Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  X Rejon. Zjazd Deleg.
 
Materiały przygotowane na X Rejonowy Zjazd Delegatów Rejonu Słupskiego
 


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU REJONOWEGO
za kadencję w latach 2013 – 2017,
na X Rejonowy Zjazd Delegatów w Słupsku
w dniu 29 marca 2017 roku

 
Witam serdecznie przybyłych delegatów, gości oraz członków ustępujących władz.
Szanowni goście, drodzy koledzy, od ostatniego Zjazdu minęły cztery lata. Nikt z nas nie przypuszczał jak wiele zmian w tym okresie nastąpi.
Związek nasz zrzesza prawie 13 tysięcy członków. 15 czerwca ubiegłego roku obchodził swoje 35 – lecie. W lutym 2015 roku popadł w niełaskę, gdyż minister obrony Antoni Maciarewicz wypowiedział mu umowę o współpracy. Kolejną szykaną dotyczącą naszego środowiska są prace zmierzające do zmian w ustawie emerytalnej żołnierzy i ich rodzin, które dotkną również wielu spośród członków naszego związku.
Te szykany nie zachwiały naszym związkiem, ale poważnie utrudniły nam realizację celów statutowych, chociażby w działalności proobronnej. Do tej pory, dzięki współpracy z jednostkami wojskowymi, mogliśmy organizować zawody strzeleckie, dziś jest to niemożliwe. Obecnie na takie zawody trzeba wynająć strzelnice, zapłacić za wypożyczenie broni, za amunicję i instruktora. Szykaną jest też usunięcie jednostek organizacyjnych naszego związku z wykorzystywanych do tej pory obiektów wojskowych. Obecnie musimy sobie radzić bez możliwości korzystania z lokali, sal konferencyjnych i innych obiektów administrowanych przez wojsko.
Dlaczego w czasach kiedy w państwie wszystkie siły trzeba kierować do budowania i wzmacniania obronności nasz związek jest odrzucany?
Władze PiS nie ukrywają, że uznają iż nasz związek „ma postkomunistyczny charakter” bo jego członkami są żołnierze (w tym szczególnie oficerowie i generałowie), którzy służyli w LWP i tylko z tego powodu wszelka współpraca jednostek wojskowych z nami jest zabroniona.
Niezależnie od uprzedzeń obecnego kierownictwa MON i niektórych środowisk, my członkowie związku, w większości byli żołnierze, zawsze pozostaniemy wierni naszej Ojczyźnie, zgodnie z składaną przez nas przysięgą wojskową. Boli nas, że związek został odcięty od kontaktów z jednostkami, ale nie oznacza to że nasza działalność została sparaliżowana. 13 tysięcy członków to spore środowisko, rozsiane po całym kraju. Do nas może należeć i emeryt wojskowy i rezerwista, i żołnierz służby czynnej, a także nasze żony, wdowy po żołnierzach, ale i wiele innych osób, sympatyków związku.
W Rejonie Słupskim w 2013 roku, na początku obecnej kadencji władz, Związek nasz liczył 521 członków. W okresie czterech lat do naszych kół wstąpiło 340 nowych członków. Z różnych względów szeregi nasze opuściło 158 członków. Na koniec 2016 roku było w związku w naszym Rejonie 703 członków, a zatem generalnie stan liczbowy naszych szeregów w ciągu 4 lat wzrósł o 162 członków, to jest o 26% w stosunku do stanu z 2013 roku. Jesteśmy jednym z niewielu rejonów i województw, w którym nastąpił w tych latach wzrost szeregów.
W okresie ostatnich czterech lat na wieczną wartę z naszego związku w Rejonie Słupskim odeszło 42 Kolegów, uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy.
Od 2013 Zarząd Rejonowy w Słupsku kieruje działalnością 12 kół, funkcjonujących w 8 garnizonach Słupsk, Redzikowo, Lębork, Ustka, Człuchów, Siemirowice, Czarne i Debrzno. Nowe dwunaste koło powstało 13 września 2013 roku w garnizonie Lębork, jest to Koło nr 12 „Lotników Morskich”, liczące na koniec 2016 roku 36 członków.
 
Szanowni Zebrani, pozwólcie że omówię teraz wybrane problemy działalności merytorycznej prowadzonej w naszym Rejonie w okresie minionej kadencji.
W latach 2013 – 2017 działalność naszą opieraliśmy na Statucie Związku, rocznych planach zamierzeń oraz wytycznych do działalności otrzymywanych z Zarządu Głównego.
Była ona ukierunkowana na realizację Uchwały Programowej IX Rejonowego Zjazdu Delegatów ZŻWP w Słupsku z 2013 roku oraz IX Nadzwyczajnego i X zwyczajnego Krajowych Zjazdów Delegatów. Doskonaliliśmy również nasze działania jako organizacja pożytku publicznego oraz zacieśnialiśmy współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku wojskowym i środowiskach innych służb mundurowych, dowódcami jednostek i instytucji wojskowych oraz władzami lokalnymi i samorządowymi na terenie naszego działania.
Główny wysiłek związku w Rejonie Słupskim skierowany był na dobre funkcjonowanie naszych struktur i sprawną realizację naszych statutowych powinności, a w ostatnim czasie na właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii sprawozdawczo – wyborczej i wyborze do władz w kołach i w rejonie ludzi, którzy są chętni, aktywni i mogą poświęcić swój czas i zdolności pracy na rzecz, zarówno naszego stowarzyszenia jak i całego lokalnego wojskowego środowiska.
