zaproszona do władz EUROMILU, gdzie przedstawiła aktualną sytuację polskich emerytów i rencistów służb mundurowych,
-         przedstawiciele Zarządu Głownego spotkali się z Biskupem Polowym WP. Spotkanie dotyczyło sytuacji Związku oraz szykan stosowanych przez MON i obecne władze państwowe wobec byłych żołnierzy. Efekty tego spotkania nie są zbyt obiecujące ani dla Związku ani dla byłych żołnierzy,
3.        Wiceprezes ZG ds. Ekonomicznych płk Adam Spychalski:
-         należy zaktywizować działania dotyczące akcji dokonywania odpisów 1% od podatku na Związek Żołnierzy WP jako OPP,
-         w budżecie ZG utworzono nową podziałkę środków na pomoc prawną dla osób objętych ustawami restrykcyjnymi,
-         niektóre zarządy wojewódzkie i rejonowe zalegają ze składkami. Jest to niedobry objaw stojący w zasadniczej sprzeczności ze statutem Związku.
Zarząd Głowny Związku zaleca aktywnie pracować z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Działaność Zarządu Rejonowego w Słupsku jest oceniana dobrze, jako jedna z czołowych jednostek terenowych Związku.
Nie należy przysyłać żadnych wniosków o awanse i odznaczenia państwowe, gdyż wszystke wnioski tego typu przesyłane z naszych środowisk są oceniane negatywnie i nie mają szans na załatwienie.
Ze spraw dotyczących naszego rejonu: wpłynęły prośby ze Związku Inwalidów Wojennych oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych o wsparcie przez nasz Związek ich pocztów sztandarowych w czasie uroczystości organizowanych z okazji świąt państwowych, gdyż u nich z uwagi na wiek członków jest problem z wystawieniem składu pocztu. Zarząd Rejonowy postanowił udzielić tej pomocy.
Zarząd Rejonowy podjął również decyzję dotyczącą wycofania dotowania słupskich kół Związku na Święto Zmarłych z przeznaczeniem na znicze stawiane na grobach kolegów. Decyzja ta spowodowana jest większymi kosztami wynajmu Biura Zarządu Rejonowego, które w całości pokrywa Zarząd Rejonowy. Z pomieszczeń Biura korzystają bezpłatnie również Zarządy słupskich kół, dlatego dotowane będą w dotychczasowej wysokości tylko koła terenowe funkcjonujące poza Słupskiem, które muszą płacić za wynajem swoich siedzib.
Wiceprezes płk Jan Karaś przekazał informacje ze spotkania z przedstawicielami Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, które odbyło się w Gdańsku w dniu 7 września. Inicjatywa ta dotyczy przygotowania i przekazania do Sejmu RP społecznego projektu ustawy mającego na celu niwelację skutków policyjnej ustawy represyjnej, której efektem jest obniżenie emerytur i rent około 50.000 byłym funkcjonariuszom i ich rodzinom.
Spotkania prowadzone w różnych miastach na terenie całej Polski mają na celu uzmysłowienie zagrożenia objęcia tego typu przepisami kolejnych grup społecznych i potrzebie jednoczenia wysiłków wszystkich, którzy mogą być dotknięci tego typu działaniami. A mogą to być kolejne grupy społeczne: żołnierze, milicjanci, prokuratorzy, sędziowie, członkowie partii politycznych, funkcjonariusze różnych państwowych służb, urzędnicy państwowi i inni, których obecne władze uznają, że pracowały na rzecz totalitarnego państwa.
Należy poczynić przygotowania organizacyne do zbierania 100.000 podpisów poparcia projektu przedmiotowej ustawy.
Wiceprezes kpt. Sławomt Waniewski przedstawił zebranym informację na temat organizacji i przebiegu Słupskicj Dni Seniora i udziału w nich członków Związku oraz WZW „Wiarusy”. Zachęcił wszystkich do udziału i skorzystania z ofert, które zostały przygotowane przez organizacje i stowarzyszenia uczestniczące w tej imprezie.
Wiceprezes ds. Ekonomicznych mjr Andrzej Kowalewski poinformował, że sytuacja ze zbieraniem składek członkowskich w naszym rejonie jest stosunkowo dobra, a fundusze zbierane na wspomożenie poszkodowanych sierpniowymi nawałnicami w powiatach człuchowskim i chojnickim są sukcesywnie zbierane w kołach i spływają do Zarządu Rejonowego.
Opiekunowe poszczególnych kół przekazali krótkie informacje o organizacji i przebiegu ostatnich zebrań kół: nr 1, 4, 5 i 11.
Pełnomocnik ds. ubezpieczeń PZU Życie Koleżanka Bożena Waniewska poinformowała o sytuacji w grupowym ubezpieczeniu na życie i nowych propozycjach ubezpieczeniowych PZU. Zarząd zdecydował, że z propozycji tych nie skorzystamy, gdyż korzyści byłyby niewielkie a nakłady pracy bardzo duże.
Na zakończenie posiedzenia Prezes Zarządu poinformował o najbliższych zamierzeniach, które będą realizowane i zadaniach do wykonania.
Tekst i foto: Jan Karaś.

Ustka
Zebranie Koła nr 5
O godzinie 16.30, 22 września 2017 roku, w sali usteckiego ratusza w Ustce odbyło się zebranie Koła nr 5.
Na zebranie Koła jako goście przybyli:
-         Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego płk Jan Olech,
-         opiekun Koła, Wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku ds. Społeczno-Obronnych płk dypl. w st. spocz. Jan Karaś.
Posiedzenie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia prowadzącego spotkanie, Prezesa Koła Czesława Grzybowskiego, który przywitał przybyłych na spotkanie członków Koła oraz gości, chwila ciszy dla kolegów którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę.
Następnie uroczyście wręczono legitymacje członkowskie dla dwóch nowych członów: Koleżance Annie Gawrońskiej i Koledze Jackowi Nizińskiemu.
Kolejnym punktem porządku zebrania było wyróżnienie członków Koła wyróżnieniami związkowymi.
1.        Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Żołnierzy WP Kolega:
-         Czesław Michalski,
2.        Brązowym Krzyżem Zasługi dla Związku Żołnierzy WP koledzy:
-         Zdzisław Chyżyński,
-         Józef Gralak,
-         Czesław Kiedrowicz,
-         Hugon Krawczyk,
3.        Medalem XXXV – Lecia Zawiązku Żołnierzy WP, kolegom:
-         Władysław Obiegała,
-         Lech Krawczyk,
-         Leszek Petrykowicz,
-         Edward Lewandowski,
-         Roman Sulima.
Odznaczenia wręczył Wiceprezes Zarządu Rejonowego w Słupsku, płk dypl. Jan Karaś.
Po dekoracji wyróżnionych i wręczeniu legitymacji, Prezes Koła Czesław Grzybowski omówił niektóre problemy, które dotyczą środowisk służb mundurowych odnośnie restrykcji stosowanych przez obecne władze państwowe w formie obniżania świadczeń emerytalno – rentowych oraz przygotowywanych projektów ustaw dotyczących byłych żołnierzy, a mianowicie tzw. ustawy degradacyjnej i ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych, które rząd przygotowuje do procedowania.
Prezes zaapelował do zebranych o wpłacanie dobrowolnych składek na fundusz przeznaczony na pomoc dla poszkodowanych w sierpniowych huraganach, które przeszły nad powiatami człuchowskim i chojnickim. Po konsultacjach z tym powiatami zebrane środki Zarząd Rejonowy przekaże do gmin: Parchowo i Chojnice.
Wiceprezes Zarządu Rejonowego ds. Społeczno - Obronnych i jednocześnie opiekun Koła z ramienia ZR Jan Karaś poinformował zebranych w aktualnych sprawach Związku oraz środowisk służb mundurowych, w tym o:
-         Krajowym Zjeździe Delegatów i wybranych do władz centralnych delegatach z Rejonu Słupskiego,
-         Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej, w ramach której obecnie w całej Polsce odbywają się spotkania mające na celu uzyskanie poparcia społecznego dla projektu ustawy mającej na celu złagodzenie skutków ustawy represyjnej obejmującej środowiska policyjne i innych służb podległych MSW oraz resortowi sprawiedliwości. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach działań podejmowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP mających na celu obronę interesów emerytów i rencistów służb mundurowych objętych ustawą restrykcyjną, którym w drastyczny sposób zmniejszono świadczenia emerytalno – rentowe.
-         Projektach ustaw dotyczących byłych żołnierzy: ustawie „degradacyjnej” , uprawniającej Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej do degradacji byłych żołnierzy, którzy mają podlegać tej ustawie z uwagi na służbę w instytucjach i jednostkach wojskowych, które zdaniem obecnych władz służyły dla „państwa totalitarnego” oraz drugiej ustawie o zmniejszeniu świadczeń emerytalnych byłym żołnierzom lub ich rodzinom z tego samego powodu. W ustawach tych stosuje się odpowiedzialność zbiorową, bez udowodnienia winy, bez sądu, co jest właśnie elementem polityki państwa totalitarnego,
-         Inicjatywie Zarządu Rejonowego o zbieraniu funduszu przeznaczonego na pomoc dla poszkodowanych huraganami w powiatach chojnickim i człuchowskim.
Elementy projektu planu działania Koła na 2018 r. przedstawił Sekretarz Koła Stanisław Dorywalski.
W dyskusji głos zabrał Kolega Tadeusz Konopacki, który wyraził swoje oburzenie i dezaprobatę do działań rządu wobec żołnierzy, którzy swoją służbą i pracą udowodnili miłość i oddanie Ojczyźnie, a dzisiaj spotyka ich takie podziękowanie. Apelował o zwarcie szeregów w walce o nasze wspólne prawa, włączenie się w przyszłe wybory zarówno samorządowe jak i krajowe, by zapewnić wybranie takich naszych przedstawicieli, którzy zapewnią przestrzeganie przez rządzących demokratycznych zasad państwa prawa i zaprzestania stosowania politycznej zemsty na tych, którzy nie popierają obecnej władzy lub mają inne poglądy i są krytyczni wobec obecnej partii, która sprawuje władzę.

