Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku, KRS 0000141267
  Historia Związku
 
Tworzenie się Naszego Związku działo się na przełomie lat 70/80, kiedy to w całym kraju zachodziły burzliwe przemiany w życiu społecznym i politycznym. Poszczególne grupy społeczne dążyły do upodmiotowienia się i integrowały w celu artykułowania i obrony swoich interesów. W tym czasie w środowisku wojskowym zaznaczył się wzrost liczby osób, którzy po zakończeniu służby wojskowej przechodzili na emeryturę, rentę lub po prostu do rezerwy. Zaistniała zatem potrzeba stworzenia warunków do organizowania i integrowania się, tego z roku na rok powiększającego się grona byłych żołnierzy zawodowych.
Podobnie jak w całym kraju, tak i w województwie słupskim, na bazie kół oficerów rezerwy LOK powstawały grupy inicjatywne, skupiające kolegów rezerwistów i weteranów Wojska Polskiego, tworząc zalążki przyszłej organizacji o charakterze patriotyczno - społecznym.
Chęć społecznego działania spowodowała, że koledzy: płk rez. Józef Jeż, płk rez. Czesław Feder, płk rez. Stanisław Moroz, ppłk rez. Ryszard Pożoga, mjr rez. Tadeusz Potaczała, mjr rez. Józef Stańkowski, ppłk rez. Władysław Skory, mjr rez. Czesław Pilak, ppłk rez. pil. Marian Winciaszek, kpt. rez. pil. Bonifacy Tyburski, mjr rez. Zygmunt Ciupek nadali kierunek i tempo przedsięwzięciom związanym z tworzeniem organizacji w województwie słupskim.
Już 3 marca 1981 roku w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Słupsku, pod przewodnictwem płk dypl. Józefa Jeża zebrał się komitet inicjatywny i został wybrany pierwszy Zarząd Wojewódzki.
W jego skład weszli:
Prezes Zarządu:
 • płk rez. Czesław Feder,
Członkowie Zarządu:
 • ppłk rez. Marian Ejs,
 • płk rez. Stanisław Moroz,
 • ppłk rez. Ryszard Pożoga,
 • mjr rez. Jan Fabiniak.
W porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym w Warszawie nowemu stowarzyszeniu nadano nazwę "Związek Byłych żołnierzy Zawodowych"
13 - 14 czerwca 1981 roku, w Warszawie odbył się Zjazd Delegatów, na którym zatwierdzono nazwę związku i ustanowiono Statut, określający jego charakter i zakres działania.
Zgodnie z jego postanowieniami, podstawowym zadaniem nowo powstałej organizacji było skupienie żołnierzy zawodowych WP wszystkich stopni, którzy po zakończeniu czynnej służby wojskowej zostali przeniesieni do rezerwy, przeszli w stan spoczynku lub na emeryturę.
Związek miał za zadanie pełnić rolę rzecznika interesów socjalnych byłych żołnierzy zawodowych, a jednocześnie realizować określone zadania społeczne w dziedzinie obronności kraju, takie jak:
 • popularyzowanie patriotycznych tradycji Wojska Polskiego,
 • uczestniczenie w spotkaniach z młodzieżą,
 • nawiązanie i utrzymanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami lokalnych władz.
W działalności socjalno - bytowej do podstawowych zadań należało:
 • rozeznanie potrzeb socjalno - bytowych środowiska,
 • koleżeńska opieka nad ludźmi specjalnej troski (samotnymi, obłożnie chorymi),
 • pomoc zwalnianym z czynnej służby wojskowej w poszukiwaniu pracy,
 • rozdzielnictwo kart wczasowych do WDW,
 • opiniowanie podań o zapomogi pieniężne dla najuboższych emerytów i rencistów wojskowych.
Przed Prezesem Zarządu Wojewódzkiego, jak również pozostałymi członkami Zarządu stanęło trudne zadanie tworzenia terenowych struktur Związku.