Jednym z podstawowych sposobów pracy w Rejonie Słupskim były posiedzenia Zarządu Rejonowego, cztery razu w roku i posiedzenia Prezydium Zarządu odbywane stosownie do potrzeb.
W ich toku omawiane były bieżące sprawy dotyczące naszego środowiska oraz sposoby rozwiązywania powstających problemów. Omawiano na nich bieżącą działalność kół, wskazywano niedociągnięcia i określano zadania na kolejne okresy.
W naszych posiedzeniach uczestniczyli D-ca 7 BOW i Dyrektor WBE z Gdańska, a także członkowie władz samorządowych i przedstawiciele innych stowarzyszeń kombatanckich, regionalnych i mundurowych. Niestety od czasu nowych porządków w MON oficjalne kontakty z przedstawicielami jednostek wojskowych ustały.
Nie będę tu szczegółowo omawiał tematyki spotkań, chcę jednak podkreślić, że były one owocne, a podejmowane decyzje były racjonalne. Bieżące utrzymywanie kontaktów z władzami wojskowymi i samorządowymi, w wielu sprawach dla Naszego Związku było bardzo cenne, ponieważ dzięki temu łatwiej rozumiano nasze potrzeby i nie odmawiano pomocy, kiedy o nią prosiliśmy.
Rozpoczynając kadencję postawiliśmy przed sobą zadanie wprowadzenia do Naszej działalności merytorycznej bardziej skutecznych i atrakcyjnych dla naszych członków form pracy.
Realizując ten program, w minionej kadencji w rejonie słupskim zrealizowano min. następujące przedsięwzięcia:
1.        Pozyskano i uroczyście wręczono, w dniu 15 sierpnia 2013 r., nowy sztandar Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku, ufundowany przez członków Związku oraz społeczeństwo Ziemi Słupskiej.
2.        Zarząd Rejonowy zorganizował bądź współorganizował przedsięwzięcia mające na celu integrowanie środowiska wojskowego, w tym:
 • Cztery „Weekendy weterana i rezerwisty” połączone ze „Spotkaniami Sympatyków 36 Pułku Artylerii” w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym w Jarosławcu – co roku uczestniczyło w nich po około 150 osób,
 • Cztery “Integracyjne spotkania członków Związku” w Słupsku, z okazji kolejnych jubileuszy utworzenia naszego związku, w których uczestniczyło corocznie 300 do 400 osób.
Pierwsze dwa lata tej kadencji organizowaliśmy je w obiektach SOSiR Parku Kultury i Wypoczynku, a ostatnie dwa lata w „Czarnym Kocie” w Lasku Północnym, który uznaliśmy, że bardziej nadaje się na zorganizowanie takiej imprezy,
 • Zarząd Rejonowy był organizatorem, współorganizatorem bądź uczestnikiem wycieczek krajoznawczo – historycznych do:
  • Kołobrzegu (zwiedzanie zabytków miasta, muzeum oręża polskiego, cmentarz wojenny) i Dobrzyc (ogrody tematyczne „Hortulus”),
  • Malborka. Zwiedzaliśmy zamek i 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego (piknik Lotniczy) oraz do Gdańska na Westerplatte, gdzie oddaliśmy hołd obrońcom tej placówki,
  • Portu Wojennego w Gdyni, 3 Flotylla Okrętów,
  • Darłówka (zwiedzenie drugiego lotniska 44 Bazy Lotnictwa Morskiego oraz Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych) – organizowało Koło nr 12,
  • ponadto członkowie związku uczestniczyli w integracyjnej wycieczce zagranicznej, zorganizowanej 14 -17 maja 2015 r. przez Kluby Wojskowe z Trzebiatowa i Słupska na Litwę (Wilno, Kowno, Troki, Ponary i Puńsk), 
  • Podborsko k. Białogardu – zwiedzenie magazynów, w których jednostki radzieckie przechowywały ładunki jądrowe min. do naszych rakiet i haubic,
  • Krojanty – w celu obejrzenia odtworzonej Szarży Polskiej Kawalerii z 1939 roku
  • Radomia - w celu obejrzenia organizowanego tam Air Show,
 • Cztery razy zorganizowano zawody wędkarskie (w Słupsku i Czarnem) – uczestniczyło w nich corocznie po około 30 – 35 osób, (w tym roku odpowiedzialnym za ich zorganizowanie jest Koło nr 7 w Cewicach),
 • Planowaliśmy corocznie organizować zawody sportowo-obronne na szczeblu Rejonu Słupskiego, ale przeprowadzono tylko trzy edycje (nie odbyły się w 2016 roku z uwagi na brak zabezpieczenia ze strony 7 BOW i 6 WOG – ze względów wszystkim wiadomych).
Uczestniczyło w nich corocznie od 21 do 25 zespołów strzeleckich (zespoły kół związku, zespoły innych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń służb mundurowych oraz  zespoły z jednostek samorządu terytorialnego),
 • Corocznie organizowano spotkania opłatkowe wspólnie z 7 BOW, z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli regionalnych władz samorządowych, dowództw i kadry jednostek wojskowych, przedstawicieli związków i stowarzyszeń służb mundurowych oraz organizacji kombatanckich i inwalidów wojennych.
Spotkania odbywały się corocznie zarówno na szczeblu Zarządu Rejonowego jak i w poszczególnych Kołach.
Niestety w 2016 roku spotkanie takie byliśmy zmuszeni zorganizować już nie na terenie jednostki wojskowej i bez udziału kadry 7 BOW.