Treść i foto: Jan Karaś

Słupsk
Zebranie Koła Miejskiego
Związku Kombatantów RP i BWP
19 września 2017, w sali konferencyjnej Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, zaprzyjaźniony z naszym Związkiem, Zarząd Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Słupsku zorganizował swoje zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła.
Skorzystałem z zaproszenia, i jako Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku miałem zaszczyt uczestniczyć w tym ważnym dla nich wydarzeniu.
Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Koła Kolega Stanisław Grabka, który następnie prowadzenie zebrania przekazał członkowi Zarządu Koledze Adamowi Wyrostkowi. Po zatwierdzeniu porządku obrad, obszerne sprawozdanie wygłosił Przewodniczący Koła Stanisław Grabka. Przedstawił zebranym główne przedsięwzięcia realizowane przez Koło w ubiegłej kadencji, w tym:
-         integrowanie środowiska kombatantów poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych, rocznicach wydarzeń związanych z czynem zbrojnym żołnierza polskiego,
-         obrona praw i interesów kombatantów i ich rodzin, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych i zdrowotnych kombatantów,
-         pomoc w przygotowywanie wniosków o przydzielanie zapomóg członkom stowarzyszenia, którzy byli w tym czasie w potrzebie,
-         przygotowanie paczek świątecznych dla członków i osób będących pod opieką Koła,
-         udzielanie wyróżnień dla członków, którzy w minionej kadencji wykazali się aktywnością i zaangażowaniem w sprawy związkowe.
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koleżanka Regina Pietrzak przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dokonujące oceny działalności Zarządu Koła w minionej kadencji, którego zakończeniem był wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.
Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła, za działalność w minionej kadencji został przyjęty przez Zebranie jednogłośnie.
W ramach dyskusji głos zabrali:
-         Prezes Zarządu Kola kolega Stanisław Grabka, który podziękował za dotychczasową współpracę członkom ustępującego Zarządu i wskazał na niedomagania i trudności w bieżącej działalności Koła, poruszył sprawę trudności z zebraniem składek członkowskich oraz wskazał na dobrą współpracę z bratnimi związkami, mianowicie Związkiem Inwalidów Wojennych oraz Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego,
-         Koleżanka Makulska Mieczysława poruszyła temat pomocy dla członków Koła w przygotowywaniu wniosków do Zarządu Głównego o zapomogi. Członkowie Koła, którzy mają trudności w przygotowaniem takich wniosków mogą zawsze liczyć na pomoc Zarządu, mogą przyjść do biura Zarządu i przy pomocy członków Zarządu przygotować taki wniosek,
-         Wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku Jan Karaś, zapoznał zebranych z niektórymi problemami z jakimi boryka się Związek Żołnierzy WP, pogratulował ustępującemu Zarządowi Koła dotychczasowych osiągnięć w działalności związkowej oraz przekazał życzenia nowemu Zarządowi, a także wręczył Prezesowi Koła Koledze Stanisławowi Grabce specjalne pismo od Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku z podziękowaniem za dobrą współpracę i życzeniami sukcesów w następnej kadencji.
W części wyborczej zebrania uznano, że dotychczasowe władze Koła, czyli: Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna Koła realizują swoje zadania dobrze i na kolejną kadencję władze wymagają jedynie niewielkiego wzmocnienia o nowych członków, którzy ze swojej strony wyrazili zgodę na kandydowanie i obiecali, że będą angażować się w działalność władz Koła. W jawnym głosowaniu zebranie wybrało nowe władze w składzie:
Zarząd Koła:
-         Grabka Stanisław,
-         Makulska Mieczysława,
-         Kasierski Edward.
Komisja Rewizyjna Koła:
-         Pietrzak Regina,
-         Nikiciuk Ryszard,
-         Wyrostek Adam.
Po części wyborczej Koleżanka Makulska Mieczysława przedstawiła projekt uchwały programowej na następną kadencję, który po uzupełnieniu o wnioski zgłoszone z sali został przyjęty jednogłośnie.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk
Obchody Dnia Sybiraka
Uroczystości związane z Dniem Sybiraka organizowane są przez Komitet Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic, na pamiątkę martyrologii Narodu Polskiego jakiej doznał On na dalekich kresach najpierw carskiej Rosji a potem Związku Radzieckiego.
Podobnie jak całym kraju tak i w Słupsku odbyły się obchody Dnia Sybiraka poświecone pamięci Polaków, którzy zostali na tej nieludzkiej ziemi bądź udało im się powrócić do Ojczyzny różnymi drogami, czy to z armią Andersa, czy z Wojskiem Polskim idącym do Polskim od wschodu.
Uroczystość w tym roku była niezwykle skromna. O godzinie 12.00, na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, delegacje trybie indywidualnym złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Wśród innych delegacji przybyły również delegacje służb mundurowych w tym: Związek Żołnierzy WP reprezentowała delegacja pod kierownictwem Wiceprezesa Zarządu Rejonowego Kolegi Andrzeja Kowalewskiego, a Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych delegacja pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego Jana Karasia.
O godzinie 13.00 w Kinie „Rejs” w Młodzieżowym Centrum Kultury, odbyło się spotkanie słupskich Sybiraków oraz zaproszonych gości i młodzieży. W imieniu Komitetu Obchodów Świąt Państwowych spotkanie prowadził Pan Dariusz Poręba. W ramach spotkania okolicznościowe przemówienie wygłosili: Prezes słupskich Sybiraków Pan Jerzy Lisiecki, Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta Pani Beata Chrzanowska. Oprawę artystyczną zapewnił Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” z programem Żołnierze Sybirakom” oraz młodzież szkolna, która przygotowała scenę teatralno-wspomnieniową przedstawiającą wspomnienia jednego z zesłańców Sybiru. Po występach odbyła się projekcja filmu mówiącego o losach żołnierzy, którzy poprzez wstąpienie do Wojska Polskiego mogli walczyć o wyzwolenie Ojczyzny, a jednocześnie wydostać się z syberyjskiej katorgi.
W ramach obchodów rocznicy Oddział Sybiraków w Słupsku, w dniu 17 września (w niedzielę) zorganizował również wycieczkę autokarową na uroczystości, które odbyły się w Szymbarku. Oprócz uczestniczenia w przedsięwzięciach związanych z oficjalnymi uroczystościami rocznicowymi uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się zarówno z pamiątkami związanymi z życiem zesłańców na Syberię, jak i innymi obiektami zgromadzonymi w Centrum Edukacji i Promocji Regionu, których właścicielką jest wielka przyjaciółka Sybiraków Pani Lidia Czapiewska.
Organizatorami uroczystości XIV Światowego Dnia Sybiraka w Szymbarku byli: Związek Sybiraków Oddział w Gdańsku, Rodzina Katyńska, Starosta Kartuski oraz centrum Edukacji i Promocji Regionu.
W Szymbarku uroczystości rozpoczęły się o godzinie 13.00 od odegrania Hymnu przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej, następnie odbył się Apel Poległych oraz msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tomasza Peta Ordynariusza Archidiecezji Najświętszej Marii Panny w Astanie (Kazachstan).
Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie w amfiteatrze, w czasie którego były wystąpienia Prezesa Sybiraków, Pani Wiceminister  Anny Marii Anders, Pani Lidii Czapiewskiej i innych ważnych dla Sybiraków osób. Wręczono odznaczenia i nagrody, a oprawę artystyczną zapewnił zespół Cappelli Gedanensis
W Szymbarku, co roku, 17 września spotykają się Sybiracy z całego świata. W towarzystwie Rodzin Katyńskich pielęgnują pamięć o cierpieniach wysiedleńców z polskich ziem. Każdego roku przyjeżdża tu coraz mniej naocznych świadków tych wydarzeń. Mimo to liczba osób uczestniczących w obchodach Światowego Dnia Sybiraka nie maleje. Coraz więcej jest ludzi młodych, którzy przychodzą by oddać cześć ofiarom Golgoty Wschodu.
O tragicznych losach polskich rodzin kresowych przypominają kapłani, żołnierze i sami Sybiracy. Wśród osób deportowanych w 1940 roku do ZSRR znaczną część stanowiły dzieci. Skazani na tułaczkę, choroby, cierpienie i wszechobecną śmierć, w niedzielę zebrali się w Szymbarku, by pamięć o ich niedoli nie umarła. Pociągami wywożeni tysiące kilometrów na wschód. Do ostatniej stacji nie docierali w komplecie. Śmierć z wycieńczenia i z głodu towarzyszyłam im na każdym kroku.
Takie historie, Ewa Kubasiewicz, obecna na uroczystościach, zebrała w swojej książce pod tytułem "Przypomnij mi zapach chleba". Za tą publikację autorka otrzymała nagrodę "Bursztynowe Drzewo", przyznawaną tym, którzy pielęgnują pamięć o Golgocie Wschodu.
Liczbę zesłanych, Związek Sybiraków szacuje na jeden milion trzysta tysięcy osób. Z czego śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy. Jednakże dokładnych danych prawdopodobnie nie poznamy nigdy.


Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-371.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Marek Kul, Jan Karaś

Lębork
Koło nr 6 - grzybobranie

 
Lębork, dn. 16.09.2017 r.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
                     Koło nr 6
im. majora Henryka Sucharskiego
                    w Lęborku


S P R A W O Z D A N I E
z imprezy plenerowej w dniu 16.09.2017 r. pn. „Grzybobranie
i spotkanie integracyjne na łonie przyrody”
 
Dotyczy : Realizacji zadania ujętego w Rocznym Planie Zamierzeń ww. Koła. Organizator imprezy - Zarząd Koła. Finansowanie przedsięwzięcia - środki własne uczestników.
 
1.       Zbiórka przed bramą wjazdową Jednostki Wojskowej w Lęborku o godz. 8.55. samoistnej grupy dobrowolnych uczestników składającej się z 21 osób. Powitanie grupy przez Zarząd Koła. Grupę stanowili członkowie Koła Nr 6 oraz sympatyk Koła – 1 osoba.
2.        Wyjazd o godz. 9.00. mikrobusem do Stanicy Wodnej przy Jeziorze Lubowidz położonym   nieopodal Lęborka. 
3.        Przybycie do Stanicy Wodnej o godz. 9.15. Zbiórka grupy. Powitanie grupy przez gospodarza Stanicy - bosmana i przekazanie grupie w użytkowanie obiektów socjalnych : świetlicy, kuchni, toalet i urządzeń plenerowych: miejsca na ognisko, ławek, pomostu oraz zapoznanie grupy z Regulaminem ich użytkowania. Główny organizator – Andrzej Dyktyński przedstawił grupie plan przebiegu zadania. Zdecydowano, że z uwagi na piękną pogodę cała impreza odbędzie na świeżym powietrzu.
4.        Grzybobranie (z konkursem „koszyków”) w przyległych do Stanicy i Jeziora Lubowidz obszarach leśnych: od godz. 10.00. do godz. 13.00. Indywidualnie lub w kilkuosobowych samorodnych grupach uczestnicy wyruszyli do lasu. Kilka osób pozostało z własnej woli na miejscu. Grupa ta otrzymała zadanie rozpalenia ogniska o wyznaczonej godzinie i przygotowania stołu z prowiantem na powrót grzybiarzy. 
5.        Powrót z grzybobrania i rozstrzygnięcie o godz. 13.00 konkursu koszyków z efektami grzybobrania. Komisję konkursową powołał główny organizator. Wytypowano 3 najobficiej wypełnione koszyki i wręczono nagrody.
6.        Uhonorowanie jubilatów o godz.13.30. Wręczenie okolicznościowych dyplomów.
7.        Biesiada przy ognisku od godz. 14.00.
-         Pieczenie kiełbasek w żarze ogniska oraz konsumpcja wiktuałów przygotowanych przez uczestników – smalców (były 4 rodzaje, w konkursie na najlepszy komisja uznała, że wszystkie były równo smakowite), różnych marynat, kiszonek, warzyw z ogródków i ciast.
-         Spożywanie napoi chłodzących oraz kawy i herbaty.
-         Śpiewanie piosenek patriotycznych, biesiadnych i popularnych.
-         Opowiadanie żartów, wspominanie wesołych zdarzeń, prowadzenie rozmów.
-         Podziwianie pięknego krajobrazu Jeziora Lubowidz ze wzgórzami morenowymi porośniętymi buczynami i dąbrowami w tle.
-         Obserwacja ptactwa wodnego (perkozy dwuczube, kormorany, łabędzie, łyski, kaczki krzyżówki) oraz kluczy ptaków przelotnych (żurawie i gęsi).
-         Zaprezentowanie scenki teatralnej pt. „Zielony kapturek” w wykonaniu członków Zarządu Koła.
-         Wysłuchanie kilku pieśni ze standardów muzyki klasycznej.
-         Recytacja kilku wierszy.
-         Tańce dyskotekowe na trawie przy muzyce z aparatury nagłaśniającej.
8.        Zakończenie imprezy. Uporządkowanie miejsca i zagaszenie ogniska.
9.         Wyjazd ze Stanicy Wodnej mikrobusem o godz. 19.00. do Lęborka i powrót po 10 min.Tekst i foto: Andrzej Dyktyński

