Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  Socjalne
 
Opieka specjalna (paliatywna):

W Zarządzie Rejonowym w Słupsku odpowiedzialnym za tą problematykę jest:

Organizator Opieki Specjalnej - Zbysław Konewko, tel.  509 040 904.

Od 1.04.2016 r. Organizator Opieki Paliatywnej będzie urzędował w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul Niedziałkowskiego 6 pokój 32
w środy i czwartki w godz. 9.00-13.00.

W Zarządzie można uzyskać szczegółowe informacje  o procedurach występowania  o zapomogi oraz warunkach jakie musi spełniać występujący o zapomogę do Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku.

Sprawę przyznawania zapomóg przez Dyrektora WBE regulują przepisy zawarte w:

I. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (wyciąg)

 Art. 2. W ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie:

1) świadczenia pieniężne:
2) inne świadczenia i uprawnienia:

a) świadczenia socjalne,
b) prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego.

Art. 27.
1. Osobom pobierającym emeryturę, rentę inwalidzką lub rentę rodzinną przysługuje prawo do świadczeń socjalnych z tworzonego na ten cel funduszu socjalnego, po spełnieniu warunków określonych w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Świadczenia socjalne przysługują w przypadku:

­zdarzeń losowych,
­- klęsk żywiołowych lub,
­ - przewlekłej choroby
osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego albo członka jego rodziny oraz
­- z innych przyczyn powodujących pogorszenie warunków materialnych.

3. Świadczenia socjalne przysługują osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, nie przekracza:

- 95% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i, (od 1.03.2019 - 3.135 zł)
­ - 90% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, (od 1.03.2019 - 2.970 zł)
obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapomoga pieniężna może być przyznana mimo przekroczenia poziomu dochodu, o którym mowa w ust. 3.
6. Dziecku pobierającemu rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań służbowych, po ukończeniu 16 roku życia przyznaje się pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki do zakończenia tej nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

  II. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych  oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi (Dz. U. nr 107 z 2009 roku, poz.890) (wyciąg)

 § 5. 1. Świadczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych:

1) zapomogi pieniężnej;
2  zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
3) częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych.

2. Łączna wysokość przyznanych świadczeń socjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty stanowiącej dziesięciokrotność najniższej emerytury.

§ 6. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci, o których mowa w art. 27 ustawy, przyznaje się dwa razy w roku kalendarzowym, w wysokości kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury.

§ 7.1. Świadczenia socjalne przyznaje, na wniosek świadczeniobiorcy, wojskowy organ emerytalny w ramach posiadanych środków na ten cel.

§ 8. 1. Do wniosku świadczeniobiorcy o przyznanie świadczenia dołącza się:

1) zaświadczenie o dochodach świadczeniobiorcy i członków gospodarstwa domowego, o których mowa w § 3;
2) oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, przewlekłą chorobę lub inne wskazane we wniosku przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych.

Druk wniosku o przyznanie zasiłku, kliknij tutaj: wbegdansk.wp.mil.pl/u/pages/atts/2017/12/Wniosek.pdf


   FUNDACJA POMOCY EMERYTOM I RENCISTOM WOJSKOWYM 

   Jeśli świadczeniobiorca przekracza ww dochody może wystąpić o zapomogę do Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
     W tym przypadku należy przedstawić dokumenty, które wysyłamy do Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.
 1.  Własnoręcznie napisaną prośbę (na specjalnym druku) do Fundacji, motywując na jaki cel będzie przyznana zapomoga (tj. trudna sytuacja życiowa, na zakup leków, rehabilitację, na leczenie, sprawy losowe).
 2. Oświadczenie o dochodach własnych i członków rodziny.
 3. Ksero decyzji emerytury (renty) żołnierza zawodowego.
 4. Ksero dochodów żony.
 5. Inne dokumenty (np. wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.)
Członek ZŻWP ww dokumenty przekazuje zarządowi swojego koła, a nie zrzeszony wysyła bezpośrednio do Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.

 CYWILNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ


      Rencista wojskowy pobierający świadczenia z WBE, a posiadający I lub II grupę inwalidzką może także uzyskać pomoc finansową od cywilnych ośrodków pomocy rodzinie.
      Jeżeli ww osoba otrzymała orzeczenie z wojskowej komisji lekarskiej do 1995 r. wówczas jest ono honorowane przez cywilne ośrodki pomocy, natomiast przyznane po 1995 r. należy potwierdzić posiadane orzeczenie przed cywilną komisją lekarską. 

      W tym celu należy pobrać i wypełnić następujące dokumenty:

 1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane na potrzeby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 3. Zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia na posiedzenie składu orzekającego osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Po otrzymaniu potwierdzenia o niepełnosprawności z I lub II grupą inwalidzką można wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej o pomoc:

        Na likwidację barier – dotyczy likwidacji barier architektonicznych ułatwiających poruszanie się po domu, mieszkaniu, np. przebudowa łazienki, budowy podjazdu dla wózka inwalidzkiego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 1. Dokumenty o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zaświadczenie od lekarza specjalisty o rodzaju niepełnosprawności z potwierdzeniem likwidacji barier.
 3. Zaświadczenie potwierdzające o własności domu lub mieszkania.
 4. Wykaz planowanych prac lub urządzeń.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możemy liczyć na 80% zwrotu poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 15 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku . Nie ma tutaj kryteriów dochodowych, a tego typu dofinansowanie przysługuje raz na 3 lata.

     Na turnusy rehabilitacyjne:

Do wniosku dołączamy:

 1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Wniosek od lekarza o skierowaniu na turnus.
 3. Oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie, który nie może przekroczyć 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, a 50%na członka rodziny. Osoby, które przekraczają powyższe kryterium, mają zmniejszane dofinansowanie (to dokładnie oblicza już Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).
Wysokość maksymalnej sumy dofinansowania wynosi:
 • I g. inwalidzka - 27% przeciętnego wynagrodzenia.
 • II gr. Inwalidzka – 25% przeciętnego wynagrodzenia.
 • III gr. inwalidzka – 23% przeciętnego wynagrodzenia.
 • opiekun – 18% przeciętnego wynagrodzenia.
 • dzieci do lat 16 oraz dzieci w wieku 16-24 lata uczące się i nie pracujące otrzymują dofinansowanie jak osoby z I gr. Inwalidzką.

Adresy stron internetowych niektórych ośrodków rehabilitacyjnch:
 1. Jarosławiec "ARKA"  - www.arka.jaroslawiec.pl 
 2. Mielno "ANASTAZJA" - www.anastazja.ta.pl

       Na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny:

Do wniosku dołączamy:

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 2. Kopię zrealizowanego zakupu przedmiotu ortopedycznego potwierdzonego przez świadczeniodawcę oraz fakturę.

W przypadku dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego niezbędne są dokumenty:

 1. Zaświadczenie od lekarza specjalisty.
 2. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiedniej sumy na zakup sprzętu.
 3. Fakturę z nazwą sprzętu i sumę.

Wysokość dofinansowania może wynosić do 60% ceny zakupu, ale nie więcej niż 5 – krotne przeciętne wynagrodzenie. Dofinansowanie przysługuje raz na rok.


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 52 odwiedzający (68 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=