3.        Koła organizowały także swoje spotkania środowiskowe z okazji świąt państwowych, rocznic historycznych, w tym min. rocznicy powstania 7 Dywizji Desantowej, Dnia Kobiet, Święta Morza, Dnia Lotnictwa, itp.
4.        Dwa koła zorganizowały swoje zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, o puchary prezesów kół (Koło nr 2 „Czarne Berety” ze Słupska oraz Koło nr 11 z Człuchowa).
5.        Członkowie Koła Nr 4 z Redzikowa wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 28 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz Aeroklubu Słupskiego, a także władzami samorządowymi Gminy Słupsk uczestniczyli w organizacji dorocznych pikników lotniczych dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Słupsk, z konkursami dla młodzieży oraz przedsięwzięciami rekreacyjno – kulturalnymi na obiektach Aeroklubu Słupskiego.
6.        Również Koło Nr 4 w Redzikowie wspólnie z Pomorskim Stowarzyszeniem Pilotów Wojskowych i Stowarzyszeniem Przyjaciół 28 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz Aeroklubu Słupskiego, a także władzami samorządowymi Gminy Słupsk zorganizowało przeniesienie samolotów - pomników z terenu lotniska na „plac wystawę” na Osiedlu Redzikowo, gdzie prezentowane są obecnie 4 samoloty. Trwają również prace zmierzające do zorganizowania Muzeum Lotnictwa w Szkole Podstawowej w Redzikowie.
7.        Koło nr 8 w Debrznie było głównym inicjatorem i realizatorem zagospodarowania „Placu Lotników Polskich” w Debrznie, jako byłym garnizonie lotniczym. Pozyskano i odremontowano samoloty, które stanęły na głównym placu miasta jako pomniki oraz uporządkowano i zagospodarowano ten plac, stanowiący dzisiaj miejsce spacerów i wypoczynku mieszkańców. Trwają również dalsze prace by i w tym garnizonie powstało Muzeum Lotnictwa, bo jest tam jeszcze duże środowisko wojskowe związane z tradycjami lotniczymi.
8.        Koła nr 7 z Cewic i 12 z Lęborka z własnych środków oraz składek dobrowolnych członków tych kół, a także przy wsparciu Zarządu Rejonowego, dokonały renowacji trzech zaniedbanych nagrobków byłych żołnierzy 44 Bazy Lotnictwa MW na Cmentarzach w Cewicach i Siemirowicach. Z uwagi na brak rodzin w tych miejscowościach, nie miał się kto zaopiekować tymi grobami.
9.        W ramach akcji pamiętajmy o naszej historii Koło nr 5 w Ustce przeprowadziło prelekcje i wystawy o życiu Polaków zesłanych na Syberię, Ponadto do Muzeum II Wojny Światowej przekazano pamiątki i modele obiektów dokumentujące życie Zesłańców Sybiru. Głównym organizatorem i prelegentem na tych spotkaniach jest Kolega Płk Tadeusz Konopacki – wielki pasjonat modelarstwa, jeden z Zesłańców Sybiru.
10.     Zarząd Rejonowy oraz wszystkie koła w Święto Zmarłych, uczestniczą w akcji stawiania zniczy na grobach byłych członków Związku Żołnierzy WP w Rejonie Słupskim.
11.     W naszej codziennej działalności szczególną uwagę zwracamy na Kolegów, którzy z powodu choroby wymagają opieki i pomocy. Organizacją tej działalności z pełnym oddaniem i poświęceniem zajmował się kolega Teofil Przysowa, a w ubiegłym roku dołączył do niego kolega Zbysław Kenewko.
Nieocenioną pomocą dla części emerytów i rencistów są zapomogi pieniężne i zwrot kosztów leczenia realizowane przez WBE. Pomocą przy sporządzaniu wniosków przez naszych emerytów i rencistów o zapomogi kierowane do Wojskowego Biura Emerytalnego oraz do Fundacji Pomocy Emerytom Wojskowym udzielają ci dwaj koledzy.  
Corocznie jest udzielanych około 400 takich porad.
Ponadto organizator opieki specjalnej prowadzi ewidencję osób objętych opieką paliatywną. W poszczególnych latach osób takich było:
-         26 - w 2013 r.,
-         21 - w 2014 r.,
-         22 - w 2015 r.,
-         15 - w 2016 r.
12.     Jako jedyna chyba w Polsce związkowa organizacja terenowa umożliwiliśmy grupowe ubezpieczenie członków Związku w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń, w programie PZU Życie SA – ZR ZŻWP w Słupsku. Z tej formy ubezpieczenia korzystało:
-         w 2013 -  133 kolegów w Słupsku i 31 w Ustce,
-         w 2014 – 166 w Słupsku i 35 w Ustce,
-         w 2015 – 211 w Słupsku i 34 w Ustce,
-         w 2016 – 269 w Słupsku.
W 2016 - 34 ubezpieczonych członków Koła nr 5 w Ustce musiał przejąć do ubezpieczenia Zarząd Rejonowy w Słupsku, ponieważ pracująca w 6 Wojskowym Oddziale Gospodarczym i jednocześnie ajentka PZU, w konsekwencji szykan MON w stosunku do naszego Związku, dostała polecenie zaprzestania obsługi ubezpieczeniowej naszych członków.
W wyniku działań i wysiłków Zarządu Rejonowego w Słupsku obecnie ubezpieczeniem grupowym są objęte osoby do 69 roku życia, a na specjalne wnioski ubezpieczenie to może być przedłużone nawet do 75 roku życia.