Człuchów
Walne zebranie Koła nr 11.
16 września bieżącego roku zgodnie z Planem zamierzeń odbyło się walne zebranie Koła nr 11 ZŻWP Rejonu Słupskiego.
Punktualnie o godzinnie 11.00, w gościnnym obiekcie PZW w Człuchowie, zebranych członków koła oraz zaproszonych gości w osobach wiceprezesa ds. finansowych ZR ZŻWP w Słupsku kol. Andrzeja KOWALEWSKIEGO i sekretarza ZR ZŻWP w Słupsku kol. Dariusz IWIŃSKIEGO, powitał Prezes Koła kol. Zbigniew SZYMAŃSKI.
Zabierając głos Prezes Koła przedstawił porządek zebrania, który poddał pod głosowanie. Wszyscy zebrani głosowali za przyjęciem proponowanego porządku. W kolejnym punkcie porządku zebrania wyraził dezaprobatę członków koła dla, wchodzącej praktycznie w życie od 1 października 2017 roku ustawy tzw. dezubekizacyjnej dotyczącej i krzywdzącej wielu porządnych ludzi. Wywołało to sporą dyskusję zebranych, którzy wykazali również zaniepokojenie przyszłością o swoje emerytury, gdyż projekt ustawy zmniejszającej emerytury części byłych żołnierzy zawodowych istnieje od grudnia 2016 roku.
Głos zabrał również sekretarz ZR ZŻWP w Słupsku kol. Dariusz IWIŃSKI przedstawiając krótką relację ze spotkania w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej zorganizowanego w Gdańsku przez FSSM w sprawie w/w ustawy - więcej informacji z tego spotkania można znaleźć na stronach internetowych ZR ZŻWP w Słupsku oraz FSSM.
Wiceprezes ds. ekonomicznych kol. Andrzej KOWALEWSKI przypomniał zasady opłacania składek oraz wskazał na kondycję finansową ZR ZŻWP w Słupsku, która zmieniła się na niekorzyść, gdyż jesteśmy zmuszeni ponosić znacznie wyższe koszty wykorzystywania udostępnionych w Słupsku pomieszczeń. Jest to koszt ponad 12-krotnie wyższy niż w obiektach wojskowych, z których nas usunięto w 2016 roku.
Prezes Koła, kol. Zbigniew Szymański zaapelował do zebranych o przyłączenie się do inicjatywy ZR dotyczącej pomocy finansowej dla gmin dotkniętych huraganowym wiatrem i burzą w dniach 11 i 12 sierpnia tego roku. Odzew był natychmiastowy i zebrani chętnie wpłacali różne kwoty na ten szczytny cel.
Po słowach mało przyjemnych nastąpiła część uroczysta i szczególnie miła dla trzech członków Koła. Należeli do nich:
- kol. Ireneusz PIELESIAK wyróżniony Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZŻWP;
- kol. Karol DZIEMIAŃCZUK wyróżniony Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZŻWP;
- kol. Tomasz GOLEC wyróżniony Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZŻWP.
Wręczenie wyróżnień połączone było wyrazami gratulacji i brawami od wszystkich uczestników zebrania.
Był też kolejny emocjonujący punkt zebrania. Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej (karabinek i pistolet). Sędzią głównym był kol. Karol DZIEMIAŃCZYK, który przygotował sprzęt oraz odpowiednie do tego celu i bezpieczne pomieszczenie.
Laureaci to:
- karabinek:
  I miejsce – kol. Dariusz IWIŃSKI;
  II miejsce – kol. Ireneusz PIELESIAK;
  III miejsce – kol. Zbigniew SZYMAŃSKI;
- pistolet:
  I miejsce – kol. Karol DZIEMIAŃCZYK;
  II miejsce – kol. Tomasz GOLEC;
  III miejsce – kol. Ireneusz PIELESIAK
 Najlepszym strzelcom nagrody w postaci pucharu za I miejsce, okolicznościowego kufla za II i III miejsce, dyplomu za I, II i III miejsce wręczali Prezes Koła kol. Zbigniew SZYMAŃSKI, sędzia główny kol. Karol DZIEMIAŃCZYK i Wiceprezes ZR kol. Andrzej KOWALEWSKI.
Gratulacje składali wszyscy członkowie koła.
Ostatnim punktem zebrania był wspólny obiad, podczas spożywania którego nie ustawała dyskusja na bieżące tematy dotyczące oczywiście spraw wojskowych.

Tekst i foto: Dariusz Iwiński

Słupsk
Zebranie Koła nr 1
W dniu 15 września 2017 r. odbyło się kolejne zebranie Koła nr 1 w Słupsku. Na wstępie przybyłych członków przywitał Prezes Koła st. chor. szt. Józef Wróblewski, który również poprowadził zebranie.
Na początku zebrania zostały wręczone legitymacje członkowskie trzem nowym członkom Koła: Koleżance Danucie Kępie, Elżbiecie Abramczuk oraz Markowi Kępie.
Ręczono także odznaczenia związkowe przyznane przez Zarząd Główny:
Honorową Odznakę za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP:
-         Białej Krystynie,
-         Czerwińskiemu Andrzejowi,
-         Mielcarkowi Ryszardowi,
-         Podolskiemu Franciszkowi.
Brązowy Krzyż Zasługi dla ZŻWP:
-         Dmochowi Antoniemu.
Srebrny Krzyż Zasługi dla ZŻWP:
-         Tokarczykowi Markowi.
Złoty Krzyż Zasługi dla ZŻWP:
-         Fredzie Albinowi.
Po wręczeniu wyróżnień Prezes Koła poinformował zebranych o akcji zainicjowanej przez Zarząd Rejonowy, zbierania funduszy na pomoc dla poszkodowanych przez sierpniowe nawałnice w powiatach człuchowskim i chojnickim. Członkowie Koła mogą wpłacać pieniądze w ustalonej przez siebie wysokości, w zależności od możliwości i uznania. Podjęto również uchwałę Koła dotyczącą wysokości składek członkowskich płaconych przez kobiety. Członkinie Koła od nowego roku będą opłacać składki w takiej samej wysokości jam mężczyźni.
Następnie Sekretarz Koła kol. Janusz Kiecz poinformował zebranych o wiadomościach przesyłanych do Zarządu Rejonowego i kół przez Zarząd Główny oraz Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych dotyczących min. ustawy dezubekizacyjnej „policyjnej”, projektu zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony „degradacyjnej”, projektu ustawy represyjnej dla emerytów wojskowych.
Wiceprezes Zarządu Rejonowego ds. Społeczno – Obronnych Jan Karaś poinformował zebranych w aktualnych sprawach Związku oraz środowisk służb mundurowych, w tym o:
-         Włączeniu się Związku do głosowania nad zadaniami do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego. Zadania te są zgłaszane przez mieszkańców miasta, komitety osiedlowe oraz organizacje pożytku publicznego funkcjonujące w Słupsku. Zarząd Rejonowy zarekomendował poparcie zadania w grupie zadań społecznych, pod nr 43 „Akademia Seniorów”,
-         Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej, w ramach której obecnie w całej Polsce odbywają się spotkania mające na celu uzyskanie poparcia społecznego dla projektu ustawy mającej na celu złagodzenie skutków ustawy represyjnej obejmującej środowiska policyjne i innych służb podległych MSW oraz resortowi sprawiedliwości. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach działań podejmowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP mających na celu obronę interesów emerytów i rencistów służb mundurowych objętych ustawą restrykcyjną, którym w drastyczny sposób zmniejszono świadczenia emerytalno – rentowe.
Na zakończenie zebrania zebrani ustalili, że odbędzie się spotkanie wigilijne Koła. Wpłaty po 50 zł od członków chętnych do udziału w spotkaniu wigilijnym będzie zbierał kolega Konewko w środy i w czwartki w czasie dyżuru pełnionego przez niego w pokoju 32 w SCOPiES. Wpłat należy dokonać do 6 listopada.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Słupsk
Walne zebranie koła nr 2 "Czarne Berety"
Jak wiele kół ZŻWP regionu słupskiego tak i koło nr 2 „Czarne Berety” zaplanowało we wrześniu swoje walne zebranie.
Zebranych w dniu 15 września 2017r. w sali SCOPiES o godzinie 16.00 powitał Prezes koła kol. Marek PIASKOWSKI, który na wstępie przedstawił porządek zebrania. Zebrani jednomyślnie przegłosowali proponowany porządek, po którym nastąpiła realizacja kolejnych jego punktów.
Pierwszy punkt, a równocześnie chyba najsympatyczniejszy to wręczenie wyróżnień najaktywniejszym członkom koła nr 2.
Krzyżami za Zasługi dla ZŻWP wyróżnieni zostali:
- kol. Janusz ZBLEWSKI - Brązowym;
- kol. Jacek KOZERA - Srebrnym.
Po wręczeniu wyróżnień i przyjęciu gratulacji od Prezesa zebranie nagrodziło wyróżnionych gromkimi brawami.
W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał sekretarz ZR ZŻWP w Słupsku (członek koła nr 2) kol. Dariusz IWIŃSKI przedstawiając krótką relację ze spotkania w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej zorganizowanego w Gdańsku przez FSSM w sprawie w/w ustawy - więcej informacji z tego spotkania można znaleźć na stronach internetowych ZR ZŻWP w Słupsku oraz FSSM.
W toku zebrania poruszono również problem zdrowego żywienia, w tym w szczególnoności stosowanie w jadłospisie różnego rodzaju olejów tłoczonych na zimno, takich jak: olej lniany, olej z ostropestu czy olej rdzowy. Ich picie ma zbawienny wpływ na ludzki organizm. Przeprowadzono pogadankę i rozdano ulotki i foldery.

Zaapelował też o udział w Słupskich Dniach Seniora oraz corocznym Weekendzie Weterana i Rezerwisty w Jarosławcu. Szczegóły obydwu imprez dostępne na stronach ZR ZŻWP W Słupsku.
Stan finansów koła przedstawiła skarbnik koła kol. Katarzyna CZUJ, dziękując jednocześnie kol. Józefowi OPALIŃSKIEMU za jego ogromną pomoc podczas zbierania składek członkowskich. Tradycyjnie koło nr 2 w pierwszym kwartale roku wpłaca 100% należnych składek do kasy ZR ZŻWP w Słupsku.
Następnie Prezes zaapelował do zebranych o finansowe wsparcie osób poszkodowanych przez wichury i burze, które przeszły przez rejon Pomorza w dniach 11 i 12 sierpnia tego roku. Odzew był szeroki i zebrani zaczęli wpłacać różne kwoty na tak potrzeby tak słusznej inicjatywy.
Zbliżający się dzień 1 listopada przypomina nam o kolegach, którzy odeszli „na wieczną wartę”. Pamiętając o nich zapalimy znicze na ich grobach cmentarzy komunalnych w Słupsku (starym i nowym), w Kobylnicy. Za tych, którzy spoczywają w innych regionach Polski zapalimy znicz przy krzyżu na starym cmentarzu w Słupsku. Do udziału w tej istotnej dla nas wszystkich idei zgłosili kol. Jacek KOZERA, kol. Jacek SŁOMIŃSKI, kol. Dariusz IWIŃSKI, kol. Halina i Henryk WARZOCHA za co serdecznie podziękował im Prezes koła.
Ostatnie w tym roku zebranie, tzw. „opłatkowe” odbędzie się 15 grudnia. W związku z poprawną sytuacją finansową koła dzięki wysokiemu poziomowi dyscypliny w zakresie opłacania składek koszt w/w spotkania w 50% pokryty będzie ze składek członkowskich.
Dyskusja na temat pojawiającego się zaniepokojenia związanego z projektem ustawy zmniejszającej emerytury części byłych żołnierzy zawodowych zakończyła typowe „robocze” walne zebranie koła.

