Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku
  PZU Życie
 

       PZU Zycie SAPROCEDURA PRZYSTĄPIENIA I OBSŁUGI UBEZPIECZENIA

Każdy emerytowany żołnierz chcący przystąpić do ubezpieczenia musi:
-         przystąpić do dowolnego Koła podlegającemu ZR ZŻWP w Słupsku
-         poprawnie wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia, pobraną w siedzibie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku
-         przelewem bankowym do 10-go dnia danego miesiąca opłacić składkę na konto
wskazane przez Związek (numer konta poniżej) i złożyć stałe zlecenie zapłaty
składki z osobistego rachunku ROR.
-         do programu może przystąpić każda osoba należąca do Związku, która nie ukończyła
69 roku życia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miesięczna składka za ubezpieczenie wynosząca 52,- zł winna być przekazane na konto Związku z góry w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc następny.

Składki za ubezpieczenie należy wpłacać na konto: nr :  
67 1940 1076 3007 4204 0000 0000
właściciel konta:
Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku al. H.Sienkiewicza 20/402, 76 – 200 Słupsk.
tytuł płatności:
Ubezpieczenie na życie - Program ZR ZŻWP, Polisa nr 719 391 699,
nazwisko i imię ubezpieczonego, np:
Jan Kowalski

Deklarację wraz z potwierdzeniem stałego zlecenia i pierwszego przelewu, oraz kserokopią legitymacji członkowskiej Związku, należy złożyć w siedzibie Zarządu przy al. H.Sienkiewicza 20/402, we wtorki i środy w godz. 09ºº - 13ºº.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osoba upoważniona do prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem:
Bożena Waniewska tel. kom. 602 441 181 (kontkt najlepiej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania)
Marek Kul   tel. kom. 609 300 572

Do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające rachunki bankowe.
Stałe zlecenie z ROR – u jest jedyną możliwością opłacania składek na ubezpieczenie w Programie dla ZŻWP.

Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w Programie dla ZŻWP znajduje się w dokumentach Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami PZU: 
Marzena Konopacka-Szczerba– tel. kom. 662 167 962
Bartłomiej Stawiarz   – tel. kom. 601 382 606

W sprawie odszkodowań PZU SA Słupsk ul.Deotymy 21

Aby nie utracić świadczeń nabytych w czasie służby wojskowej
wstąp do Związku Żołnierzy WP,
a odzyskasz uprawnienia nabyte w siłach zbrojnych.


Z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) zapoznasz się
klikając na poniższy link:

www.pzu.pl/c/document_library/get_file


Szczególowe warunki ubezpieczenia


POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA
GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE TYP P PLUS
POLISA NR 719391699

Niniejszą polisą PZU Życie SA potwierdza zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.
Określenia, które zostały zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia, używane są w tym dokumencie w takim samym znaczeniu.

UBEZPIECZAJĄCY:
NAZWA
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD REJONOWY
Adres
BOHATERÓW WESTERPLATTE 8, 76-200 SŁUPSK


REGON
000888008 NIP 8392974209Umowa grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus zawarta jest na okres 1 roku, tj. od dnia 1-11-2014 do dnia 31-10-2015, z możliwością przedłużenia na kolejny okres 1 roku zgodnie z warunkami umowy.

Składka przekazywana jest do końca miesiąca, za który jest należna
Zdarzenie
Łączna kwota
świadczenia
do wypłaty za
zdarzenie w zł
śmierć ubezpieczonego  25 200
śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 50 400
śmierć małżonka 10 800
śmierć członka rodziny - rodzica ubezpieczonego, lub rodzica małżonka ubezpieczonego 1 950
śmierć dziecka 2 900
trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (4,2% za 1% uszczerbku na zdrowiu) 378
śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym 86 400
śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 19 000
trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (3,33% za 1% uszcerbku na zdrowiu) 299,70
ciężka choroba w wariancie podstawowym 3 500
ciężka choroba małżonka w wariancie podstawowym 2 000
leczenie szpitalne  
- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) - LSGP 32 - 1%; LPGP 31 - 0,25%
118,75
- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) - LSGP32 - 1%; LPGP - 0,5%) 142,50
- za dzień pobytu spowodowanego wypadkiem przy pracy (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) - LSGP32 - 1%; LPGP - 0,5%) 142,50
- za dzień pobytu w szpitaluspowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w pracy (za pierwsze 14 dniu pierwszego pobytu) - LSGP32 - 1%; LPGP - 0,75%) 166,25
- za dzień pobytu w szpitalu spowodowanem zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) - LSGP32 - 0,5%; LPGP - 0,25%) 71,25
- za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem, który rozpoczął się po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem - LGSP32 - 0,5% 47,50
- z tytułu pobytu na OIT - jednorazowo - LPGP31 - 5% 475
- za dzień rekonwalescencji - LPGP31 - 0,25% 23,75

Zgłoszenie roszczenia do odszkodowanie dokonuje się bezpośrednia w oddziale PZU podając nr Polisy przedstawiając niezbędne dokumenty dla danego roszczenia.