13.     Kontynuowano współpracę i współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami służb mundurowych w ramach Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, którego oprócz naszego Związku należą stowarzyszenia policyjne, służby więziennej, pożarnictwa RP, kombatanci Misji Pokojowych ONZ i piloci wojskowi. Przewodniczącym tego Porozumienia jest nasz kolega Wiceprezes ZR płk Jan Karaś.
14.     Prowadzono intensywne działania zmierzające do rozpropagowania, zarówno w środowisku wojskowym jak i cywilnym Rejonu Słupskiego, idei kultywowanych w naszym Związku jak i samego Związku. Celem tego działania było stworzenie warunków do wzrostu szeregów Związku, jak i zainteresowanie naszą działalnością szerszych środowisk.
15.     W celu podniesienia poziomu organizacyjnej działalności kół Rejonu Słupskiego od czterech lat prowadzimy konkurs kół, w którym ocenie podlegają najistotniejsze dziedziny statutowej działalności kół w danym roku, takie jak:
-         płatność składek członkowskich,
-         odpisy 1% podatku na Związek,
-         uczestnictwo i lokata koła w zawodach sportowo – obronnych,
-         liczba nowoprzyjętych członków,
-         organizowanie i uczestnictwo w działalności patriotyczno – obronnej,
-         prenumerata Głosu Weterana i Rezerwisty,
-         dokumentowanie działalności kół w kronikach kół,
-         rzetelność i terminowość działalności sprawozdawczej.
Wnioski z tego konkursu wskazują, że bardzo podniósł się poziom pracy kół w dziedzinach, które są oceniane w konkursie. Coroczna analiza wyników konkursu pozwala nam dokonywać korekt w punktacji bądź wprowadzać do oceny nowe zagadnienia, na które chcemy położyć nacisk w kolejnych latach.
16.     Duże sukcesy odniósł, funkcjonujący przy Zarządzie Rejonowym w Słupsku, Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” im. ppłk Lek. Stanisława Szarmacha. Jego działalność szkoleniowa oraz koncertowo – patriotyczna zaowocowała wieloma sukcesami:
-         Zespół zdobył „Nagrodę publiczności” w Swietłogorsku w 2009 r., w ramach konkursu Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, wyróżnienie w Mrągowie w 2010 r.,  pierwszą nagrodę w Swietłogorsku w 2011 roku, II nagrodę w Mrągowie w 2012 roku. W 2013 zespół zdobył nagrodę „Grand-Prix” na VII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Swietłogorsku,
-         w 2014 roku Zespół został zaproszony na I Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Mrągowie jako zdobywca Grant Prix Festiwalu z poprzedniego roku i wystąpił w koncercie inauguracyjnym oraz finałowym,
-         I miejsce na „IV Przeglądzie Piosenki Wojskowej” w Koszalinie (startowało 51 wykonawców),
-         III miejsce i nagrodę specjalną Związku Piłsudczyków na „IX Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej – Kosakowo 2015”.,
-         ponadto Zespół wykonywał co roku po około 30 koncertów w ramach zabezpieczenia artystyczno - patriotycznego uroczystości organizowanych z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic historycznych oraz integracyjnych spotkań środowiskowych w Słupsku i w wielu miejscowościach na Ziemi Słupskiej.
17.     Mamy w naszych szeregach dużo aktywistów, którzy nie licząc się z czasem, a często i kosztami niosą pomoc innym. Widzą ich Zarządy Kół, dostrzega to również Zarząd Rejonowy. W ciągu ostatnich 4 lat wielu naszych członków zostało wyróżnionych:
-         mianowaniami na wyższy stopień wojskowy – 4 kolegów,
-         odznaczeniami resortowymi – 12,
-         odznaczeniami związkowymi – 393,
-         6 kolegów zostało wyróżnionych wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZŻWP na szczeblu centralnym, 15 na szczeblu Rejonu Słupskiego.
-         innymi wyróżnieniami – 15.
Łącznie wyróżniono 447 osób.
 
Jak każda organizacja mamy również swoje finanse. Bez pieniędzy ani rusz.
Majątek nasz to głównie składki członkowskie, zbierane corocznie według zasad ustalonych stosownymi wytycznymi Zarządu Głównego. Część składek zbieranych przez skarbników kół jest odsyłanych do Zarządu Rejonowego, który z tego połowę przekazuje do na potrzeby Zarządu Głównego, a reszta pozostaje w dyspozycji kół i jest wykorzystywana zgodnie z potrzebami i preliminarzem uchwalanym przez poszczególne koła.
Środki finansowe gromadzone w Zarządzie Rejonowym składają się głównie z wpłaconych przez koła części składek, ale również z 1% odpisu podatkowego na nasz Związek (z czego 70% wraca do nas) i niekiedy z dotacji zdobywanych przez Zarząd Rejonowy jako organizację pożytku publicznego, w ramach realizacji zadań publicznych.
Środki te wydawane są również zgodnie z przyjętym preliminarzem wydatków, który obejmie przede wszystkim:
-         opłaty za użytkowanie lokalu biura Zarządu,
-         zakup materiałów biurowych,
-         pokrycie kosztów przejazdów służbowych,
-         opłaty przesyłek pocztowych,
-         zakup kwiatów z okazji uroczystości państwowych z udziałem członków Zarządu oraz w razie pogrzebów,
-         zapłacenie za wyróżnienia związkowe, o które występuje Zarząd Rejonowy,
-         nagrody dla najlepszych kół ustalane w corocznym konkursie kół,
-         dopłaty na pokrycie kosztów imprez integracyjnych, nagrody w organizowanych zawodach strzeleckich i wędkarskich oraz na pokrycie innych kosztów niezaplanowanych, które wynikną w toku bieżącego działania.