Tekst i foto: Dariusz Iwiński.

Redzikowo

Zebranie Koła nr 4
O godzinie 17.00, 12 września 2017 roku, w sali zabaw budynku Przedszkola w Redzikowie rozpoczęło się zebranie Koła nr 4. Poświęcone było aktualnej sytuacji Związku i problematyce ustaw restrykcyjnych dotyczących emerytów służb mundurowych. Zebranie prowadził Prezes Koła Kolega Zdzisław Orluk. Na wstępie przywitał wszystkich uczestników i omówił porządek zebrania. Następnie Prezes Koła jako delegat na Krajowy Zjazd Delegatów poinformował zebranych o niektórych sprawach rozpatrywanych na tym Zjeździe. Wybrane zostały nowe władze centralne Związku, w których znaleźli się nasi delegaci na Zjazd i tak: -         Członkiem Prezydium Zarządu Głównego został wybrany Prezes Zarządu Rejonowego w Słupsku Kolega Romuald Detmer, -         Członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej Kolega Andrzej Dyktyński – Prezes Koła nr 6 w Lęborku, -         Członkiem Krajowego Sądu Koleżeńskiego Kolega Zdzisław Orluk – Prezes kola nr 4 w Redzikowie.
Prezes Koła przekazał również informacje o atmosferze panującej na Zjeździe w świetle prześladowania naszych środowisk przez obecne władze. Wiceprezes Zarządu Rejonowego ds. Społeczno - Obronnych i jednocześnie opiekun Koła z ramienia ZR Jan Karaś poinformował zebranych w aktualnych sprawach Związku oraz środowisk służb mundurowych, w tym o: -         Działalności Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, -         Włączeniu się Związku do głosowania nad zadaniami do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego. Zadania te są zgłaszane przez mieszkańców miasta, komitety osiedlowe oraz organizacje pożytku publicznego funkcjonujące w Słupsku. Zarząd Rejonowy zarekomendował poparcie zadania w grupie zadań społecznych, pod nr 43 „Akademia Seniorów”, -         Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej, w ramach której obecnie w całej Polsce odbywają się spotkania mające na celu uzyskanie poparcia społecznego dla projektu ustawy mającej na celu złagodzenie skutków ustawy represyjnej obejmującej środowiska policyjne i innych służb podległych MSW oraz resortowi sprawiedliwości. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach działań podejmowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP mających na celu obronę interesów emerytów i rencistów służb mundurowych objętych ustawą restrykcyjną, którym w drastyczny sposób zmniejszono świadczenia emerytalno – rentowe. -         Inicjatywie Zarządu Rejonowego o zbieraniu funduszu przeznaczonego na pomoc dla poszkodowanych huraganami w powiatach chojnickim i człuchowskim. Kolega Edward Bobiński w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał do ustaw restrykcyjnych w stosunku do służb mundurowych uzupełniając wystąpienie Jana Karasia. Kolega Józef Rodzeń zwrócił się do Zarządu i członków Koła z uwagą i prośbą by bardziej zaktywizować nasze środowisko do organizowania i uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych naszych kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę. Po części oficjalnej rozpoczęło się spotkanie integracyjne dla chętnych Koła, przy specjałach które przygotowały dla jego uczestników członkinie Koła nr 4. Tekst: Jan Karaś Foto: Andrzej Kowalewski.

Słupsk

Wesprzyjmy zadanie przeznaczone dla seniorów

Budżet Partycypacyjny 2018 r. GŁOSUJ NA ZADANIE SPOŁECZNE NR 43!!!!!  
Projekt „Akademia Seniora obejmuje 4 bloki tematyczne, które realizowane będą równolegle: DIETA JAK LEKARSTWO, WARSZTATY GRUPOWE Z PSYCHOTERAPEUTĄ, SENIOR W INTERNECIE, SPOTKANIA MUZYCZNE. Akademia Seniora to ogólnodostępny i bezpłatny cykl warsztatów, spotkań i wykładów adresowany do mieszkańców
 
REALIZACJA TEGO PROJEKTU ZALEŻY OD MOBILIZACJI CAŁEJ SPOLECZNOŚCI SŁUPSKICH SENIORÓW i ICH PRZYJACIÓL!!!!!!!!
 
ZAINTERESUJ PROJEKTEM RODZINĘ, ZNAJOMYCH
 
LICZY SIĘ KAŻDY GŁOS !!!!!!!!
  "AKADEMIA SENIORA" to szeroki program obejmujący bloki tematyczne, które realizowane będą równolegle.

I.      DIETA JAK LEKARSTWO – cykl warsztatów, spotkań i wykładów dotyczących zdrowia seniora, które będą realizowały potrzebę uczenia się przez całe życie ale też będą pretekstem do wyjścia z domu i spotkania z innymi ludźmi. W ramach tego cyklu odbędą sie będą: Wykłady ogólne na temat schorzeń dietozależnych takich jak np.: cukrzyca, choroby układu krążenia, alergie, osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby jelit i układu moczowego, zaburzenia metaboliczne. Wykłady pogłębią naszą wiedzę, będą okazją do konsultacji z zaproszonymi lekarzami, psychologiem czy dietetykiem. Odbędzie się: - 7 wykładów (raz w miesiącu, od marca do grudnia 2018 r., z wyłączeniem wakacji); każdy wykład dla ok. 150 osób, wstęp wolny. Warsztaty kulinarne (rekomendowane miejsce ich przeprowadzenia to Centrum Kształcenia Praktycznego), służące poznaniu technik i sposobów przyrządzania smacznych i zdrowych potraw. łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej; poznawanie przypraw i ziół oraz nabywanie umiejętności wykorzystania ich na co dzień; zasady kuchni molekularnej; zasady łączenia poszczególnych składników pokarmowych; porady dietetyka; diety w praktyce. - cykl 6 warsztatów (raz w miesiącu, od lutego do grudnia 2018 r. z wyłączeniem wakacji); - zajęcia będą prowadzone w grupach 12- osobowych, przez trzech trenerów jednocześnie; każdy uczestnik będzie miał swoje stanowisko pracy, otrzyma potrzebne produkty do przygotowania potraw; na zakończenie prezentacja posiłków połączona z degustacją. II.   WARSZTATY GRUPOWE Z PSYCHOTERAPEUTĄ, prowadzone będą raz w miesiącu (od marca do grudnia 2018 r., z wyłączeniem wakacji), po dwie godziny w grupach 10-osobowych. Podczas warsztatów poruszane będą następujące zagadnienia: skuteczna komunikacja interpersonalna, stres, lęk-  sposoby radzenia sobie z nimi, "zmiany  w nas i wokół nas” – jak sobie z nimi radzić?, asertywność. moje słabe i mocne strony, przemoc- rodzaje, mechanizmy, skutki, „Twórcze myślenie”. Zagadnienia realizowane będą w różnych formach: dyskusje,  ćwiczenia w parach i grupach. W trakcie warsztatów wykorzystywane będą elementy psychoedukacji i socjoterapii. Forma poszczególnych ćwiczeń dostosowana będzie do potrzeb i zainteresowań uczestników. III.             SENIOR W INTERNECIE - cztery cykle warsztatów komputerowych, w stopniu dostosowanym do umiejętności uczestników, po 32 godzin każdy. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach do 6 osób. W czasie zajęć omawiane będą następujące zagadnienia: praktyczne wykorzystanie Internetu w obsłudze banków, dokonywaniu zakupów, rejestracji medycznej, posługiwanie się pendrivem, kopiowanie zdjęć, wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikacji społecznej, wyszukiwanie informacji lokalnych.   IV.            SPOTKANIA MUZYCZNE - W Klubie Czarnego Krążka w Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędą się 4 spotkania. Poszerzą one wiedzę muzyczną seniorów z wybranych stylów i gatunków muzycznych. Wrócimy w muzyczne klimaty naszej pierwszej młodości. Zostanie również zaprezentowany dorobek artystyczny młodych wokalistów ze Słupska.    
O powodzeniu i możliwości zrealizowania założonych celów będzie decydowało zdobycie jak największej ilości głosów. 


W głosowaniu mogą brać udział wyłączniemieszkańcy miasta, którzy ukończyli 14 lat.

Karty do głosowania dostępne:
- w czasie zebrań poszczególnych kół oraz,
- w Biurze Zarządu Rejonowego we wtorek i środę w godz. 9.00 - 12.00.