Zmieniająca się sytuacja polityczna w kraju, wprowadzenie stanu wojennego nie ułatwiało wykonania tego zadania. Mimo trudności w latach 1981 - 1983 utworzono trzy koła na terenie Słupska i po jednym w Redzikowie, Lęborku, Debrznie, Czarnem, Siemirowicach, Człuchowie i Ustce. Liczebność Związku w tym rejonie liczyła około 750 członków.
Kolejni prezesi Zarządu Wojewódzkiego, płk Stanisław Moroz, ppłk Marczyk, płk Jeż, ppłk Skory działalność merytoryczną koncentrowali wokół realizacji działań statutowych, a także dbali o to by szeregi Związku nie zmniejszały się.
Występując w obronie interesów środowiska byłych żołnierzy zawodowych, w związku z niekorzystnymi zmianami wprowadzonymi do systemu zaopatrzenia emerytalnego w styczniu 1998 r., wyrażając niepokój i głęboką frustrację członków ZBŻZ słupskiej organizacji, w porozumieniu z emerytami i rencistami innych służb mundurowych wydali odezwę do wszystkich zarządów wojewódzkich o spowodowanie wejścia w porozumienie i utworzenie ogólnopolskiej konfederacji zrzeszającej emerytów i rencistów służb mundurowych. Jej zadaniem miała być obrona nabytych praw emerytalno - rentowych wszystkich grup zawodowych wchodzących w skład tej konfederacji. W konsekwencji tego działania 10 września 1998 roku zawarte zostało w Warszawie "Porozumienie o współdziałaniu związków zawodowych i stowarzyszeń służb mundurowych".
W kwestii dotyczącej poprawy sytuacji bytowej emerytów i rencistów służb mundurowych, zarówno na forum Związku jak również w czasie spotkań z panią senator Anną Bogucką - Skowrońską oraz posłem na Sejm RP Janem Sieńko - działania pozostały jednak bez oczekiwanych rezultatów.
Wprowadzona w kraju reforma administracyjna spowodowała również zmiany w Naszym Związku i w miejsce wojewódzkiego, powołany został Zarząd Rejonowy w Słupsku, którego prezesem został płk w st. spocz. Tadeusz Panasiuk.
W czasie trwania jego kadencji (2000 - 2005) działalność naszej organizacji koncentrowała się wokół problemów:
 • utrzymania liczebności członków,
 • organizowania opieki paliatywnej,
 • podejmowania i rozwijania działań zmierzających do integracji środowiska emeryckiego,
Odbywający się 23 kwietnia 2005 r. VII Zjazd Delegatów Rejonu Słupskiego powołał na prezesa Zarządu Rejonowego mjr rez. Romualda Detmera, który jako nasz delegat razem z płk Tadeuszem Panasiukiem reprezentował Rejon Słupski na VII Krajowym Zjeździe Delegatów ZBŻZiOR WP, który odbył się 23 - 24 października 2005 r. w Warszawie.
Zjazd wybrał nowego prezesa Związku, którym został gen. dyw. Adam Rębacz, a także podjął prace nad nowym Statutem oraz dokonał zmian form i zakresu działalności, dostosowując je do nowych potrzeb i oczekiwań.
Przestrzegając statutowej zasady neutralności partyjnej Związek, jako organizacja pożytku publicznego, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem żołnierzy wszystkich korpusów i rodzajów sił zbrojnych, będących w rezerwie lub w stanie spoczynku.
Związek jest jedynym tego typu, a zarazem najliczniejszym stowarzyszeniem żołnierskim w Polsce. Liczebność związku wynosi prawie 30.000 członków, w tym około 7.000 kombatantów, zrzeszonych 623 kołach zlokalizowanych przy jednostkach wojskowych i instytucjach wojskowych na terenie całego kraju.
W celu popularyzowania obronności państwa oraz problematyki środowiska byłych żołnierzy zawodowych Zarząd Główny Związku wydaje publikacje i czasopisma związkowe. Najważniejszym z nich jest "Głos Weterana i Rezerwisty".
Uczestnicząc aktywnie w zachodzących w Polsce przemianach ustrojowych Związek był głównym inicjatorem i organizatorem powołania Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które reprezentuje obecnie polskie stowarzyszenia żołnierzy rezerwy w Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) afiliowanej przy NATO.