Dyscyplina opłacania składek członkowskich w ostatnim okresie znacznie się poprawiła, ale w niektórych kołach jest z tym jeszcze problem. Prezesom i skarbnikom kół, w których jest dobrze należą się słowa uznania i podziękowania, natomiast koła, które w swoich sprawozdaniach wykazały pozycję o niezapłaconych składkach muszą z tym coś zrobić.
 
Szanowni goście, drodzy delegaci!
Teraz chciałbym zwrócić waszą uwagę na fakt, że jak wszyscy obserwujemy w Polsce mamy ostatnio kryzys demokracji. Tak diagnozują to najtęższe umysły w kraju, z wyjątkiem oczywiście tych, którzy reprezentują partię rządzącą.
PiS wygrał wybory obiecując dobrą zmianę. Obiecał reprezentowanie przez władzę  interesów szarego obywatela, obiecał „uczynić Polskę znowu wielką”. Wyborcza retoryka PiS mówiła o kraju w ruinie, eksploatowanym przez skorumpowane elity, kraju wykorzystywanym przez obce państwa, gnębionym przez mityczny „układ”. Mówiono o konieczności powstania z kolan przed dyktatem krajów starej unii itp.
Pozory normalności i umiarkowania ulotniły się zaraz po wygranych wyborach.
PiS na czele z Prezesem Kaczyńskim, zainicjowało blitzkrieg, przejmując „totalną kontrolę nad strukturami państwa – w bezprecedensowym wymiarze. Państwowe programy informacyjne wypełniono dziennikarzami prezentującymi tendencyjny, propisowski obraz rzeczywistości.
Władzę nad prokuraturą przejął Ziobro, sądy są paraliżowane, spółki państwowe wypełnione swoimi, Trybunał Konstytucyjny zamieniono w impotenta.
Politycy PiS-u deligitymizują opozycję. Zapowiadane zaraz po wygranych wyborach przez Kaczyńskiego pojednanie narodowe, zaowocowało bezprecedensową polaryzacją sceny politycznej. Kaczyński mówi teraz o Polakach, którzy nie głosowali na PiS, że są drugiego sortu; po okupacji parlamentu przez opozycję oskarżył ją o próbę zamachu stanu.
Każde wydarzenie partia rządząca przedstawia w barwach czarno – białych; sojusznicy są zawsze dobrzy; przeciwnicy – źli. Wielkie masowe protesty społeczne są finansowane przez siły,  które utraciły władzę, ale nie chcą jej oddać.
Statystyczne badania poparcia poszczególnych partii wskazują jednak, że PiS ma wciąż wysokie poparcie, co wskazuje, że w naszym kraju ukształtował się twardy segment prawicowych wyborców o mentalności kiboli, którzy automatycznie odrzucają, bez próby zastanowienia się, jakiekolwiek logiczne racje, które są nie po ich myśli.
 
Jeśli chodzi o bliższe nam sprawy to sytuacja w resorcie obrony narodowej jest podobna. Maciarewicz i jego zausznicy wprowadzają wielkie zamieszanie zarówno w ministerstwie jak i w siłach zbrojnych. Ocenia się, że ten pan, wraz ekipą swoich zauszników, są największymi szkodnikami, osłabiającymi polską obronność.
Wszelkie plany dotyczące rozwoju sił zbrojnych są wywracane do góry nogami, prace związane z wyposażaniem wojsk w nowy sprzęt przerywane, a nowe pomysły ministra tylko się zapowiada, a niewiele się robi.
Jeśli chodzi o decyzje i fakty, które wchodzą w życie to tylko te związane z dewastacją sił zbrojnych i całego środowiska wojskowego. Od objęcia władzy przez pana Maciarewicza, z uwagi na sposób sprawowania tej władzy, odeszło z wojska 26 generałów i ponad 250 pułkowników, najbardziej doświadczona kadra, z najwyższych stanowisk, które stanowią o gotowości i sprawności armii.
Nie szanuje się godności i honoru munduru wojskowego. Decyzje kadrowe w stosunku do oficerów są podejmowane bez wiedzy ich przełożonych, przez osoby nieuprawnione, wbrew procedurom i kompetencjom i w sposób urągający przyzwoitości.
 
Jak w tej sytuacji ogólnej ma zachować się i działać nasz Związek. Na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć częściowo my dzisiaj jeśli chodzi o Rejon Słupski, a generalną strategię Związku należy wypracować w ramach obrad XI Krajowego Zjazdu Delegatów, który ma się odbyć w czerwcu.