Gdańsk

Spotkanie w ramach
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
 7 września 2017 roku W ramach działalności Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w dniu 9 kwietnia 2017 roku powołano Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Jego celem głównym jest doprowadzenie do zmiany represywnej ustawy emerytalnej „policyjnej” uchwalonej głosami PiS w sali kolumnowej sejmu, w dniu 16 grudnia 2016 roku. W ramach kampanii informacyjnej w różnych rejonach Polski prowadzone są spotkania, na których przedstawiane są cele, sposoby i procedury obowiązujące przy zgłaszaniu inicjatywy ustawodawczej. W dniu 7 września 2017 spotkanie takie odbyło się w sali konferencyjnej NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku. Na spotkanie przybyło około 400 osób z Trójmiasta oraz innych miejscowości województwa pomorskiego. Gospodarzem spotkania był Prezes Zarządu  Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Pan Jan Pietruszewski, prowadzącym Józef Wardyń, a głównymi prelegentami i zabierającymi głos: -         Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, był Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Rodzenek, -         Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Pan nadinspektor Adam Rapacki, były wiceminister Spraw Wewnętrznych, -         Były Minister Spraw Wewnętrznych Pan Henryk Majewski, -         Poseł na Sejm RP Ewa Lieder – Klub Nowoczesna, -         Przedstawiciel Posłanki na Sejm RP Agnieszki Pomaska – Klub PO, -         Wiceprezes Zarządu Regionu Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Pan Władysław Krugły, W spotkaniu uczestniczyły także delegacje: -         Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP w Gdańsku, -         Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku, -         Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku. Po odśpiewaniu Hymnu państwowego i uczczeniu minutą ciszy pamięci 17 osób, które straciły życie w wyniku działania ustawy represyjnej, jako pierwszy głos zabrał Pełnomocnik OKIU Pan Andrzej Rodzenek. Potem o swoich odczuciach mówiły osoby, które już otrzymały z ZER MSW informacje o zmniejszeniu emerytur, następnie głos zabrał były Minister Spraw Wewnętrznych Pan Henryk Majewski, Wiceprezes Zarządu Regionu Pomorskiego Związku EiR Straży Granicznej Pan Władysław Krugły oraz inne osoby.
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP w Gdańsku wystąpiła Sekretarz Zarządu Pani kmdr Bożena Sowińska. Polityczne poparcie, poprzez obietnicę głosowania „za”, dla przedmiotowej inicjatywy ustawodawczej wyraziły: Posłanka na Sejm RP z Klubu „Nowoczesna” Pani Ewa Lieder oraz z Klubu „Platforma Obywatelska” Pani Agnieszka Pomaska, poprzez swojego asystenta, który odczytał jej list. Przygotowany prze Komitet projekt ustawy zmierza generalnie do tego aby dla osób, których dotyczy ustawa, wprowadzić przeliczniki za lata służby: - 1,3 % za lata służby do 1990 r., - 2,6 % za lata służby po 1990 r. W toku wystąpień prelegentów oraz dyskusji obecnych na spotkaniu dominowały następujące sprawy. Inicjatorzy zdają sobie sprawę, że przy obecnym układzie sił w parlamencie projekt nie ma szans powodzenia, ale będzie to test dla polityków z poszczególnych ugrupowań politycznych, by ludzie z naszych środowisk wiedzieli jak głosować w następnych wyborach. Ustawa represyjna została wprowadzona w życie w sposób urągający zasadom obowiązującym w państwie prawa, w ustawie wprowadzono odpowiedzialność zbiorową bez jakiejkolwiek możliwości obrony przez pokrzywdzonych, zabrano obywatelom prawa nabyte wynikające z umów podpisywanych przez obywatela z instytucjami państwowymi, państwo po prostu swoich obywateli okradło. Uchwalając tą ustawę Polska zdradziła swoich obywateli, takie postępowanie powoduje w społeczeństwie brak zaufania do swojego państwa. System emerytalny nie może być elementem represji wobec obywateli, jak to wprowadzili sprawujący władzę. Aktualnie środowisko służb mundurowych jest opluwane zarówno w samej ustawie jak i wystąpieniach osób sprawujących władzę. Rządzący uprawiają czarny pijar w opanowanych przez siebie środkach przekazu i mediach. Ci którzy głosowali za ustawą represyjną mają na rękach krew tych, którzy nie wytrzymali tej sytuacji, bo są granice ludzkiego upokorzenia, a państwo jest przecież zobligowane do opieki nad swoimi obywatelami. Potrzebna jest debata nad sposobem procedowania ustawy represyjnej oraz rozwiązaniami w niej przyjętymi. W toku dyskusji nad przedstawianym projektem będzie możliwość wykazania represyjnego charakteru ustawy oraz jej ułomności prawnej. Sojusz Lewicy Demokratycznej, którego Andrzej Rodzenek jest członkiem, po wyborach nie wejdzie w koalicję z żadnym ugrupowaniem, które nie udzieli poparcia tej ustawie. Rada Wojewódzka SLD udostępnia wszystkie swoje siedziby na terenie województwa pomorskiego do prowadzenia pracy związanej z przygotowanie przedmiotowej ustawy oraz zaprasza przedstawicieli naszych środowisk na listy wyborcze, czy to w wyborach samorządowych czy krajowych. Aby cała sprawa doszła do skutku potrzebny jest wielki wysiłek całego naszego środowiska, wszystkich służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych, z którymi możemy mieć wspólne interesy i inicjatywy. Zawiadomienie o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej razem z 1000 podpisów zostanie przekazane do Marszałka Sejmu w połowie września. Do końca września (w ciągu 14 dni od złożenia wniosku) Marszałek jest zobowiązany wydać postanowienie o zgłoszeniu Komitetu i od tego czasu w ciągu 3 miesięcy Komitet musi zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia. W inicjatywę tą powinny angażować się wszystkie bliskie nam środowiska bo w kolejce do procedowania czekają kolejne projekty ustaw dotyczące min. żołnierzy (ustawa emerytalna i degradacyjna), członków PZPR, organizacji młodzieżowych, ustawy dotyczące sądownictwa, mediów i następne, które PiS wymyśli. Ustawa represyjna to początek batalii przeciwko tym, którzy służyli Polsce i Polakom. Zatem należy łączyć szyki środowisk nie tylko byłych funkcjonariuszy ale i obecnych, na bieżąco i wszędzie, szczególnie w mediach lokalnych, pokazujmy patologie władzy. Na pierwsze rozprawy w sądach należy iść ławą z dobrymi prawnikami. Nie działajmy „hakami”, o których się mówi tu i ówdzie na forach internetowych. Musimy działać zgodnie z prawem, w świetle jupiterów. Musimy być aktywnymi na forach internetowych, musimy wspierać wszystkich protestujących przeciwko nieprawym i pozaprawnym działaniom rządzących. Tekst i foto: Jan Karaś.
Cewice
Wielka gościna w Kole nr 7
Piękną okazją do koleżeńskiego spotkania był Jubileusz OSIEMDZIESIĄTYCH URODZIN kpt. Ryszarda BUDZYŃSKIEGO jaki przypadł w dniu 2 września 2017 roku.
Punktualnie o godzinie 15.00 do siedziby Koła nr 7 w Cewicach przybyli: z ZR ZŻWP w Słupsku kol. Romuald DETMER i Mirosław WYCHADAŃCZUK, z Koła nr 12 Lotników Morskich w Lęborku kol. Zbigniew PANEK i Eugeniusz BOBLIŃSKI.
Kapitan Ryszard BUDZYŃSKI urodził się 2 września 1937 roku na Mazowszu. Po ukończeniu szkoły średniej – Technikum Przemysłowo- Pedagogicznego w Warszawie został nauczycielem w Gołdapi. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w Siemirowicach został powołany do dalszej służby na ,,zawodowca”. W czasie 30-letniej służby w siemirowickim garnizonie leśnym był cenionym specjalistą służb kwatermistrzowskich , najpierw jako żywnościowiec , a potem już jako kwatermistrz 7 plmb MW. Najlepsze opinie o działalności kwatermistrzowskiej naszego Jubilata wyrażali zawsze lotnicy morscy wraz z personelem zabezpieczenia kiedy ochoczo i punktualnie korzystali z usług kasynowych i innych logistycznych itp.
Na Kolegę Ryszarda zawsze można było liczyć, bo był oficerem sumiennym, rzetelnym i poważnie podchodzącym do wszystkich zagadnień związanych z utrzymaniem ponad tysiąca żołnierzy i pracowników cywilnych 7 plmb i 15 elr MW zarówno na lotnisku bazowania jak i na osiedlu wojskowym z różnorodnymi ćwiczeniami i zadaniami szkolno – bojowymi , których było bez liku. Był także oddanym dla środowiska członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego nr 208,,ŻBIK” od 1972 roku. W Kole nr 7 ZŻWP w Cewicach pełnił skutecznie funkcje Wiceprezesa oraz Skarbnika Koła. Jemu aktualni członkowie Koła wiele zawdzięczają, co wielokrotnie podczas spotkania mocno akcentowali. Będąc na emeryturze powrócił także do nauczycielstwa i przez dziesięć lat w Zespole Szkół Rolniczych w Lęborku przysposabiał młodzież proobronnie do przyszłego życia.
Samo spotkanie miało wiele miłych akcentów i niektóre z nich te sentymentalno-koleżeńskie, fotografie z dawnych lat, prezenty wraz z tradycyjnym odśpiewaniem JUBILATOWI 100 LAT dawały powody do emeryckich wzruszeń. Jadła i napitki z myśliwskimi łakociami i nie tylko oraz urodzinowo-biesiadna atmosfera to wystarczające powody potwierdzające o dobrze przygotowanej jubileuszowej imprezie i bardzo sympatycznej gościnie w KOLE nr 7 w Cewicach na północy Kaszub.
Za wzorowe przygotowanie jubileuszowego spotkania należą się ciepłe słowa uznania i żołnierskie podziękowania Państwu Gabrieli, Żanecie i Władysławowi Baran oraz Lechowi Wesołowskiemu, który skutecznie czuwał nad organizacją całej imprezy, aby było swojsko i prawie jak w rodzinie.
Tekst: kol. Eugeniusz  Bobliński.
Foto: kol. Stanisław Wolski

Lębork
78 Rocznica wybuchu II wojny światowej
II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem Niemiec na Polskę, stwarzając największy konflikt zbrojny w historii świata. Warto pamiętać, że o godzinie 4.43 niemieckie lotnictwo przeprowadziło nalot na WIELUŃ, a zaraz po nim ostrzał Polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na WESTERPLATTE, którą nasi członkowie wielokrotnie odwiedzali przy okazji jednodniowych wycieczek. Wielka Brytania i Francja przystąpiły do wojny 3 września 1939 r., a dla Amerykanów rozpoczęła się 7 grudnia 1941 roku, wraz z japońskim atakiem na PEARL HARBOR.
Patriotyczne akcenty tych wydarzeń z dużym pietyzmem odbyły się każdego roku 1 września 2017 roku w godzinach południowych przy Tablicy Pocztowców Polskich. Wraz z władzami samorządowymi miasta i powiatu, reprezentantami różnych organizacji łącznie ze szkołami hołd i wiązankę kwiatów złożyła także delegacja z Kół nr 6 i 12 ZŻWP w Lęborku w składzie: Zofia POTYRA, Halina SZUTARSKA, Wiesław DĄBROWSKI, Zbigniew PANEK, Jarosław WACNIK i Kazimierz ADAMCZYK wraz z Pocztem Sztandarowym w składzie: Marian JAROSZ, Zbigniew DAMASZEK i Sławomir ILACH.

Tekst: Eugeniusz Bobliński
Foto: Ryszard Kazanecki

Słupsk

78 rocznica wybuchu II wojny światowej.
Jak co roku w dniu 1 września odbyły się w Słupsku uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, co było początkiem II wojny światowej.
Na Placu Zwycięstwa o godzinie 12.00 stawiła się kompania honorowa 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz delegacje i poczty sztandarowe reprezentujące urzędy samorządowe, organizacje i stowarzyszenia weteranów i kombatantów oraz szkoły i organizacje młodzieżowe.
Organizatorem uroczystości był miejski komitet obchodów świąt państwowych.
Na początku dokonano wciągnięcia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach Hymnu państwowego, a następnie Prezydent Słupska Robert Biedroń oraz Dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża Pan płk dypl. Rafał Ostrowski, w krótkich wystąpieniach przypomnieli powód uroczystości.
Następnie odbył się apel pamięci, kompania honorowa oddała salwę honorową a przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystościach tych był reprezentowany przez poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP, wystawiony przez Koło Nr 3 „Niebieskie Berety” ze Słupska oraz delegację Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku mjr. Andrzeja Kowalewskiego.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała delegacja w składzie: Przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego płk. dypl. w st. spocz. Jan Karaś oraz członkowie Komitetu: Prezes Koła nr 3 ZEiR Pożarnictwa RP w Słupsku st. bryg. Józef Lickiewicz i Wiceprzewodniczący Koła Terenowego KZEiR Służby Więziennej w Słupsku  kpt. Marian Bieliński.