Nie są potrzebne żadne dokumenty z Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku
 


WYKAZ DOKUMENTÓW
NIEZBĘDNYCH DO ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA
W PZU ŻYCIE SA
 
1.       Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia roszczenia w przypadku zdarzeń:
- śmierć ubezpieczonego
- śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
- śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 
Dokumenty podstawowe:
1 odpis skrócony aktu zgonu lub inny dokument potwierdzający śmierć
2. karta zgonu lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci  
3. dokument tożsamości uprawnionego
*    Dokumenty uzupełniające na prośbę PZU Życie SA:  
·         dokumentacja potwierdzająca okoliczności wypadku (nieszczęśliwy wypadek)
·         dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu,
·         dokument potwierdzający stan trzeźwości (w przypadku gdy ubezpieczony kierował jakimkolwiek pojazdem),
·         aktualne badania techniczne lub inny dokumentwarunkujący dopuszczenie do ruchu pojazdu uczestniczącego w wypadku komunikacyjnym (wypadek  komunikacyjny),  
·         dokumentacja potwierdzająca zaistnienie wypadku w pracy, np. protokół powypadkowy,
·         dokumentacja z ZUS  (wypadek przy pracy),
·         odpis skrócony aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość dziecka,
·         zaświadczenie zeszkoły/uczelni dla dzieci w wieku 18-25 lat albo zaświadczenie o niezdolności do pracy,
·         postanowienie sądu oprzysposobieniu dziecka,
·         akt zgonu rodzica i akt małżeństwa pozostałego przy życiu rodzica (osierocenie przez  ubezpieczonego dziecka własnego, a także przysposobionego lub pasierba)
 
II. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia roszczenia w przypadku śmierci osoby współubezpieczonej tj.:
- współmałżonka/rodzica ubezpieczonego/dziecka ubezpieczonego/rodzica współmałżonka/    macochy,   
- ojczyma ubezpieczonego/macochy,   
- ojczyma współmałżonka/ partnera życiowego**/rodzica partnera życiowego**
 
Dokumenty podstawowe:  
1. odpis skrócony aktu zgonu współubezpieczonego,
2. dokument tożsamości uprawnionego,
*    Dokumenty uzupełniające na prośbę PZU Życie SA: 
·         karta zgonu lub inna dokumentacja stwierdzająca przyczynę śmierci (nieszczęśliwy wypadek)
·         odpis skrócony aktu małżeństwa ubezpieczonego ze współmałżonkiem lub oświadczenie o pozostawaniu wzwiązku małżeńskim (śmierć rodzica współmałżonka),  
·         odpis skrócony aktu zgonu biologicznej matki/ojca, odpis skrócony aktu małżeństwa ojczyma/macochy z  biologiczną matką /ojcem (śmierć macochy/ojczyma),
·         odpis skrócony aktu zgonu naturalnego rodzica i odpis skrócony aktu małżeństwa rodzica dziecka z  ubezpieczonym (śmierć pasierba).    
 
III. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia roszczenia w przypadku zdarzeń: urodzenie dziecka/urodzenia martwego dziecka   
Dokumenty podstawowe:  
1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją ”dziecko martwo urodzone”  
2. dokument tożsamości uprawnionego*      
 
IV. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia roszczenia w przypadku zdarzeń: trwały uszczerbek na zdrowiu/zdarzenia medyczne (leczenie szpitalne, operacje chirurgiczne, ciężkie choroby itp. )   
Dokumenty podstawowe:  
1. dokumentacja medyczna potwierdzająca datę i okoliczności nieszczęśliwego wypadku oraz charakter  doznanych obrażeń (trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne uszkodzenie ciała, złamanie kości, trwałe  inwalidztwo),
2. karta informacyjna z pobytu w szpitalu (leczenie szpitalne, leczenie szpitalne Plus),  
3. dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie ciężkiej choroby, np. karta informacyjna z pobytu w  szpitalu, wyniki badań (ciężkie choroby),  
4. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, podczas którego wykonano zabieg operacyjny, lub inna  dokumentacja potwierdzająca przebycie zabiegu operacyjnego (operacje chirurgiczne),  
5. dokumentacja medyczna potwierdzająca leczenie specjalistyczne (leczenie specjalistyczne),
6. dokumentacja potwierdzająca całkowita i trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej  w dowolnym zawodzie oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji (trwała niezdolność),
7. dokument tożsamości uprawnionego
*    Dokumenty uzupełniające na prośbę PZU Życie SA  
·         kopia zwolnienia lekarskiego wydanego przez szpital, w którym odbył się pobyt w szpitalu, albo zaświadczenie  wydane przez ubezpieczającego o pobieraniu zasiłku chorobowego w związku z pobytem ubezpieczonego na  zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital, w którym miała miejsce hospitalizacja (rekonwalescencja),
·         inna dokumentacja potwierdzająca datę /okoliczności wypadku (nieszczęśliwy wypadek),
·         dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu oraz aktualne badanie techniczne lub inny dokument  warunkujący dopuszczenie do ruchu pojazdu uczestniczącego w wypadku (wypadek komunikacyjny),
·         Dokument tożsamości uprawnionego, np. dowód osobisty (emisji od 01.01.2001)/paszport/karta pobytu/prawojazdy(emisji od 01.07.1999)/legitymacja szkolna (dla osób niepełnoletnich). 
** Dotyczy tylko umów, w których funkcjonuje opcja partner życiowy. 
 
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 8 odwiedzający (29 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=