Uważam, że oprócz prowadzenia naszej normalnej statutowej działalności w sposób dotychczasowy, który należy jedynie doskonalić i usprawniać, powinniśmy mieś na uwadze następujące kwestie:
-         nie możemy zostawić bez pomocy kolegów, którzy w ramach szykan ze strony obecnej władzy i zmian w przepisach emerytalnych, utracą całkowicie lub częściowo należne im świadczenia emerytalne i rentowe. Związek nasz musi ich wesprzeć w walce o swoje prawa w sądach na wszystkich szczeblach. Tutaj należy włączyć się w działalność, współpracować i korzystać z doświadczeń Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, która w tym względzie dużo już zrobiła, dokonując analiz związanych w wejściem w życie „emerytalnej ustawy policyjnej”,
-         przewidzieć już zawczasu kroki jakie należy podjąć w razie ewentualnego przejęcia władzy przez nieprzychylne nam środowiska w następnych wyborach samorządowych i na szczeblu kraju. W razie takiego wariantu możemy mieć trudności w korzystaniu z pomieszczeń należących do samorządu terytorialnego, które teraz wykorzystujemy. Zarząd przewiduje rozważenie wariantu zakupu na własność jakiegoś niedrogiego lokalu w Słupsku, ale nie wiemy jeszcze czy będzie nas na to stać i czy uzyskamy akceptację słupskich kół, które też musiałyby w tych kosztach też partycypować, bo też będą z nich korzystać.
Zbliżając się do końca mojego wystąpienia chcę wyrazić najserdeczniejsze podziękowania.
Dziękuję dowódcom wszystkich jednostek i instytucji wojskowych, które dopóki mogły udzielały nam pomocy. Szczególnie dziękuję byłemu dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża Panu płk dypl. Rafałowi Ostrowskiemu oraz jego podwładnym, w tym szczególnie Pani kpt. Karolinie Krzewina –Hyc, która odeszła już na wyższe stanowisko służbowe oraz mjr. Tomaszowi Mielczarkowi. Współpraca z nimi układała nam się nam wręcz wzorowo.
Dziękuję Komendantom WKU w Słupsku Panu ppłk. Ireneuszowi Żarkowskiemu i w Człuchowie ppłk. Ireneuszowi Stosikowi, którzy zawsze nas wspierali w potrzebie.
Dziękuję władzom samorządowym w miejscowościach, w których funkcjonują nasze koła, że przejęli nas pod swoje opiekuńcze skrzydła.
Szczególe podziękowania kieruję do Starosty Powiatu Słupskiego Pana Zdzisława Kołodziejskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego Pana płk. Jana Olecha za umożliwienie funkcjonowania naszego biura w obiektach Starostwa. Obecnie funkcjonują w tym lokalu Zarząd Rejonowy oraz koła działające w Słupsku i Redzikowie.
Dziękuję Panu Prezydentowi i władzom Słupska, które również wspierają naszą działalność w miarą swoich możliwości, przyznając dotację na pokrycie części kosztów działalności i funkcjonowania Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy”, a także pozwalają bezpłatnie korzystać z pomieszczeń SCOPiES na ul. Niedziałkowskiego, do odbywania posiedzeń Zarządu Rejonowego oraz zebrań kół, a także pracy Organizatorów Opieki Paliatywnej.
Dziękuję Burmistrzowi Ustki Panu Jackowi Graczykowi oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Panu Grzegorzowi Koskiemu, za opiekę nad Kołom nr 5 i umożliwienie korzystania przez nie z obiektów Urzędu Miejskiego w Ustce oraz Domu Kultury.
Dziękuję Burmistrzowi Lęborka Panu Witoldowi Namyślakowi oraz Staroście Powiatu Lęborskiego Pani Teresie Ossowska-Szarej, za pomoc i opiekę kierowaną do naszych kół: nr 6 im. mjr. Sucharskiego i 12 „Lotników Morskich”, które prowadzą swoją działalność statutową i funkcjonują w obiektach należących do miasta.
Dziękuję Wójtowi Gminy Cewice Panu Jerzemu Pernalowi, za przygarnięcie pod swoje skrzydła naszego Koło nr 7.
Dziękuję Burmistrzowi Człuchowa Panu Ryszardowi Szybajło, za pomoc i opiekę kierowaną do naszego Koła nr 11, które działa w Człuchowie.
Dziękuję - zarówno Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno Panu Wojciechowi Kallas, Wójtowi Gminy Lipka Panu Przemysławowi Kurdzieko, jak i Staroście Powiatu Złotowskiego Panu Ryszardowi Goławskiemu - za pomoc, opiekę, wspieranie i współdziałanie z naszym Kołem nr 8, w jego wielkiej działalności związanej zachowaniem pamięci o 50. letnich tradycjach Garnizonu Lotniczego Debrzno.
Dziękuję Wójtowi Gminy Czarne Panu Piotrowi Zabrockiemu, za pomoc i opiekę kierowaną do naszego Koła nr 9, które działa w tym garnizonie.
Dziękuję Wójtowi Gminy Kobylnica Panu Leszkowi Kulińskiemu, który zawsze interesował się naszymi sprawami. Zespół strzelecki jego gminy zawsze uczestniczył w zawodach sportowo – obronnych organizowanych przez nasz Związek, a WZW „Wiarusy” często był zapraszany na imprezy organizowane przez Gminę Kobylnica.
 
Na koniec serdecznie dziękuję prezesom i zarządom kół Rejonu Słupskiego oraz członkom władz Rejonu Słupskiego za zaangażowanie i wielki wkład pracy jaki był ich zasługą w ciągu tej czteroletniej kadencji. Wasza praca i wysiłek przyczyniły się do tego, że Rejon nasz jest postrzegany przez nasze władze centralne jako przodujący w Związku i dobrze rokujący na przyszłość.
 
Kończąc zdaję sobie w pełni sprawę, że nie poruszyłem wielu problemów, które były treścią Naszej działalności, dlatego proszę potraktować Moje wystąpienie jako przyczynek do dyskusji.
Serdecznie dziękuję za uwagę.