W uroczystości uczestniczyła również delegacja zaprzyjaźnionego z nami nowego słupskiego Stowarzyszenia "TOPAS", którego zasadniczym celem jest propagowanie strzelectwa wśród społeczności Ziemi Słupskiej, w składzie: Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia mjr Leon Kozłowski oraz Sekretarz mjr Ryszard Bednarz.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-366.htm
Tekst: Jan Karaś
Foto: Marek Kul

Apel Zarządu Rejonowego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!!!
 W związku z klęską żywiołową, która dotknęła mieszkańców Pomorza, Prezydium Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku ogłasza zbiórkę środków finansowych na pomoc dla poszkodowanych.
Zwróciliśmy się do władz powiatu Chojnice i Bytów aby   wytypowano  dla nas dwie gminy i to uczyniono, a mianowicie wytypowano gminę Parchowo i gminę Chojnice.
Zebrane środki w kołach zostaną przekazane na konta w tych gmin. Prosimy o rozpropagowanie tej akcji wśród członków naszego Związku oraz w naszym środowisku.
Zebrane środki proszę wpłacić do naszego skarbnika w terminie do dnia 27.09.2017 r.
 Prezes ZR ZŻWP w Słupsku
     Romuald DETMER

Zagraniczne sukcesy WZW „Wiarusy”.
W dniach 25-27 sierpnia 2017 r. w Swietłogorsku  /obwód kaliningradzki/ odbył się „XI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich”, organizowany przez Stowarzyszenie Społeczne „Świnoujście –Kaliningrad - Olsztyn” 
Wojskowy Zespół Wokalny „WIARUSY" im. ppłk lek Stanisława Szarmacha ze Słupska został na to artystyczne przedsięwzięcie zaproszony już po raz czwarty. W festiwalu wzięło udział 21 podmiotów z Polski, Białorusi i Rosji.
Festiwal odbył sie pod hasłem „MUZYKA JEDNOCZY”
W dniu 25.08.2017 r. o godz. 10.00 na głównym placu miasta odbyło się otwarcie Festiwalu. Orkiestra Reprezentacyjna Floty Bałtyckiej w czasie podniesienia flag państwowych odegrała hymny Polski, Białorusi i Rosji. W trakcie podniesienia naszej flagi „Wiarusy” odśpiewały naszego Mazurka .
Przesłuchania uczestników odbyły się w dwóch kategoriach soliści oraz zespoły i chóry.
Wiarusy tak jako zespół oraz indywidualnie zdobyły następujące trofea i tak:
Nasza solistka Eliza Prasowska wyśpiewała:
-         I miejsce w kategorii soliści oraz
-         I miejsce w kategorii najlepiej wykonana piosenka w języku rosyjskim.
Zespół „WIARUSY” wyśpiewał:
-         II miejsce w kategorii „zespoły i chóry”;
-         nagrodę publiczności;
-         wyróżnienie dyrektora Wojskowego Zespołu Artystycznego Floty Bałtyckiej „Czarne Berety”.
Powyższe dowodzi, że Wojskowy Zespół Wokalny „WIARUSY” im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha ze Słupska dobrze przygotował się do udziału w tym muzycznym przedsięwzięciu i jak zawsze godnie reprezentował nasz piękny gród Słupsk, przywożąc tak zaszczytne wyróżnienia.
Bardzo serdecznie, radośnie i ciepło po żołniersku dziękuje wszystkim członkom Zespołu za determinację oraz piękną i godną postawę patriotyczną i muzyczną.
Kierownik
Wojskowego Zespołu Wokalnego „WIARUSY”
Romuald DETMER


Lębork

Dnia 30 sierpnia 2017:
G R A T U L A C J E
dla WZW ,, WIARUSY " ze Słupska ,
za godną postawę żołnierską , patriotyczno – muzyczną podczas XI Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich w SWIETŁOGORSKU wraz z wyśpiewaniem czołowych miejsc w kategorii 
SOLIŚCI i ZESPOŁY - CHÓRY , składa ZARZĄD KOŁA nr 12 Lotników Morskich w Lęborku wraz z ich CZŁONKAMI .
Wiedząc, że MUZYKA JEDNOCZY szczególnie w naszych dzisiejszych realiach dziękujemy naszym znakomitym wokalistom za włożony trud , zaangażowanie i miłość do pieśni patriotyczno - wojskowych,
życząc jednocześnie zdrowia, satysfakcji z pracy w zespole wokalnym i wszelkiej pomyślności w życiu emeryckim .
 
GRATULACJE za zagraniczne i krajowe SUKCESY !!!
 
ZA ZARZĄD KOŁA nr 12  LOTNIKÓW MORSKICH w LĘBORKU
i w imieniu wszystkich członków lotniczego koła

kmdr por . w st. spocz. Eugeniusz BOBLIŃSKI.
 
Lębork  , dnia 30 sierpnia 2017 r.

Słupsk
Pożegnanie ppłk. nawig. Zdzisława Ciuka
25 sierpnia 2017 roku odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, członek Koła nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Redzikowie ppłk. nawig. Zdzisław Ciuk.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandaru i kompanii honorowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża, sztandarów: 7 Brygady Obrony Wybrzeża i Zarządu Rejonowego ZŻWP odbyły się na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku w dniu 28 sierpnia 2017 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz przyjaciele, znajomi i koledzy zmarłego.
Ceremonia pogrzebowa została poprowadzona przez celebransa świeckiego.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pożegnania dokonał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku ppłk w st. spocz. Romuald Detmer.
Kolega płk nawig. Zdzisław Ciuk urodził się w Wojtyniowie, w byłym województwie kieleckim, 10 listopada 1929 roku. Tam się wychował i kształcił i stamtąd został powołany do wojska. Po dwuletniej służbie zasadniczej dostał się do Lotniczej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie, na kierunek nawigacji, którą ukończył w 1952 roku.
Po Szkole Oficerskiej został skierowany na lotnisko wojskowe w Redzikowie jako nawigator i tu pracował do przejścia na emeryturę, z dziewięcioletnią przerwą na pracę w Chojnicach.
W 1986 roku przeszedł na emeryturę, po 36 latach pracy w wojsku, w stopniu podpułkownika nawigatora.
Ze swoją żoną Marią pobrali się w 1955 roku, a owocami ich miłości jest troje dzieci: córka Bożena i synowie Dariusz i Ireneusz, które wychował na prawych i porządnych ludzi. Rodzina była najważniejszym elementem życia Zdzisława. Troska o najbliższych o zapewnienie im dobrych warunków życia i godnej egzystencji. Czuł się osobą spełnioną jako mąż, ojciec, dziadek i pradziadek. Był również przyjaznym teściem dla synowych. Wszyscy gorąco go kochali za ogromne serce, miłość, za oddanie. Wraz z małżonką oprócz trojga dzieci dochowali się 4 wnuków i 3 prawnuków.
Zdzisław był zapalonym działkowcem. Uwielbiał krzątać się przy sadzeniu i zbiorach, przy pielęgnacji i dbaniu o rośliny. Uwielbiał także chodzić do lasu i zbierać grzyby.
Był bardzo aktywnym członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Koła nr 4 im. 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie oraz przez kilka lat do 2008 roku Przewodniczącym Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Bardzo aktywnie działał także w swojej Wspólnocie Mieszkaniowej.
Generalnie był człowiekiem wesołym i żartobliwym. Człowiekiem pełnym dobroci i cierpliwości. Był lubiany przez sąsiadów i znajomych. Był też bardzo dobrym żołnierzem docenianym i wyróżnianym wieloma nagrodami i odznaczeniami przez przełożonych.
Za bardzo dobre wyniki w służbie, za swoją działalność społeczną i zawodową otrzymywał dużo wyróżnień i odznaczeń, nie sposób tu w tym miejscu wszystkie wymienić. Wyróżniony był najwyższymi odznaczeniami, medalami resortowymi i państwowym. Najwyższe z nich to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, oraz złoty i srebrny Krzyż Zasługi, a także medalami „Za Zasługo dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku były serdeczne podziękowania za wszystko co Zdzisław zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swojej żony Marii, córki i synów oraz wnuków i prawnuków, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnamy Cię Zdzisławie świadomi, że pracowicie wykorzystałeś swoje życie, że pozostawiłeś po sobie wspaniałe wspomnienia w sercach rodziny, przyjaciół i w sercach wielu ludzi, z którymi się stykałeś. Dla nas Twoich przyjaciół, smutnych z powodu Twojego odejścia ból rozstania złagodzi znana prawda, iż dopóty człowiek żyje, dopóki trwa o nim pamięć w ludzkich sercach.
Cześć Twojej pamięci.
Żegnający zmarłego Prezes Zarządu Rejonowego podziękował również wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie ppłk. nawig. Zdzisława Ciuka. Oddzielne podziękowania zostały skierowane do asysty wojskowej i komendanta garnizonu Słupsk oraz celebransa prowadzącego uroczystość pogrzebową, a także pracowników zakładu pogrzebowego.
Tą drogą Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz ppłk. nawig. Zdzisław Ciuka pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobrego żołnierza i prawego człowieka.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-364.htm
Tekst i foto: Jan Karaś

Ustka
100 lat Pani por. Janiny Pasikowskiej
16 sierpnia 2017 roku, w Domu Seniora w Ustce, przy ul. Na Wydmie 10, odbyła się podniosła i miła uroczystość z okazji 100 rocznicy urodzin dostojnej jubilatki Pani por. Janiny PASIKOWSKIEJ, członkini Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Właścicielka Domu Seniora Pani Barbara Tomaszewska i jego pracownicy przygotowali Jubilatkę, która siedząc wygodnie na wózku, w mundurze w stopniu porucznika Wojska Polskiego, oczekiwała na swoich jubileuszowych gości.
Na uroczystość przybyli oprócz najbliższej rodziny Jubilatki: Burmistrz Miasta Ustki Pan Jacek Graczyk z delegacją, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku Pani Krystyna Wrycz z delegacją, delegacja Oddziału Regionalnego KRUS ze Słupska, delegacja Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i BWP w Słupsku pod kierownictwem jego Prezesa Pana Stanisława Grabki oraz delegacja Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku pod dowództwem Prezesa Zarządu ppłk Romualda Detmera.
Pani Janina urodziła się 16 sierpnia 1917 r. w miejscowości Przesmyk (obecna nazwa Janopol) w województwie lubelskim. Do 1 września 1939 roku mieszkała w Kolonii Górnej, gmina Ludwikopol, powiat Kostopol, województwo wołyńskie.
W czasie okupacji mieszkała w miejscowości Moczulanka w tym samym powiecie. Po wojnie przyjechała na ziemie zachodnie, gdzie prowadziła gospodarstwo rolne na Dolnym Śląsku w miejscowości Gromadka koło Bolesławca. Następnie od 1972 do 2002 roku zamieszkiwała w Strzelinku koło Słupska, gdzie również prowadziła gospodarstwo rolne. Od 2002 roku jest mieszkanką Słupska.
Wychowała syna, doczekała się dwóch wnucząt i jednego prawnuczka.
Na Wołyniu pracowała jako sanitariuszka. W czasie wojny służyła w 1 Armii Wojska Polskiego – posiada stopień porucznika. Brała udział w wyzwalaniu Warszawy. Jest inwalidką wojenną.
Za ofiarność i bohaterstwo posiada wiele odznaczeń bojowych, w tym: Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943 – 1945”, oraz medale 50, 60 i 65 lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 1941 – 1945.
Przybyli na uroczystość goście, po złożeniu Pani Janinie jubileuszowych życzeń, wręczeniu kwiatów i prezentów odśpiewali gromkie 200 lat i szampanem wznieśli toast za kolejne lata sędziwej jubilatki, w zdrowiu i pomyślności.
Tą drogą Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy WP w Słupsku jeszcze raz gratuluje dostojnej Jubilatce tak godnego jubileuszu i życzy jeszcze wielu lat w zdrowiu i w pomyślności. Mamy nadzieję, że ta chwila zapadnie jej głęboko w pamięci i będzie okazją do miłych i bliskich sercu wspomnień.

Tekst i foto: Jan Karaś.

Ustka
Święto Wojska Polskiego
W dniu 15 sierpnia o godzinie 11.00 na placu przed kapitanatem portu rozpoczęły się uroczystości Święta Wojska Polskiego.
Na uroczystość przybyły pododdziały z jednostek garnizonu Ustka, delegacje jednostek wojskowych policji i innych służb mundurowych, delegacje samorządów z burmistrzem Ustki Jackiem Graczykiem i wicewójtem Gminy Ustka Krzysztofem Wysockim, delegacje kombatantów i weteranów, w tym ZŻWP, mieszkańcy Ustki i liczni wczasowicze.
Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona na ORP WDZYDZE przez księdza kapelana Jacka Golca. Po mszy rozpoczęła się część oficjalna. Dowódca uroczystości kapitan Szreder złożył meldunek Dowódcy Garnizonu komandorowi Cebulce. Po czym wciągnięto na maszt flagę państwową.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili Burmistrz Jacek Graczyk i dowódca Garnizonu kmdr Zbigniew Cebulka.
Następnie kmdr ppor. Biernaczyk odczytał apel pamięci. Oddana została salwa honorowa. Uroczystość zakończono odśpiewaniem Ody do Bałtyku i Pierwszej Brygady oraz defiladą pododdziałów.
Następnie delegacje udały się na ORP WDZYDZE i wypłynęły w morze gdzie odbyło się złożenie wieńców dla uczczenia poległych marynarzy.

