Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  Dom Emeryta Wojskowego
 
Informacje o Domu Emeryta Wojskowego


Dom Emeryta Wojskowego

01-496 Warszawa
ul. Pirenejska 5
tel.: CA 022 685 42 66; 022 685 27 31; 022 685 10 12
CA MON: 852 731; 851 012

Domy Pomocy Społecznej dla Kombatantów na Pomorzu:

Dom Pomocy Społecznej Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. Romera 21/29
71-246 Szczecin
tel.: 091 432 77 60

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" im. Gen. M. Boruty Spiechowicza
ul. Krucza 17
71-747 Szczecin
tel.: 091 455 87 03; 091 455 72 10; 091 455 82 96

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
87-521 Ugoszcz
tel.: 054 280 11 33

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
ul. Szpitalna 5
78-449 Borne Sulinowo
tel>: 094 373 38 80

Przepisy uprawniające do pobytu w Domu Emeryta Wojskowego.

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 206 poz. 1721

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego

(Dz. U. z dnia 21 października 2005 r.)


Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
 

§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   tryb przyjmowania do domu emeryta wojskowego;
  2)   tryb rozpatrywania odwołań;
  3)   zakres świadczonej opieki przez ten dom, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób samotnych w podeszłym wieku.

§ 2. 1. Postępowanie o przyjęcie do domu emeryta wojskowego wszczyna się na wniosek zainteresowanego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia lub brakiem zdolności do samodzielnej egzystencji postępowanie, o którym mowa w ust. 1, wszczyna się na wniosek pełnomocnika zainteresowanego.
3. Zainteresowany lub jego pełnomocnik zgłasza wniosek do dyrektora domu emeryta wojskowego na piśmie.
4. Wniosek powinien zawierać:
  1)   imię i nazwisko zainteresowanego;
  2)   imiona rodziców;
  3)   datę i miejsce urodzenia;
  4)   adres zamieszkania i adres do korespondencji;
  5)   numer PESEL;
  6)   numer NIP;
  7)   podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.

§ 3. Zainteresowany ubiegający się o przyjęcie do domu emeryta wojskowego lub jego pełnomocnik załącza do wniosku następujące dokumenty:
  1)   zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu w tym domu;
  2)   decyzję wojskowego organu emerytalnego ustalającą wysokość emerytury lub renty;
  3)   dokumenty określające wysokość osiąganego dochodu.

§ 4. 1. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia do domu emeryta wojskowego następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora domu emeryta wojskowego.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.

§ 5. 1. Osobom zamieszkującym w domu emeryta wojskowego zapewnia się poczucie bezpieczeństwa osobistego, jak również warunki bytowe i zdrowotne, uwzględniając stopień sprawności psychicznej i fizycznej tych osób oraz prawo do intymnego, godnego życia.
2. Osobom zamieszkującym w domu emeryta wojskowego zapewnia się:
  1)   zakwaterowanie;
  2)   pomieszczenia ogólnego użytku: jadalnię, pokoje dziennego pobytu, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia, kuchenkę pomocniczą, palarnię, pokój gościnny, kaplicę, pomieszczenia sanitarne, gabinet zabiegowo-lekarski;
  3)   całodzienne wyżywienie;
  4)   pomoc ambulatoryjną;
  5)   pomoc w podstawowych czynnościach życiowych;
  6)   pomoc w zakresie utrzymania higieny i czystości;
  7)   bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;
  8)   organizację i umożliwienie udziału w terapii zajęciowej;
  9)   możliwość podnoszenia sprawności i aktywności fizycznej i umysłowej mieszkańców;
  10)  możliwość korzystania z biblioteki oraz prasy codziennej;
  11)  organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udział w imprezach kulturalnych i turystycznych;
  12)  niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
  13)  pogrzeb zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.

§ 6. Mieszkańcy domu emeryta wojskowego mają prawo do organizowania się, w tym także do wyboru rady mieszkańców, w celu reprezentowania swoich interesów. Dyrektor domu emeryta wojskowego zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania rady mieszkańców.

§ 7. Szczegółowe warunki pobytu mieszkańców w domu emeryta wojskowego określa regulamin, przygotowany przez dyrektora domu emeryta wojskowego po zasięgnięciu opinii rady mieszkańców oraz zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

_________
1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085.Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1085
                    
 
                    
                  U S T A W A
               z dnia 6 maja 2005 r.
                    
  o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich
           rodzin oraz niektórych innych ustaw[1]
                    (wyciąg)
                    
                   
8) art. 29 i 30 otrzymują brzmienie:
   "Art. 29. 1. Osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego
oraz członkowie ich rodzin mają prawo do umieszczenia w domu
emeryta wojskowego i odpłatnego w nim przebywania.
2. Do domu emeryta wojskowego nie przyjmuje się osób uzależnionych
od alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających
środków.
3. Miesięczna opłata za pobyt w domu emeryta wojskowego wynosi 400%
najniższej emerytury, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Opłata za pobyt w domu emeryta wojskowego nie może być wyższa
niż 60% miesięcznego dochodu, a w przypadku zamieszkiwania
w domu emeryta wojskowego z rodziną, łączna opłata nie może
przekroczyć 70% wspólnego miesięcznego dochodu tej rodziny.
5. Za dochód, o którym mowa w ust. 4, uważa się kwotę należnego
świadczenia emerytalnego, wraz z uzyskiwanym przychodem z tytułu
działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia,
tryb przyjmowania do domu emeryta wojskowego, tryb rozpatrywania
odwołań oraz zakres świadczonej opieki przez ten dom,
z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób samotnych w podeszłym
wieku.
Art. 30. Uprawnienie przewidziane w art. 29 ust. 1 przysługuje również
osobom pobierającym emeryturę lub rentę na podstawie innych
przepisów, jeżeli ustalono im prawo do emerytury lub renty
przewidzianej w niniejszej ustawie.";

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 52 odwiedzający (84 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=