 

UCHWAŁA PROGRAMOWA
 
X Rejonowego Zjazdu Delegatów ZŻ WP w Słupsku
z 29 marca 2017 roku
 
Uwzględniając ponad trzydziestopięcioletnie doświadczenia działalności Związku, prowadzonej w trudnych latach transformacji ustrojowej i związanej z nią restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP, oraz nową sytuację, w której postawiło nas kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, a takżeuwzględniając wnioski z uchwał podległych kół, Zjazd uchwala następujące główne założenia programowe na następną kadencję:
Realizując działania statutowe oraz wnioski wynikające z dyskusji plenarnej, X Rejonowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego postanawia, że głównym celem działania Związku w Rejonie Słupskim w nadchodzącej kadencji będzie:
1)       podejmowanie działań i domaganie się zawarowanego w konstytucji prawa do wyrażania opinii w sprawach istotnych dla państwa, społeczeństwa oraz Sił Zbrojnych RP, pomimo nieprzyjaznego a nawet wręcz wrogiego stosunku władz Ministerstwa Obrony Narodowej do naszego Związku.
Należy podejmować także wszelkie, dopuszczalne prawem, działania mające na celu obronę godności i honoru  dobrego imienia byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin.
2)       podejmowanie działań związanych z integrowaniem środowisk wojska, obroną praw i interesów żołnierzy, poszanowaniem ich godności i honoru oraz należnego miejsca w historii narodu polskiego;
3)       pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa poprzez uczestnictwo ogniw Związku w życiu społeczności i samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych;
4)       integrowanie środowisk byłych żołnierzy, członków ich rodzin, sympatyków, poprzez organizowanie różnorodnych form zawodów, rekreacji i wypoczynku;
5)       promowanie wszelkich działań służących pozyskiwaniu nowych członków Związku;
6)       organizowania opieki zdrowotnej i paliatywnej, wolontariatu i koleżeńskiej samopomocy dla osób chorych i niedołężnych, a także udzielania pomocy socjalnej dla osób jej potrzebujących;
7)       podejmowanie inicjatyw i organizowanie spotkań ze środowiskami weteranów i żołnierzy poszkodowanych w związku ze służbą wojskową oraz z rodzinami żołnierzy, którzy ponieśli śmierć;
8)       dokonanie realnej oceny sprawności organizacyjnej i kondycji finansowej kół i Zarządu Rejonowego, weryfikacja przynależności i aktywności członków kół;
9)       zaktywizowanie działań związanych z efektywną komunikacją wewnętrzną między ogniwami i instancjami Związku, poprzez wykorzystanie środków medialnej komunikacji i poczty elektronicznej.
Powyższe cele osiągnąć poprzez realizację zadań w obszarach:
I.W zakresie działalności organizacyjnej:
1)       podejmować działania zmierzające do zwiększenia efektywności funkcjonowania struktur Związku w zakresie kierowania i zarządzania min. poprzez kontynuowanie konkursowego współzawodnictwa kół w ramach którego dokonywać systematycznej analizy i oceny sprawności funkcjonowania pod kątem ich aktywności organizacyjnej i kondycji finansowej;
1)       usprawniać przepływ informacji pomiędzy strukturami i organizacyjnymi Związku, dostosowując formy organizacyjne do zmieniających się warunków działania;
2)       popularyzować działalność organizacyjną pobudzającą kreatywność członków Związku, jak też propagowanie jego działalności w Siłach Zbrojnych RP i w społeczeństwie, ze szczególnym odniesieniem do bieżących problemów wojska i zainteresowań młodego pokolenia.
3)       podejmować efektywne działania na rzecz pozyskania nowych członków poprzez kontynuowanie i rozszerzanie grupowego ubezpieczenia na życie, różnorodne działania integracyjne i spotkania byłych żołnierzy zawodowych z żołnierzami w służbie;
4)       wspierać i propagować w środowiskach Związku działania i postanowienia „Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP” i Słupskiego Porozumienia Zawiązków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych;
5)       inspirować i mobilizować naszych Kolegów do współdziałania z organizacjami społecznymi i samorządami terenowymi w sprawowaniu opieki nad grobami zmarłych członków Związku i miejscami pamięci narodowej;
6)       przestrzegać dyscypliny opłacania składek członkowskich i w tym celu dokonać analizy stanu osobowego pod kątem wywiązywania się z obowiązku statutowego oraz zobligować zarządy kół do korzystania, w szczególnych przypadkach socjalno - zdrowotnych, z możliwości stosowania statutowych ulg bądź zwolnienia poszczególnych członków z opłaty części składki na potrzeby koła.
7)       zwiększyć zaangażowanie w akcję informacyjną, mającej na celu uświadomienie członkom Związku wielkiej wartości posiadania własnego, niezależnego pisma jakim jest „Głos Weterana i Rezerwisty” i propagować zwiększenie czytelnictwa tego czasopisma.
8)       kontynuować wypracowane oraz poszukiwać nowych sposobów pozyskiwania dla Związku 1 % podatku przeznaczanego na realizację celów statutowych.
9)       podejmować działania zmierzające do pozyskania majątku trwałego na rzecz naszego Stowarzyszenia;
10)          wspierać w walce o swoje prawa w sądach na wszystkich szczeblach kolegów, którzy w ramach szykan ze strony obecnej władzy i zmian w przepisach emerytalnych, utracą całkowicie lub częściowo należne im świadczenia emerytalne i rentowe. Włączyć się w działalność, współpracować i korzystać z doświadczeń Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, która przoduje w dokonywaniu analiz prawnych możliwości związanych z wejściem w życie „emerytalnej ustawy policyjnej”.