Tekst i foto: Jan Freus.

Pasmo sukcesów WZW „Wiarusy” im. ppłk lek. S. Szarmacha
Bardzo dobrze  Zespół WIARUSY wypadł podczas "I Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich" w Słupsku , który odbył się w dniu 10.06.2017 r. w Leśnym Kocie, organizatorem Festiwalu był Starosta Słupski oraz Stowarzyszenie Wilno-Grodno.
Wojskowy Zespół Wokalny WIARUSY" im. ppłk lek Stanisława Szarmacha zdobył główną nagrodę "GRAND PRIX"
Następny sukces to udział Zespołu w "VI Prezentacjach Piosenki Patriotycznej i Wojskowej" zorganizowanej z okazji Święta Wojska Polskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Koszalina i Stowarzyszenie Śpiewacze "Śródmieście" w Koszalinie.
Prezentacja odbyła się w Filharmonii Koszalińskiej w dniu 15.08.2017 r. udział  wzięło 56 podmiotów i Wojskowy Zespół Wokalny WIARUSY im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha ze Słupska dobrze przygotował się do udziału w tym muzycznym przedsięwzięciu i godnie reprezentował  piękny gród Słupsk przywożąc z Koszalina I miejsce.
Bardzo serdecznie, radośnie i  ciepło  dziękuje  wszystkim członkom Zespołu za piękną i godną postawę muzyczną, jestem z Was koledzy bardzo dumny, a ponadto wielkie słowo dziękuje przekazuję kierownikowi Klubu Wojskowego 7. BOW   kol. mjr Andrzejowi LIBERKOWI.

 


Kierownik WZW WIARUSY
Romuald DETMER

Słupsk

73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Jak co roku odbyły się w Słupsku uroczystości rocznicowe na pamiątkę powstańczego zrywu narodu polskiego w Warszawie.
Główne uroczystości odbyły się w przy pomniku Powstańców Warszawy. Rozpoczęły się o godzinie 13,30 Mszą Świętą w kościele mariackim celebrowaną przez trzech księży z parafii mariackiej.
Na główną uroczystość pod Pomnik Powstańców Warszawy stawili się Senator Kleina, Poseł na Sejm Jolanta Szczypińska oraz delegacje reprezentujące władze państwowe, samorządowe, w tym Prezydent Słupska Pan Robert Biedroń, kompania honorowa Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie oraz delegacje i poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń weteranów i kombatantów.
W czasie uroczystości pod pomnikiem po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu Hymnu, krótkie wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Uczestniczka Powstania obecnie Prezes Związku Inwalidów Wojennych w Słupsku Pani Krystyna Wasiuszko, Prezydent Słupska Pan Robert Biedroń, Wicewojewoda Pomorski Pan Mariusz Łuczyk. Po wystąpieniach odbył się apel pamięci, po którym uczestniczące w uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Warszawy.
O godzinie 16.30, na ulicy Sienkiewicza rozpoczęła się inscenizacja historyczna przygotowana przez różne grupy rekonstrukcyjne. Przedstawiono w niej realia okupowanej Warszawy tuż przed wybuchem powstania.
O godzinie 17.00 zawyły syreny i rozpoczęła się interesująca i profesjonalnie przygotowana inscenizacja działań powstańców wyposażonych w stroje z epoki oraz ówczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Powstańcy pokazali najważniejsze epizody z 63 dni walki z wielokrotnie silniejszym i lepiej wyposażonym wrogiem.
Pokaz wykonany przez rekonstruktorów był bardzo ciekawy i wzbudził ogromne zainteresowanie dużej liczby zgromadzonych mieszkańców Słupska.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w uroczystościach tych był reprezentowany przez poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego w Słupsku, wystawiony przez Koło Nr 10 „Radar” w Słupsku oraz delegację Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku pod przewodnictwem Prezesa ppłk Romualda Detmera.
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych było reprezentowane przez  delegację pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego płk dypl. Jana Karasia.

Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-360.htm
Tekst: Jan Karaś.
Foto: Marek Kul

Protesty w sprawie ustaw „sądowych”
Od kilku dni pod Pałacem Prezydenckim, pod Sądem Najwyższym w Warszawie oraz w wielu miastach w całej Polsce zbierały się wielotysięczne tłumy protestujące przeciwko naruszaniu prawa przy procedowaniu ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym i systemie sądownictwa.
Podobnie jak w całej Polsce tak i w Słupsku pod Sądem Rejonowym również gromadziły się tłumy protestujące przeciwko łamaniu prawa przez obecną większość sejmową, która nie ma upoważnienia od Suwerena do zmiany obowiązującej Konstytucji RP. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory ale nie ma wystarczającej większości by zmieniać Konstytucję, a próbuje to zrobić uchwalając ustawy, w których umieszcza się regulacje z Konstytucją niezgodne. 
Ludzie, którzy dzisiaj wychodzą na ulice i protestują tworzą alternatywę dla opozycji, która w Sejmie nie jest w stanie zablokować wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w prawie. Po przejęciu przez PiS Trybunału Konstytucyjnego nie ma już niezależnej instytucji, która byłaby upoważniona do wykazania niezgodności z Konstytucją wprowadzanych ustaw, nawet wtedy gdy wyraźnie widać, że są one niezgodne z Konstytucją. Jak uczy dotychczasowe doświadczenie spolegliwy Prezydent RP podpisuje wszystkie ustawy uchwalane przez Prawo i Sprawiedliwość.
W Słupsku od kilku dni o godzinie 21.00 pod Sądem Rejonowym, na ulicy Szarych Szeregów zbierają się słupszczanie, którzy protestują przeciwko procedowaniu ustaw w sposób urągający procedurze i regulaminowi Sejmu.
Zarząd Rejonowy zaprasza wszystkich członków Związku Rejonu Słupskiego wraz z Rodzinami do udziału w tych manifestacjach zarówno w Słupsku, jak i w innych miastach, w których prowadzą działalność statutową nasze koła, a protesty te będą tam organizowane.

Wiecej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-358.htm

Lębork, Cewice, Siemirowice

„LOTNICZY PUCK 2017”
– POWRÓT DO KORZENI LOTNICTWA MORSKIEGO MARYNARKI WOJENNEJ
Festiwal historii związanej z Morskim Dywizjonem Lotniczym odbył się w PUCKU w kolebce lotnictwa morskiego w dniach 14–16 lipca 2017 roku. Inspiracją tematyczną do odbycia jednodniowej wycieczki dla byłych żołnierzy związanych z dzisiejszą 44 Bazą Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach oraz żołnierzy pełniących aktualnie służbę zawodową było kwietniowe spotkanie z brytyjskimi pasjonatami lotnictwa: Panami Alastair Graham i Neville Bougourd z rodzinami. To wtedy w dniu 25 kwietnia 2017 roku okazało się, że mamy także swoich polskich pasjonatów lotnictwa morskiego w osobach między innymi:
Mariusza Konarskiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia Historycznego MDLot w Pucku,
Ireneusza Makowskiego – Dyrektora Muzeum MDLot w Pucku,
Krzysztofa Krężel – Wicedyrektora Muzeum MDLot.
Na zaproszenie naszych rodzimych lotniczych pasjonatów w niedzielny poranek 16 lipca 2017r. uczestnicy w składzie dwóch grup /razem 34 osoby i kierowca autokaru/:z Siemirowic i Cewic 16 osób, z Dowódcą kol. Wiesławem Dąbrowskim, oraz z Lęborka 18 osób, z Dowódcą kol. Eugeniuszem Boblińskim na czele „wystartowali” spod kolejowego dworca PKP w Lęborku tuż po godzinie dziesiątej. Kierowca autokaru st. mar. Damian Lutz obrał kierunek Wejherowo i dalej do festiwalowego Pucka. Na pokładzie naszego autokaru kol. Zbigniew Panek bardzo ciepło powitał wszystkich uczestników, życzył wytrwałości w tej edukacyjnej wycieczce, która zapewne bardziej przybliży nas do ciekawej historii Morskiego Dywizjonu Lotniczego oraz da możliwość obejrzenia epizodu w wykonaniu rekonstruktorów: jak wyglądał pierwszy dzień II wojny światowej nad Zatoką Pucką.
Droga do Pucka prowadziła przez okolice Piaśnicy zwanej Pomorskim Katyniem, gdzie zginęło podczas ostatniej wojny prawie 14.000 ludzi różnych narodowości.
W samo południe dotarliśmy na pucki parking przy pomniku „Pamięci Polskich Lotników”, którzy zginęli w II wojnie światowej w obronie polskiego wybrzeża i Ojczyzny, nad wszystkimi morzami świata 1939 – 1945. Delegacja w składzie: kol. Witold Guz, Wiesław Dąbrowski, Regina Cynk wraz z najmłodszymi uczestnikami Tomaszem Spoczyńskim i Kacprem Filipiakiem złożyła biało – czerwoną wiązankę kwiatów i zapaliła znicze, oddając wraz ze wszystkimi uczestnikami należny hołd tym, którzy oddali życie za OJCZYZNĘ.
Po tej części patriotycznej w pobliskim Muzeum MDLot  odbyła się część edukacyjno-muzealna dla uczestników w dwóch grupach przemiennie. Pan Krzysztof Krężel w roli przewodnika pokazywał ciekawe i zgromadzone eksponaty, opowiadając przy tym niesamowite historie MDLot. z lat dwudziestych aż do pierwszego dnia wojny 1 września 1939 r. Przed Muzeum na licznych wyeksponowanych barwnych planszach mogliśmy odnaleźć wiele ciekawostek lotniczo-morskich z okresu pierwszych lat działania Morskiego Dywizjonu Lotniczego w PUCKU.
Duże zainteresowanie wzbudził fakt wykonanej rekonstrukcji siłami Muzeum i innych partnerów wodnosamolotu Lublin R.XIIIG w skali 1:1 n/b 714, będącego aktualnie perełką w coraz to bogatszej kolekcji lotniczych pamiątek.
Widowiskowe zwieńczenie Lotniczego Pucka 2017 zaczęło się o godzinie 14.00 na Zielonej Plaży. Ponad godzinny czas wyczekiwania uczestnicy poświęcili na odwiedzanie miejsc gdzie eksponowany był historyczny sprzęt militarny oraz mała gastronomia wraz z napojami do skorzystania wg potrzeb i upodobań smakowych, np. rybnych.
Barwną i zrozumiałą konferansjerkę prowadził Pan Andrzej Olejko. Na Zielonej Plaży zobaczyliśmy pierwszy dzień II wojny światowej, który dla MDL-otu był tragiczny gdyż zginął jego dowódca kmdr por. pil. Edward Szystowski.
Pokaz militarystów, jak też liczne wybuchy i strzały w tym miejscu dobitnie nawiązywały do pierwszych momentów wojny w tym naszym polskim miasteczku leżącym na północy Kaszub. Ten wojenny epizod mogliśmy zobaczyć w tym rybackim miasteczku i wyobrazić sobie jak to było 1 września 1939 roku.
Było wiele wrażeń szczególnie u tych najmłodszych widzów, ale też niektórym starszym zakręciły się łezki w oczach. Niedaleko brzegu wyeksponowana była replika wodnosamolotu LUBLIN. R. XIIIG, którym kiedyś latali polscy lotnicy.
Dzisiejsze Lotnictwo Morskie MW w 2020 roku obchodzić będzie Jubileusz 100 –rocznicy powstania na północnych rubieżach Polski, właśnie w Pucku, który mieliśmy okazję odwiedzić.
Czas programowy 15.00 – 17.30 dla wszystkich uczestników stwarzał możliwość odwiedzenia centrum miasteczka, obejrzenia portu jachtowego i spożycia posiłku we własnym zakresie. Godzina 17.30 to ,,start” naszego autokaru w drogę powrotną, podczas której 12 uczestnikom wręczono okazjonalne gadżety. Do Lęborka dotarliśmy około godziny 19-ej. Uczestnicy dwóch grup podziękowali sobie wzajemnie za wspólną wyprawę uznając ją za udaną i sygnalizując także chęci i gotowość uczestnictwa w następnej podobnej jednodniowej podróży historyczno – wojskowej z udziałem także żołnierzy zawodowych bazy lotniczej w Siemirowicach.Więcej foto, kliknij: zzwpslupsk.pl.tl/Foto/kat-357.htm
Tekst i foto: kol. Eugeniusz Bobliński przy współpracy kol. Andrzeja Peitler i Jana Cynk.

