Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  PZU Życie
 

  PZU Życie SA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA I OBSŁUGI UBEZPIECZENIA

Każdy emerytowany żołnierz chcący przystąpić do ubezpieczenia musi:
-         przystąpić do dowolnego Koła podlegającemu ZR ZŻWP w Słupsku
-         poprawnie wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia, pobraną w siedzibie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku
-         przelewem bankowym do 10-go dnia danego miesiąca opłacić składkę na konto
wskazane przez Związek (numer konta poniżej) i złożyć stałe zlecenie zapłaty
składki z osobistego rachunku ROR.
-         do programu może przystąpić każda osoba należąca do Związku, która nie ukończyła
69 roku życia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miesięczna składka za ubezpieczenie wynosząca 52,- zł winna być przekazane na konto Związku z góry w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, za miesiąc następny.

Składki za ubezpieczenie należy wpłacać na konto: nr :  
67 1940 1076 3007 4204 0000 0000
właściciel konta:
Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku al. H.Sienkiewicza 20/402, 76 – 200 Słupsk.
tytuł płatności:
Ubezpieczenie na życie - Program ZR ZŻWP, Polisa nr 719 391 699,
nazwisko i imię ubezpieczonego, np:
Jan Kowalski

Deklarację wraz z potwierdzeniem stałego zlecenia i pierwszego przelewu, oraz kserokopią legitymacji członkowskiej Związku, należy złożyć w siedzibie Zarządu przy al. H.Sienkiewicza 20/402, we wtorki i środy w godz. 09ºº - 13ºº.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osoba upoważniona do prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem:
Bożena Waniewska tel. kom. 602 441 181 (kontkt najlepiej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania)

Do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie osoby posiadające rachunki bankowe.
Stałe zlecenie z ROR – u jest jedyną możliwością opłacania składek na ubezpieczenie w Programie dla ZŻWP.

Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w Programie dla ZŻWP znajduje się w dokumentach Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami PZU: 
Marzena Konopacka-Szczerba– tel. kom. 662 167 962
Bartłomiej Stawiarz   – tel. kom. 601 382 606

W sprawie odszkodowań PZU SA Słupsk ul.Deotymy 21

Aby nie utracić świadczeń nabytych w czasie służby wojskowej
wstąp do Związku Żołnierzy WP,
a odzyskasz uprawnienia nabyte w siłach zbrojnych.


Z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) zapoznasz się
klikając na poniższy link:

www.pzu.pl/c/document_library/get_file


 

WYKAZ DOKUMENTÓW
NIEZBĘDNYCH DO ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA
W PZU ŻYCIE SA
 
1.       Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia roszczenia w przypadku zdarzeń:
- śmierć ubezpieczonego
- śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
- śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy
- śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 
Dokumenty podstawowe:
1 odpis skrócony aktu zgonu lub inny dokument potwierdzający śmierć
2. karta zgonu lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci  
3. dokument tożsamości uprawnionego
*    Dokumenty uzupełniające na prośbę PZU Życie SA:  
·         dokumentacja potwierdzająca okoliczności wypadku (nieszczęśliwy wypadek)
·         dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu,
·         dokument potwierdzający stan trzeźwości (w przypadku gdy ubezpieczony kierował jakimkolwiek pojazdem),
·         aktualne badania techniczne lub inny dokumentwarunkujący dopuszczenie do ruchu pojazdu uczestniczącego w wypadku komunikacyjnym (wypadek  komunikacyjny),  
·         dokumentacja potwierdzająca zaistnienie wypadku w pracy, np. protokół powypadkowy,
·         dokumentacja z ZUS  (wypadek przy pracy),
·         odpis skrócony aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość dziecka,
·         zaświadczenie zeszkoły/uczelni dla dzieci w wieku 18-25 lat albo zaświadczenie o niezdolności do pracy,
·         postanowienie sądu oprzysposobieniu dziecka,
·         akt zgonu rodzica i akt małżeństwa pozostałego przy życiu rodzica (osierocenie przez  ubezpieczonego dziecka własnego, a także przysposobionego lub pasierba)
 
II. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia roszczenia w przypadku śmierci osoby współubezpieczonej tj.:
- współmałżonka/rodzica ubezpieczonego/dziecka ubezpieczonego/rodzica współmałżonka/    macochy,   
- ojczyma ubezpieczonego/macochy,   
- ojczyma współmałżonka/ partnera życiowego**/rodzica partnera życiowego**
 
Dokumenty podstawowe:  
1. odpis skrócony aktu zgonu współubezpieczonego,
2. dokument tożsamości uprawnionego,
*    Dokumenty uzupełniające na prośbę PZU Życie SA: 
·         karta zgonu lub inna dokumentacja stwierdzająca przyczynę śmierci (nieszczęśliwy wypadek)
·         odpis skrócony aktu małżeństwa ubezpieczonego ze współmałżonkiem lub oświadczenie o pozostawaniu wzwiązku małżeńskim (śmierć rodzica współmałżonka),  
·         odpis skrócony aktu zgonu biologicznej matki/ojca, odpis skrócony aktu małżeństwa ojczyma/macochy z  biologiczną matką /ojcem (śmierć macochy/ojczyma),
·         odpis skrócony aktu zgonu naturalnego rodzica i odpis skrócony aktu małżeństwa rodzica dziecka z  ubezpieczonym (śmierć pasierba).    
 
III. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia roszczenia w przypadku zdarzeń: urodzenie dziecka/urodzenia martwego dziecka   
Dokumenty podstawowe:  
1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją ”dziecko martwo urodzone”  
2. dokument tożsamości uprawnionego*      
 
IV. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia roszczenia w przypadku zdarzeń: trwały uszczerbek na zdrowiu/zdarzenia medyczne (leczenie szpitalne, operacje chirurgiczne, ciężkie choroby itp. )   
Dokumenty podstawowe:  
1. dokumentacja medyczna potwierdzająca datę i okoliczności nieszczęśliwego wypadku oraz charakter  doznanych obrażeń (trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne uszkodzenie ciała, złamanie kości, trwałe  inwalidztwo),
2. karta informacyjna z pobytu w szpitalu (leczenie szpitalne, leczenie szpitalne Plus),  
3. dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie ciężkiej choroby, np. karta informacyjna z pobytu w  szpitalu, wyniki badań (ciężkie choroby),  
4. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, podczas którego wykonano zabieg operacyjny, lub inna  dokumentacja potwierdzająca przebycie zabiegu operacyjnego (operacje chirurgiczne),  
5. dokumentacja medyczna potwierdzająca leczenie specjalistyczne (leczenie specjalistyczne),
6. dokumentacja potwierdzająca całkowita i trwałą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej  w dowolnym zawodzie oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji (trwała niezdolność),
7. dokument tożsamości uprawnionego
*    Dokumenty uzupełniające na prośbę PZU Życie SA  
·         kopia zwolnienia lekarskiego wydanego przez szpital, w którym odbył się pobyt w szpitalu, albo zaświadczenie  wydane przez ubezpieczającego o pobieraniu zasiłku chorobowego w związku z pobytem ubezpieczonego na  zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital, w którym miała miejsce hospitalizacja (rekonwalescencja),
·         inna dokumentacja potwierdzająca datę /okoliczności wypadku (nieszczęśliwy wypadek),
·         dokument upoważniający do prowadzenia pojazdu oraz aktualne badanie techniczne lub inny dokument  warunkujący dopuszczenie do ruchu pojazdu uczestniczącego w wypadku (wypadek komunikacyjny),
·         Dokument tożsamości uprawnionego, np. dowód osobisty (emisji od 01.01.2001)/paszport/karta pobytu/prawojazdy(emisji od 01.07.1999)/legitymacja szkolna (dla osób niepełnoletnich). 
** Dotyczy tylko umów, w których funkcjonuje opcja partner życiowy. 
 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 52 odwiedzający (73 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=