11)          dokonać analiz i przyjąć różne warianty postępowania, aby w razie ewentualnego przejęcia władzy przez nieprzychylne nam środowiska w następnych wyborach samorządowych i na szczeblu kraju, zapobiec sytuacji zaskoczenia nas trudnościami bądź całkowitym brakiem możliwości korzystania z pomieszczeń należących do samorządu terytorialnego, które teraz wykorzystujemy.
Rozważyć wariant zakupu na własność jakiegoś niedrogiego lokalu w Słupsku. Dokonać analizy czy będzie nas na to stać i czy uzyskamy akceptację słupskich kół, które też musiałyby w tych kosztach partycypować, bo też będą korzystać z takiego lokalu.
II. W zakresie działalności socjalno –zdrowotnej:
1)       monitorować potrzeby i zakres opieki zdrowotnej i paliatywnej. W celu uzgadniania wspólnych przedsięwzięć wspomagających opiekę zdrowotną członków Związku, utrzymywać współpracę z Wojskowym Biurem Emerytalnym, Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi NFZ i organami Wojskowej Służby Zdrowia WP;
12)    systematyczne rozpoznawać warunki bytowe i zdrowotne naszych członków i ich rodzin, w miarę potrzeb organizować i udzielać pomocy w pozyskaniu wsparcia z Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku i innych instytucji. Organizować opiekę specjalną dla samotnych i obłożnie chorych w ich miejscach zamieszkania.
13)    wspierać działalność i współdziałać z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
III.W zakresie działalności społecznej, promocji obronności i bezpieczeństwa:
1)       pozyskiwać społeczną akceptację i utrwalać przekonanie w środowisku wojskowym, że Związek jest bazą w zakresie kreowania społecznej akceptacji dla działalności Sił Zbrojnych RP i płaszczyzną do podejmowania działań w obronie interesów całego środowiska wojskowego;
Nie zgadzamy się na narzucanie nam jednego, jedynie słusznego punktu widzenia. Nie zgadzamy się na podział byłych żołnierzy na lepszych i gorszych, na traktowanie nas jako ludzi gorszej kategorii, których można pozbawić praw podmiotowych. Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego chcemy zatem dzielić się naszym doświadczeniem oraz naszymi spostrzeżeniami.
2)       utrzymywać więź z jednostkami oraz instytucjami wojskowymi w naszym rejonie oraz wykorzystywać istniejące możliwości współpracy z nimi w realizacji naszej działalności statutowej. Zadanie to należy realizować w miarę możliwości, pomimo zakazu kontaktów z naszym Związkiem, obowiązujących żołnierzy czynnej służby wojskowej,
3)       kontynuować organizowanie naszego głównego przedsięwzięcia z dziedziny obronności, jakim są związkowe zawody sportowo-obronne. Do udziału w zawodach zapraszać poza członkami Związku przedstawicieli wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, władz administracyjnych i samorządowych. Umacnia to autorytet Związku, podnosi jego znaczenie.
4)       podejmować działania związane z pozyskaniem lobby parlamentarnego przychylnego problemom i potrzebom środowisk wojskowych. Kontynuować spotkania z parlamentarzystami różnych opcji politycznych, prezentując nasze dokonania i społeczną wartość Związku. Utrwalać w świadomości posłów i senatorów pozytywny obraz potencjału wyborczego środowiska byłych żołnierzy;
5)       współdziałać z organami samorządu terytorialnego, włączać się w nurt lokalnych organizacji pozarządowych, wspierać działania i inicjatywy służące społecznościom lokalnym;
6)       podejmować i upowszechniać nowoczesne formy edukacji obronnej społeczeństwa, wspierać organizacje pozarządowe i innych partnerów społecznych w zakresie ogólnopolskich i regionalnych inicjatyw społecznych i obywatelskich na rzecz promocji zagadnień obronności i bezpieczeństwa;
7)       zaktywizować działania w pozyskiwaniu potencjalnych partnerów społecznych i gospodarczych wspierających działania Związku w realizacji działań statutowych;
8)       aktywizować członków Związku do, jak najszerszego uczestnictwa w uroczystościach o charakterze rocznicowym, historycznym, społecznym i patriotycznym na terenie działania.
9)       inspirować i aktywnie rozwijać różnorodne formy życia kulturalno-oświatowego i towarzyskiego poprzez organizowanie imprez integracyjnych, spotkań i podróży wojskowo-historycznych do miejsc pamięci narodowej.
10)           w pełni wykorzystywać możliwości WZW „WIARUSY” w celu propagowania pieśni wojskowych i patriotycznych w środowisku wojskowym i lokalnym, a szczególnie wśród młodzieży.
Zjazd uważa, że przedstawiony program nie wyczerpuje listy przewidywanych do realizacji przedsięwzięć, postulatów i wniosków. Wyżej wymienione i nowe, które w zależności od sytuacji w kraju i dalszych zmian zachodzących w państwie, wojsku i naszym środowisku zostaną sprecyzowane w planie realizacji Uchwały Programowej X Rejonowego Zjazdu Delegatów ZŻ WP w Słupsku oraz w rocznych planach pracy Zarządu Rejonowego ZŻ WP w Słupsku.
X Zjazd Rejonowy Delegatów ZŻ WP w Słupsku, zobowiązuje nowo wybrane władze rejonowe do pełnej realizacji powyższej uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami w  toku kadencji.
 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 54 odwiedzający (88 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=