Ustka
Ostatnie pożegnanie Kolegów:
Ryszarda Świebody i Jana Marciniaka.

W dniach 14 i 15 lipca pożegnaliśmy dwóch naszych kolegów, którzy zmarli po długiej i ciężkiej chorobie.

Kapitan w stanie spoczynku Ryszard Świeboda po ukończeniu szkoły podoficerskiej, a następnie Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Plot w Koszalinie pełnił służbę w 8 Pułku Radiotechnicznym, a następnie dowódcy plutonu ogniowego i dowódcy baterii plot w JW. 2521. Ostatnie lata służby był na stanowisku kwatermistrza JW. 2021 i z tego stanowiska odszedł na emeryturę. Zmarł 11 lipca po długiej i ciężkiej chorobie.

Major w stanie spoczynku Jan Marciniak urodził się 12 maja 1935 roku w Łęczycy. Ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Ochrony Pogranicza, po ukończeniu której pełnił służbę w placówkach WOP w latach 1953 do 1985 r. Ostatnio pełnił służbę jako Komendant Placówki WOP w Ustce, skąd odszedł na emeryturę w roku 1985.

09.04.1987 r. wstąpił do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zmarł 10.07.2017 po długiej i ciężkiej chorobie.


Tekst i foto: Jan Freus.


Słupsk
Ppłk Jan Górski - odszedł na wieczną wartę.
7 lipca 2017 roku odszedł na „wieczną wartę” nasz Kolega, członek Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku ppłk Jan Górski.
Uroczystości pogrzebowe, w asyście sztandaru i kompanii honorowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża, orkiestry wojskowej „Reduta”, sztandarów: 7 Brygady Obrony Wybrzeża i Zarządu Rejonowego ZŻWP, wystawinego przez Koło nr 1,  odbyły się na starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku w dniu 13 lipca 2017 r.
Na cmentarzu zgromadziła się rodzina, najbliżsi oraz duża rzesza przyjaciół, znajomych i kolegów zmarłego.
Ceremonię pogrzebową poprowadził ksiądz kapelan kpt. Bolesław Leszczyński.
W imieniu kolegów, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pożegnania dokonał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku ppłk w st. spocz. Romuald Detmer.
Kolega płk Jan Górski urodził się w Gnieźnie 17 grudnia 1937 roku. Po szkole średniej wstąpił do Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu.
Po ukończeniu szkoły oficerskiej służył najpierw w Batalionie Specjalnym w Dziwnowie potem został dowódcą kompanii czołgów w 34 Budziszyńskim Pułku Desantowym. Dalszą służbę wojskową odbywał w wojskowej administracji terenowej jako Kierownik Wydziału Poboru najpierw w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Słupsku, a potem w Lublinie. Służbę wojskową zakończył w Lublinie.
Do Związku Żołnierzy WP Koła nr 1 w Słupsku wstąpił 13 marca 2017 r. Dopóki zdrowie mu pozwalało aktywnie uczestniczył w życiu i działalności naszego Związku.
Za bardzo dobre wyniki w służbie, za swoją działalność społeczną i zawodową otrzymywał dużo wyróżnień i odznaczeń, nie sposób tu w tym miejscu wszystkie wymienić. Wyróżniony był najwyższymi odznaczeniami, medalami resortowymi i państwowym. Najwyższe z nich to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, oraz złoty i srebrny Krzyż Zasługi, a także medalami „Za Zasługo dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.
Jan był zawsze koleżeńskim, spokojnym, pogodnym, zrównoważonym, uczciwym, rozsądnym, obowiązkowym, solidnym i odpowiedzialnym człowiekiem.
W słowach pożegnania wygłoszonych przez Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku były serdeczne podziękowania za wszystko co Jan zrobił dla Ojczyzny, sił zbrojnych, rodziny i przyjaciół. Był żal, że nie ma go już wśród nas, że nie otoczy już swą troską i ramieniem swojej żony Anny, córki i syna oraz wnuków, a do przyjaciół i znajomych nie powie już dzień dobry czy cześć.
Żegnający zmarłego Prezes Zarządu Rejonowego podziękował również wszystkim przybyłym na ostatnie pożegnanie ppłk Jan Górskiego. Oddzielne podziękowania zostały skierowane do asysty wojskowej i komendanta garnizonu Słupsk oraz kapelana księdza kpt. Bolesława Leszczyńskiego oraz pracowników zakładu pogrzebowego.
Tą drogą Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi.
Niech obraz ppłk Jana Górskiego pozostanie w naszych wspomnieniach jako dobrego żołnierza i prawego człowieka.
Cześć Jego Pamięci!


Tekst i foto: Jan Karaś

Słupsk
Uroczystości w rocznicę zbrodni wołyńskiej
6 lipca 2017 w Słupsku, w 74 rocznicę rozpoczęcia przez nacjonalistów ukraińskich, eksterminacji Polaków zamieszkałych we wschodniej Polsce Polaków, Żydów i innych mniejszości narodowych, o godzinie 18.00, w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego odprawiona została msza święta w intencji pomordowanych na Wołyniu.
 Po mszy na Starym Cmentarzu Komunalnym, przy Pomniku Wołyńskim, upamiętniającym fakt ludobójstwa na tamtych terenach, odbyła się uroczystość rocznicowa.
W uroczystości wzięli udział: Przewodnicząca Rady Miasta Beata Chrzanowska, Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka i Pan Marak Biernacki, wojsko: posterunek honorowy wystawiony przez 7 Brygadę Obrony Wybrzeża, delegacje organizacji politycznych oraz stowarzyszeń kombatanckich zrzeszających swoich członków ze Słupska i najbliższych okolic, poczty sztandarowe oraz delegacje związków i stowarzyszeń funkcjonujących na Ziemi Słupskiej.
Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Prezes Oddziału Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Pan por. w st. spocz. Zbigniew Has.
Modlitwę odmówił kapelan słupskiego garnizonu ks. kpt. mgr Bolesław Leszczyński.
Krótkie okolicznościowe wystąpienia wygłosił: Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Pan Marek Biernacki.
Po wystąpieniach przybyłe na uroczystość delegację złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod Pomnikiem Wołyńskim.
W uroczystości uczestniczyły miedzy innymi delegacje: Związku Żołnierzy WP pod kierownictwem Prezesa Zarządu Rejonowego w Słupsku ppłk. Romualda Detmera oraz Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Porozumiewawczego płk dypl. Jana Karasia.
Poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, wystawiło Koło nr 1 ze Słupska, w składzie: st. chor. szt. Henryk Błaszkiewicz, mł. chor. Henryk Wagerman, a sztandarowym był chor. Ryszard Wilkowski.
Pięknym obrazem zmiany pokoleniowej w kontynuowaniu etosu służby wojskowej jest fakt, że sztandarowym, w uczestniczącym również w uroczystości poczcie sztandarowym 7 Brygady Obrony Wybrzeża, był sierż. Przemysław Wilkowski, syn naszego kolegi, pełniący aktualnie czynną służbę wojskową (zdjęcie po lewej).
 „Historycy polscy i ukraińscy spierają się o Zbrodnię Wołyńską. Niejednokrotnie nie ma zgody co do podstawowych faktów – takich jak np. liczba ofiar. W różny sposób opisywane i oceniane są motywy zarówno Polaków, jak Ukraińców. Polscy i ukraińscy autorzy inaczej wreszcie postrzegają wpływ Niemców i Sowietów na to, co w czasie II wojny światowej działo się na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
Antypolskie wystąpienia podziemia banderowskiego w czasie II wojny światowej oraz wywołany przez nie w dużym stopniu polski odwet to bez wątpienia najkrwawszy okres w dziejach konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40. ubiegłego stulecia. Używamy pojęcia „konflikt”, gdyż w tym czasie mieliśmy do czynienia z ewidentnym polsko-ukraińskim antagonizmem i walką o ziemię toczoną między współobywatelami jednego państwa (II Rzeczypospolitej). Jest to jeden z terminów używanych do opisania tego, co się wydarzyło między Polakami a Ukraińcami w okresie wojny.
Pod nazwą „antypolska akcja” sprawcy – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) – skrywali we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej. Banderowcy przeprowadzili ją w latach 1943–1945 na spornych terenach Wołynia, Galicji Wschodniej oraz południowo-wschodniej Lubelszczyzny (Chełmszczyzny), uznanych przez nich za „etnograficznie ukraińskie”. W polskiej historiografii do opisu tej zbrodni przyjęła się nazwa rzezi wołyńsko-galicyjskiej. Zachowujemy tę nazwę mając jednak na uwadze, iż w świetle prowadzonych badań „antypolska akcja” OUN-B i UPA zakończyła się na Chełmszczyźnie, która, jak wiadomo, nie była częścią Wołynia ani Galicji Wschodniej. Jak złożone jest to zagadnienie, świadczy chociażby aktualny stan polsko-ukraińskiej debaty historycznej na ten temat. Podgrzewa ją nieustannie równoległa dyskusja o charakterze publicystycznym, której często towarzyszą negatywne emocje. Echa tamtych tragicznych wydarzeń miały i nadal mają istotny wpływ na decyzje polityczne w Polsce i na Ukrainie, dotyczące kwestii upamiętniania ofiar, wpisując się w polsko-ukraiński konflikt pamięci.
Prokuratorzy pionu śledczego IPN prowadzą obecnie śledztwa w sprawie zbrodni nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich. Są one kwalifikowane jako zbrodnia ludobójstwa. Podstawą prawną tych śledztw jest art. 118 § 1 kodeksu karnego z 1997 r., który wprowadził do polskiego prawa wewnętrznego pojęcie ludobójstwa. Zgodnie z konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. definiowane jest ono jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich”. W nauce polskiej Zbrodnia Wołyńska jest też określana mianem ludobójczej czystki etnicznej, zbrodni lub rzezi wołyńskiej (bądź wołyńsko-galicyjskiej).” 1)
 1)  Wykorzystano materiały ze strony http://www.zbrodniawolynska.pl/.Tekst: Jan Karaś.
Foto: Ryszard Ferdyn i Andrzej Kowalewski

 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 62 odwiedzający (232 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=