Należy podkreślić, że prezentowaną działalność Związku nasi członkowie realizują społecznie, traktując ją jako patriotyczny obowiązek służenia Ojczyźnie i swojemu środowisku. Realizują, wynikające ze Statutu Związku zadania w działalności proobronnej, socjalno - zdrowotnej i społecznej.
Obecny Prezes ppłk Romuald Detmer zdynamizował ją i określił zadania najbardziej istotne w dalszej pracy. Po to by nie stać się organizacją o charakterze historycznym, niezbędnym jest pozyskiwanie nowych członków, a cel ten osiąga się poprzez docieranie z informacją o naszej działalności do jak największej grupy ludzi. Stąd też chcąc integrować środowisko wojskowe w rejonie słupskim organizuje się spotkania wszystkich stowarzyszeń żołnierskich działających w rejonie, z udziałem kolegów innych służb mundurowych.
Na podstawie opinii i ocen powyższych spotkań Zarząd Rejonowy uznał za słuszne i konieczne kontynuowanie tego rodzaju przedsięwzięć.
W lutym 2006 r. Prezes Zarządu Rejonowego wysłał apel do 3.255 emerytów, rencistów i rezerwistów wojskowych, zamieszkałych w naszym rejonie informację o działalności Związku i zaapelował o wstępowanie w nasze szeregi.
Związek powstawał i rozwijała się w latach burzliwych zmian społeczno - politycznych kraju. W latach tych na podstawie decyzji poszczególnych rządów pozbawiono nas szeregu uprawnień, takich między innymi jak:
 • niższych opłat za pobyt w sanatoriach,
 • ulg na przejazdy PKP i PKS,
 • ograniczono znacznie możliwości korzystania z opieki paliatywnej i socjalnej, likwidując Mundurową Kasę Chorych.
Mimo tych trudności cieszymy się, że w naszej społecznej pracy mamy wsparcie dowódców jednostek wojskowych. Dzięki znaczącej pomocy dowódcy 7 BOW możemy organizować kolejne edycje zawodów sportowo - obronnych, a dzięki komendantowi WDW "Neptun" w Darłówku możemy organizować "Weekendy Weterana i Rezerwisty".
Również władze miasta i gminy Słupsk oraz innych miejscowości, w których działają nasze koła nie odmawiają nam pomocy.
Mozolna praca wszystkich członków Związku doprowadziła do uzyskania znaczących osiągnięć w skali kraju, i tak:
 • w dniu 1 kwietnia 2006 r. Związek nasz został przyjęty do EUROMILU i od tego dnia jesteśmy pełnoprawnym członkiem tej natowskiej organizacji,
 • w dniu 19 kwietnia 2006 r. Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował Związek jako organizację pożytku publicznego i od 1 stycznia 2007 r. możemy 1% podatku przekazywać na ZBŻZiOR WP,
 • zarejestrowano spółkę 2000, która ma przynieść dla Związku pieniądze pod nazwą "Weterani i wojsko".
    W ciągu tych lat Związek nasz tworzył się i umacniał.
Siedem Zarządów Rejonowych, które w tym czasie działały i działają  - dobrze spisały się w tworzeniu i umacnianiu Związku w rejonie słupskim.
Tą drogą dziękujemy dowódcom jednostek patronackich, komendantom WKU oraz władzom terenowym mającym w swojej opiece koła terenowe Związku.
Jest nas w rejonie (dawne województwo słupskie) prawie 3.000 emerytów i rencistów, a więc jest to grupa, którą należy widzieć i brać pod uwagę.
Jesteśmy dumni z naszej dotychczasowej działalności, z tego że tyle lat istnieje organizacja, w której mogą czynnie uczestniczyć byli wojskowi, którzy po zakończeniu służby wojskowej chcą dalej pracować społecznie dla dobra naszej Ojczyzny i środowiska żołnierskiego.
Zarząd Rejonowy życzy wszystkim Członkom ZŻWP, Sympatykom, Przyjaciołom oraz ich Rodzinom szczęścia i pomyślności wszelakiej.
Zapraszamy w nasze szeregi!
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 52 odwiedzający (79 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=